Sở Nội vụ công bố Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.

14/12/2015 10:00
Thực hiện Quyết định số 313/QĐ-SNV ngày 15/9/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra toàn diện công tác nội vụ tại Sở Xây dựng, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2014. Từ ngày 13/10/2015 đến ngày 16/10/2015 Đoàn Thanh tra đã làm việc trực tiếp với: Văn phòng Sở, Trường Trung cấp nghề Xây dựng và Công nghiệp Quảng Ninh, Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh. 

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra ngày 25/11/2015 của Trưởng đoàn Thanh tra; ngày 01/12/2015 Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận thanh tra số 1904/KL-SNV. Kết luận đã nêu lên những kết quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế về công tác nội vụ tại Sở Xây dựng và một số đơn vị trực thuộc như:

1. Kết quả đạt được: Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2014, công tác nội vụ đã được lãnh đạo Sở Xây dựng quan tâm nên đã đạt được những kết quả tích cực như: Công tác tổ chức, bộ máy và biên chế được thực hiện có hiệu quả; việc tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương, đánh giá hàng năm đối với công chức, viên chức thực hiện khá tốt. Việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại trưởng, phó phòng và tương đương được thực hiện đảm bảo các trình tự, thủ tục quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức đã được Sở Xây dựng quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, công việc, chế độ chính sách để khuyến khích, động viên đội ngũ công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hồ sơ công chức, viên chức, hồ sơ lao động hợp đồng cơ bản đã được cập nhật, kê khai, bổ sung thường xuyên đầy đủ các thành phần và lưu trữ theo quy định của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Công tác thi đua khen thưởng của Sở đã được quan tâm, hàng năm thành phố đều tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua và tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể; công tác công tác văn thư, lưu trữ cơ bản đã triển khai thực hiện tương đối đầy đủ, đảm bảo theo quy định.  

Lãnh đạo Sở Xây dựng đã quan tâm đến công tác cải cách hành chính, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính. Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn theo quy định của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Đồng thời có phân công lãnh đạo, công chức phụ trách, theo dõi công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính theo quy định; thực hiện công khai công tác tài chính; tăng cường, đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính; việc thực hiện quy chế dân chủ được quan tâm, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ quan; các quy định, quy chế  (Quy chế văn hóa công sở, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, quy chế tiếp công dân, quy chế thi đua, khen thưởng...) được xây dựng và ban hành tương đối đầy đủ, kịp thời theo quy định; hàng năm Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định. 

2. Tồn tại, hạn chế:  Bên cạnh ưu điểm trên, công tác nội vụ tại Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Công tác tuyển dụng viên chức: Còn một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện chưa tốt công tác bảo quản, lưu trữ các tài liệu liên quan đến các kỳ tuyển dụng viên chức. 

- Việc thực hiện chế độ tập sự đối với viên chức sau tuyển dụng: Còn có đơn vị chưa ban hành quyết định cử người hướng dẫn tập sự đối với viên chức phải thực hiện chế độ tập sự.

- Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158 và Nghị định 150 của Chính phủ chưa được Sở thực hiện theo quy định.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã được Sở quan tâm, tuy nhiên còn có đơn vị trực thuộc chưa chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và giai đoạn, do vậy nội dung đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng theo quy định.

- Việc thực hiện chính sách tiền lương và các chế độ đãi ngộ khác đối với viên chức: Khi thực hiện chính sách tiền lương đối với viên chức, một số đơn vị trực thuộc thực hiện chưa đúng thẩm quyền theo quy định phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Công tác thi đua, khen thưởng công chức, viên chức của Sở còn có một số hạn chế như: Một số quyết định liên quan đến việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành xây dựng còn căn cứ vào các văn bản pháp lý đã hết hiệu lực.

- Công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức: Vẫn còn có một số thành phần hồ sơ (Phiếu đánh giá viên chức hàng năm, bản kê khai tài sản hàng năm, Sơ yếu lý lịch, bổ sung lý lịch...) chưa ghi đầy đủ các thông tin theo quy định. 

- Công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ: Trong thời gian do có sự quan tâm của Lãnh đạo Sở nên công tác cải cách hành chính và thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên trong quá trình triển khai, thực hiện Sở và đơn vị trực thuộc còn thực hiện chưa tốt một số nội dung như: Chưa ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các đơn vị trực thuộc; báo cáo công tác cải cách hành chính một số năm chưa đảm bảo thời gian theo quy định...

Từ những ưu khuyết điểm trên, Kết luận đã đưa ra những kiến nghị đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để tổ chức, thực hiện kết luận thanh tra. Sở Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật.  

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1543
Đã truy cập: 1406420