Sở Nội vụ phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2016

15/12/2015 10:00
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ về quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính Phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kiểm tra;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Quảng Ninh;

Căn cứ Công văn số 739/TTBNV-PTH ngày 26/11/2015 của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016;

Căn cứ Công văn số 605/TTr-VP ngày 22/10/2015 của Thanh tra tỉnh về  định hướng và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2016; 

Ngày 07/12/2015 Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 432/QĐ-SNV Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2016.

Theo đó các nội dung thanh tra, kiểm tra về công tác nội vụ năm 2016 chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể như:

- Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao về công tác nội vụ của đơn vị, địa phương, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ, gồm các lĩnh vực: Công tác tổ chức bộ máy và biên chế; Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; Công tác văn thư, lưu trữ; Công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ; Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra đối với các đơn vị, địa phương đã được thanh tra năm 2015.

- Thanh tra, kiểm tra đột xuất: Trong năm 2016, Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Giám đốc Sở về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân; việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức tại công sở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.    

Tệp đính kèm

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1296
Đã truy cập: 1407758