Sở Nội vụ công bố Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

28/12/2015 16:00
Thực hiện Quyết định số 383/QĐ-SNV ngày 21/10/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra toàn diện công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2014. Từ ngày 09/11/2015 đến ngày 13/11/2015  Đoàn Thanh tra đã làm việc trực tiếp tại các đơn vị: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Ban  Quản lý dự án công trình, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồ Trúc Bài Sơn, Trung tâm Thủy nông-Giao thông và Đô thị và Trung tâm Phát triển quỹ đất.  

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra ngày 15/12/2015 của Đoàn Thanh tra; ngày 25/12/2015 Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận thanh tra số 2047/KL-SNV. Kết luận đã nêu lên những kết quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế về công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà và một số đơn vị trực thuộc, cụ thể như:

Ông Lê Quý Hiệp, Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn thanh tra phát biểu tại buổi làm việc

1. Kết quả đạt được: Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2014, công tác nội vụ đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà trú trọng, quan tâm nên đã đạt được những kết quả tích cực: Công tác tổ chức, bộ máy và biên chế được thực hiện có hiệu quả; việc tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng được thực hiện cơ bản đảm bảo đúng quy định; việc thực hiện các chế độ chính sách  (nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, xét hưởng và nâng phụ cấp thâm niên vượt  khung, phụ cấp thâm niên nghề, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...được thực hiện đầy đủ theo quy định; việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại trưởng, phó phòng và tương đương được thực hiện đảm bảo các trình tự, thủ tục luật định; công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, công việc, chế độ chính sách để khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hồ sơ công chức, viên chức, hồ sơ lao động hợp đồng cơ bản đã được kê khai, bổ sung thường xuyên đầy đủ các thành phần và lưu trữ theo quy định của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Sở Nội vụ; công tác thi đua khen thưởng của huyện đã được quan tâm, hàng năm Huyện đều tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua và tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể; công tác văn thư, lưu trữ được triển khai, thực hiện tương đối tốt.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm đến công tác cải cách hành chính, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính. Đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước theo từng năm, giai đoạn và báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương theo quy định. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm theo lĩnh vực hoạt động; thành lập Trung tâm hành chính công huyện và triển khai đưa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền vào giải quyết tại Trung tâm theo đúng văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện; Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị cơ bản đã xây dựng, ban hành các quy chế theo quy định... 

Ông Nguyễn Hữu Biền, Phó Trưởng đoàn thanh tra, thực hiện ủy quyền của Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn Kết luận Thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Hải Hà

2. Tồn tại, hạn chế:  Bên cạnh ưu điểm trên, công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà và các đơn vị trực thuộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Công tác tổ chức bộ máy và biên chế: Còn một số đơn vị trực thuộc chưa được Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định.

- Công tác tuyển dụng viên chức: Còn một số đơn vị trực thuộc (chủ yếu thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện chưa ban hành quyết định cử người hướng dân tập sự đối với viên chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định. Việc ký hợp đồng làm việc đối với viên chức chưa được một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện. 

- Việc ký kết hợp đồng lao động đối với lao động hợp đồng: Một số đơn vị khi ký hợp đồng lao động đối với lao động hợp đồng còn  căn cứ vào quy định tại Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày10/10/2003, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ. 

- Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158 và Nghị định 150 của Chính phủ của địa phương, đơn vị còn chậm, một số vị trí thuộc danh mục phải chuyển đổi, huyện chưa thực hiện chuyển đổi theo quy định.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã được thành phố quan tâm, tuy nhiên Ủy ban nhân dân huyện chưa chủ động trong việc ban hành văn bản hướng dẫn các phòng ban, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nên còn có đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡnghàng năm và giai đoạn, do vậy nội dung đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng theo quy định.

- Việc thực hiện chính sách tiền lương và các chế độ đãi ngộ khác đối với công chức, viên chức: Còn một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy trình xét nâng bậc lương theo quy định (không có biên bản họp xét, không ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét...).

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức của huyện còn có một số hạn chế như: Việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng chưa đảm bảo; một số trường hợp công chức, viên chức vi phạm về đất đai, chính sách dân số (sinh con thứ ba) chưa bị xử lý kỷ luật về hành chính.

- Việc lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tại một số đơn vị trực thuộc còn chưa đảm bảo theo quy định: Một số hồ sơ công chức, viên chức còn thiếu một số thành phần như quyết định phân công công tác, hợp đồng làm việc...

- Công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ còn có một số hạn chế như: Chưa triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính đối với các đơn vị trực thuộc; báo cáo cải cách hành chính hàng năm chưa đầy đủ; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số đơn vị trực thuộc triển khai chưa đúng theo quy định về bài trí công sở, biển tên, đeo thẻ trong giờ làm việc…; một số đơn vị chưa ban hành quy chế văn hóa công sở và thực hiện tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

 

             Ông Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến

Từ những ưu khuyết điểm trên, Kết luận đã đưa ra những kiến nghị đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà xem xét, áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để tổ chức, thực hiện kết luận thanh tra. Sở Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1113
Đã truy cập: 1407575