Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015

30/12/2015 17:00
Để có cơ sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã có Công văn số 2094/SNV-CCVC ngày 30/12/2015 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chế độ báo cáo thống kê cán bộ, công chức, viên chức năm 2015.

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010 và Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức, viên chức; trong nhiều năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định.

Năm nay, để tiếp tục có cơ sở tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trình Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan theo quy định, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ (2 bộ) và gửi email theo địa chỉ phongqlccvc@quangninh.gov.vn trước ngày 30/01/2016.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1237
Đã truy cập: 1738408