Sở Nội vụ thành lập Đoàn Kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, văn hóa công sở và một số nội dung liên quan đến nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công tại các đơn vị, địa phương, trên địa bàn tỉnh.

08/03/2016 21:00
Căn cứ Kế hoạch số 916/KH-UBND ngày 25/02/2016 thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ đề năm 2016 về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 1067/UBND-TH3 ngày 04/03/2016 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan nhà nước. Ngày 07/3/2016, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ninh ký, ban hành Quyết định số 82/QĐ-SNV thành lập Đoàn Kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, văn hóa công sở và một số nội dung liên quan đến nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công tại các đơn vị, địa phương, trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Đoàn Kiểm tra đột xuất của Sở Nội vụ gồm 04 thành viên, do ông Nguyễn Hữu Biền, Chánh Thanh tra làm Trưởng đoàn.

Đoàn có trách nhiệm kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, văn hóa công sở và một số nội dung liên quan đến việc nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2016 tập trung vào các nội dung trọng tâm như sau:

- Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 13/3/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 123/UBND-TH4 ngày 08/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công chức; Kế hoạch số 916/KH-UBND ngày 25/02/2016 thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ đề năm 2016 về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

- Việc thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện Quy chế văn hóa công sở, Quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị, địa phương: Việc thực hiện thời giờ làm việc; trang phục làm việc; việc quản lý, sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức; việc bài trí công sở (Quốc kỳ, Quốc huy, biển tên cơ quan, phòng làm việc, chức danh…); việc xây dựng, thực hiện quy định, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; việc thực hiện công tác tiếp công dân, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, trách nhiệm trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

- Việc thực hiện một số nội dung về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, cụ thể như:

+ Việc công khai, niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; phí, lệ phí; việc bố trí, sắp xếp trang thiết bị; việc cử cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Việc tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính của cơ quan chưa đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công theo quy định; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Công khai danh sách hộ nghèo, các chế độ, chính sách của hộ nghèo được hưởng;

+ Công khai, minh bạch thu chi ngân sách hàng năm của cấp xã;

+ Công khai các khoản đóng góp tự nguyện của người dân tại địa phương;

+ Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảng giá đất sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ…

Kết thúc cuộc kiểm tra Đoàn Kiểm tra tổng hợp kết quả kiểm tra trình Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1566
Đã truy cập: 1406443