Sở Nội vụ công bố Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

27/05/2016 17:00
Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-SNV ngày 21/3/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác nội vụ tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2015. Từ ngày 08/4/2016 đến ngày 13/4/2016  Đoàn Thanh tra đã làm việc trực tiếp tại các đơn vị: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông để kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các nội dung thanh tra.  

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra ngày 24/5/2016 của Đoàn Thanh tra; ngày 25/5/2016 Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận thanh tra số 757/KL-SNV. Kết luận đã nêu lên những kết quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế về công tác nội vụ tại Sở Thông tin và Truyền thông và một số đơn vị trực thuộc, cụ thể như: 

1. Kết quả đạt được: Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2015, công tác nội vụ đã được lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị sự nghiệp trú trọng, quan tâm nên đã đạt được những kết quả tích cực: Công tác tổ chức, bộ máy và biên chế được thực hiện có hiệu quả; việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng được thực hiện cơ bản đảm bảo đúng quy định; các chế độ chính sách như: Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định; việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại trưởng, phó phòng và tương đương được thực hiện đảm bảo các trình tự, thủ tục luật định; công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, công việc, chế độ chính sách để khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hồ sơ công chức, viên chức, hồ sơ lao động hợp đồng cơ bản đã được kê khai, bổ sung thường xuyên đầy đủ các thành phần và lưu trữ theo quy định của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Sở Nội vụ; công tác thi đua khen thưởng của Sở đã được quan tâm, hàng năm Sở  đều tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua và tiến hành bình xét, khen thưởng, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể; công tác văn thư, lưu trữ được triển khai, thực hiện tương đối tốt.

Ông Lê Quý Hiệp, PGĐ Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra phát biểu ý kiến tại hội nghị

Công tác cải cách hành chính, việc thực hiện quy chế dân chủ được Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm, kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính, quán triệt, triển khai nội dung chương trình, kế hoạch, biện pháp để thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn theo quy định của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Sở Nội vụ; tích cực nghiên cứu,  tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật  đạt 100% số thủ tục được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; thực hiện công tác tài chính cơ quan theo đúng Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại khối cơ quan Văn phòng Sở và đơn vị trực thuộc được đẩy mạnh; các quy chế của Sở và các đơn vị cơ bản đã được xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện theo quy định... 

Ông Nguyễn Hữu Biền, Chánh Thanh tra Sở đọc toàn văn Kết luận thanh tra

2. Tồn tại, hạn chế: Bên cạnh ưu điểm trên, công tác nội vụ tại Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Về công tác tổ chức bộ máy và biên chế: Sở Thông tin và Truyền thông chưa quy định lại chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và một số phòng chuyên môn được bổ sung thêm nhiệm vụ sau khi kiện toàn theo Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức: Một số quyết định cử đi đào tạo trình độ thạc sỹ diện tự túc kinh phí đào tạo, nội dung quyết định chưa nêu chế độ chính sách và quyền lợi của người đi học; hồ sơ liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị còn lưu trữ chưa đảm bảo, một số thành phần hồ sơ còn thiếu.

Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu ý kiến tại hội nghị

- Việc đánh giá công chức, viên chức: Còn có trường hợp còn đánh giá chưa sát với các tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức tại Hướng dẫn số 1767/SNV-QLCC,VC ngày 27/12/2014 của Sở Nội vụ về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2014.

- Công tác thi đua-khen thưởng: Còn có năm Sở chưa ban hành quy chế làm việc của Hội đồng xét thi đua khen thưởng và Hội đồng sáng kiến của Sở.

- Việc giải quyết thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức: Khi giải quyết viên chức thôi việc , còn có trường hợp đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

- Công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ: Sở chưa có Quy chế hoạt động của Bộ phận “Một cửa” theo Kế hoạch số 976/KH-UBND ngày 04/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với các đơn vị trực thuộc chưa đầy đủ, do đó việc triển khai thực hiện còn hạn chế...

Từ những ưu khuyết điểm trên, Kết luận đã đưa ra những kiến nghị đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để tổ chức, thực hiện kết luận thanh tra. Sở Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật. 

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 39
Đã truy cập: 1406501