Về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2016

08/06/2016 11:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2893/UBND-TH6 ngày 24/5/2016 về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016, Sở Nội vụ đã có Công văn số 814/SNV-CCVC ngày 07/6/2016 về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2016.

Trên cơ sở số chỉ tiêu biên chế viên chức chưa sử dụng, các cơ quan, đơn vị xác định cụ thể nhu cầu dự kiến tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2016, theo nguyên tắc: Số dự kiến tuyển dụng, tiếp nhận không vượt quá 50% số chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng năm 2016, trong đó, đảm bảo yêu cầu của tỉnh dành 15-20% nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận viên chức để tuyển dụng, tiếp nhận diện nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sau khi xác định cụ thể nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận viên chức, các cơ quan, đơn vị đăng ký vị trí việc làm cụ thể cần tuyển dụng, tiếp nhận năm 2016, bao gồm: vị trí việc làm cần tuyển dụng, tiếp nhận viên chức nguồn nhân lực chất lượng cao; vị trí việc làm cần tuyển dụng, tiếp nhận viên chức; vị trí việc làm cần tuyển viên chức đối với đối tượng xét tuyển đặc cách (trường hợp người có kinh nghiệm công tác).

Để đảm bảo tiến độ thời gian theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016 của cơ quan, đơn vị theo các nội dung nêu trên, gửi văn bản và biểu mẫu về Sở Nội vụ trước ngày 20/6/2016, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ E-mail: phongqlccvc@quangninh.gov.vn, để Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1172
Đã truy cập: 1738343