Sở Nội vụ công bố Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

09/08/2016 11:00
Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-SNV ngày 25/5/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác nội vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2015. Từ ngày 13/6/2016 đến ngày 15/6/2016  Đoàn Thanh tra đã làm việc trực tiếp tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư để kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các nội dung thanh tra.  

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra ngày 24/5/2016 của Đoàn Thanh tra; ngày 25/7/2016 Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận thanh tra số 1198/KL-SNV. Kết luận đã nêu lên những kết quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế về công tác nội vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như:

1. Kết quả đạt được: Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2015, công tác nội vụ đã được lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trú trọng, quan tâm nên đã đạt được những kết quả tích cực: Công tác tổ chức, bộ máy và biên chế được thực hiện có hiệu quả; việc quản lý, sử dụng công chức, lao động hợp đồng được thực hiện cơ bản đảm bảo đúng quy định; Chính sách tiền lương và các chế độ đãi ngộ khác  đối với công chức, người lao động (nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...) được thực hiện đầy đủ theo quy định; công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chức giữ vị trí lãnh đạo Trưởng, phó phòng chuyên môn  nhìn chung  đảm bảo các trình tự, thủ tục luật định; công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, công việc, chế độ chính sách để khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hồ sơ công chức, hồ sơ lao động hợp đồng cơ bản đã được kê khai, bổ sung thường xuyên đầy đủ các thành phần và lưu trữ theo quy định của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Sở Nội vụ; công tác thi đua khen thưởng của Sở đã được quan tâm, hàng năm Sở đều tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua và tiến hành bình xét, khen thưởng, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể...

Trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015, công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ đã được Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính, quán triệt, triển khai nội dung chương trình, kế hoạch, biện pháp để thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn theo quy định của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Sở Nội vụ; tích cực nghiên cứu, tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; đã đưa 84/97 thủ tục hành chính (đạt 86,6%) vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; thực hiện công tác tài chính cơ quan theo đúng Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Sở được đẩy mạnh; các quy chế của Sở cơ bản đã được xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện theo quy định... 

2. Tồn tại, hạn chế:  Bên cạnh ưu điểm trên, công tác nội vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Trong công tác tuyển dụng, sử dụng, và quản lý công chức, Sở chưa thực hiện đúng quy định về việc ký hợp đồng lao động theo Nghị định 68, và hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động đối với một số trường hợp; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức còn một số bất cập trong việc quản lý hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng (một số hồ sơ năm 2013, 2015 còn thiếu một số tài liệu liên quan đến việc mở lớp, báo cáo kết quả học tập...); việc đánh giá, xếp loại công chức một số năm chưa được quan tâm nên còn có phiếu đánh giá chưa ghi đầy đủ các thông tin theo đúng hướng dẫn của Sở Nội vụ (phiếu chưa có đánh giá, nhận xét của thủ trưởng đơn vị...); công tác thi đua, khen thưởng: Sở đã thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng của Sở, nhưng chưa ban hành quy chế làm việc của Hội đồng xét thi đua khen thưởng và Hội đồng sáng kiến của Sở; việc quản lý, hồ sơ công chức, lao động hợp đồng của đơn vị còn bất cập trong công tác kê khai, bổ sung một số thành phần hồ sơ, đơn vị chưa thiết lập các loại sổ sách theo dõi, khai thác, quản lý hồ sơ theo quy định của Bộ Nội vụ…

Từ những ưu khuyết điểm trên, Kết luận đã đưa ra những kiến nghị đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để tổ chức, thực hiện kết luận thanh tra. Sở Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật.

                                     Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Ông Nguyễn Hữu Biền, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ thực hiện sự ủy quyền của Trưởng đoàn thanh tra đọc kết luận tranh tra

Ông Nguyễn Đức Hòa, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu phát biểu ý kiến 

 

Ông Đào Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 71
Đã truy cập: 2298045