Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh

23/11/2016 11:00
Ngày 17/11/2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1969/SNV-CCVC hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ  và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện đến các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị trong tinh đã xác định rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Nghị định là nhằm chủ động phòng ngừa, phòng chống tham nhũng, coi đây là việc làm bắt buộc và phải được thực hiện thường xuyên, đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và thông qua việc chuyển đổi vị trí công tác ở đơn vị, nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã được rèn luyện, thử thách và trưởng thành.  

Để đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua, đồng thời tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1969/SNV-CCVC ngày 17/11/2016 hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, thống kê, báo cáo kết quả triển khai thực hiện từ năm 2008 đến nay, đề xuất kiến nghị giải pháp nâng cao công tác chuyển đổi vị trí công tác với tỉnh, với các Bộ, ngành.

Thời gian các đơn vị gửi báo cáo, bản sao kế hoạch, danh mục vị trí định kỳ chuyển đổi công tác và danh sách thực hiện chuyển đổi vị trí công tác về Sở Nội vụ trước ngày 15/12/2016 (đồng thời gửi bản mềm văn bản, biểu đính kèm về địa chỉ Email: phongqlccvc@quangninh.gov.vn) để Sở Nội vụ kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1232
Đã truy cập: 1738403