Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ

23/11/2016 11:00
Ngày 17/11/2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1970/SNV-CCVC hướng dẫn việc đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và  thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch số 3293/KH-UBND ngày 10/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế và giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm.

Để đánh giá kết quả  triển khai  thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1970/SNV-CCVC ngày 17/11/2016 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ công chức cấp xã và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ từ năm 2015 đến nay, đồng thời kiến nghị, đề xuất với tỉnh, Bộ Nội vụ những giải pháp đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chinh sách trong thời gian tới.

Thời gian các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 15/12/2016 (đồng thời gửi bản mềm văn bản, biểu đính kèm về địa chỉ  email: phongqlccvc@quangninh.gov.vn) để Sở Nội vụ kịp thời tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1197
Đã truy cập: 1738368