Rà soát, điều chỉnh kế hoạch biên chế viên chức năm 2017

07/06/2017 10:00
Thực hiện Văn bản số 2100/BNV-TCBC ngày 19/4/2017 của Bộ Nội vụ “V/v thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của tỉnh Quảng Ninh”; Văn bản số 304/HĐND ngày 02/6/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, báo cáo HĐND tỉnh, Tỉnh ủy về điều chỉnh số lượng người làm việc (biên chế viên chức) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2017 theo kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ;   

Để đảm bảo thời gian, kịp thời tổng hợp số liệu báo cáo theo yêu cầu của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; Sở Nội vụ có Công văn số 1066/SNV-TCBC,TCPCP ngày 06/6/2017 V/v Rà soát, điều chỉnh kế hoạch biên chế viên chức năm 2017.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 09/6/2017.

Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 632
Đã truy cập: 2338933