Sở Nội vụ công bố Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh

16/06/2017 08:00
Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-SNV ngày 30/3/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2016. Từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017,  Đoàn Thanh tra đã làm việc trực tiếp tại các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ (Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý Dự án công trình, Ban quản lý Công trình công cộng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp) để kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các nội dung thanh tra.  

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra ngày 14/6/2017 của Đoàn Thanh tra; cùng ngày Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận thanh tra số 1113/KL-SNV. Kết luận đã nêu lên những kết quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế về công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ, cụ thể như:

1. Kết quả đạt được: Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2015, công tác nội vụ đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trú trọng, quan tâm nên đã đạt được những kết quả tích cực: Công tác tổ chức, bộ máy và biên chế được thực hiện có hiệu quả; việc quản lý, sử dụng công chức, lao động hợp đồng được thực hiện cơ bản đảm bảo đúng quy định; Chính sách tiền lương và các chế độ đãi ngộ khác  đối với công chức, viên chức, người lao động (nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...) được thực hiện đầy đủ theo quy định; công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ vị trí lãnh đạo Trưởng, phó phòng chuyên môn  nhìn chung  đảm bảo các trình tự, thủ tục luật định; công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, công việc, chế độ chính sách để khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hồ sơ công chức, viên chức, hồ sơ lao động hợp đồng cơ bản đã được kê khai, bổ sung thường xuyên đầy đủ các thành phần và lưu trữ theo quy định của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Sở Nội vụ; công tác thi đua khen thưởng của huyện đã được quan tâm, hàng năm Huyện đều tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua và tiến hành bình xét, khen thưởng, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể; công tác tín ngưỡng, tôn giáo được huyện quan tâm, thực hiện nghiêm túc theo đúng văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ...

Trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016, công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ đã được Lãnh đạo huyện Hoành Bồ quan tâm, kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính, quán triệt, triển khai nội dung chương trình, kế hoạch, biện pháp để thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn theo quy định của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Sở Nội vụ; tích cực nghiên cứu, tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; hàng năm chỉ đạo, kiểm tra rà soát thủ tục hành chính, tổ chức triển khai hoạt động có hiệu quả Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) tại các xã, thị trấn; việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện được đẩy mạnh; các quy định, nội quy, quy chế của huyện cơ bản đã được xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện theo quy định; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện nhìn chung đã có những chuyển biến tích cực... 

2. Tồn tại, hạn chế: Bên cạnh ưu điểm trên, công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Trong công tác sử dụng, và quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng, Huyện còn chưa thực hiện đúng quy định về việc ký, chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị định 68, và hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động đối với một số trường hợp; công tác chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ còn chậm; việc bổ nhiệm kế toán trưởng, thực hiện chế độ phụ cấp đối với người phụ trách kế toán tại một số phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc huyện còn một số bất cập; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức còn có hạn chế trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và giai đoạn, lưu trữ hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng; việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức một số năm chưa được quan tâm nên còn có một số phiếu đánh giá chưa ghi đầy đủ các thông tin theo đúng hướng dẫn của Sở Nội vụ (phiếu chưa có đánh giá, nhận xét của thủ trưởng đơn vị, nội dung đánh giá, xếp loại chưa chính xác, thông tin chưa đầy đủ...) ; việc bình xét thi đua, lưu trữ hồ sơ thi đua của một số đơn vị còn hạn chế; việc quản lý, hồ sơ công chức, lao động hợp đồng tại một số đơn vị còn chưa đảm bảo trong công tác kê khai, bổ sung một số thành phần hồ sơ, thiết lập các loại sổ sách theo dõi, khai thác, quản lý hồ sơ theo quy định của Bộ Nội vụ…

Từ những ưu khuyết điểm trên, Kết luận đã đưa ra những kiến nghị đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ xem xét, áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để tổ chức, thực hiện kết luận thanh tra. Sở Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật.

                                         Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Ông Nguyễn Hữu Biền, thực hiện sự ủy quyền của Trưởng đoàn thanh tra đọc kết luận tranh tra

Ông Lý Hoàng Nam, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoành Bồ phát biểu ý kiến

Ông Triệu Đức Hương, Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ phát biểu ý kiến

Ông Lê Quý Hiệp, Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn Thanh tra kết luận buổi làm việc

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 104
Đã truy cập: 2298078