Chính phủ quy định 07 Thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ thuộc danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

22/06/2017 15:00
Ngày 09/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 846/QĐ-TTg ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017.  

Theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định, có 354 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ, ngành thực hiện trong năm 2017 và 353 thủ tục hành chính (TTHC) triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các địa phương thực hiện trong năm 2017. Trong đó có 07 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, bao gồm: (1) Thành lập hội; (2) Phê duyệt Điều lệ hội; (3) Báo cáo đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội; (4) Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ; (5) Hợp nhất, sáp nhập và chia tách quỹ; (6) Đổi tên quỹ; (7) Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ.

Theo Quyết định, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo ban hành theo Quyết định này và hoàn thành việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến đã được ban hành tại Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ; đối với các dịch vụ trực tuyến đã được Bộ, ngành triển khai toàn quốc, các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí; bảo đảm khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; khả năng tích hợp với Cổng Dịch vụ công trực tuyến theo kiến trúc đồng nhất do Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trong quá trình xây dựng các phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ các dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lắp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; bảo đảm kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên CSDL quốc gia về TTHC với Cổng TTĐT tỉnh trước ngày 31/12/2017.

Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 747
Đã truy cập: 2294795