Hướng dẫn ký kết hợp đồng lao động và thực hiện chế độ chính sách đối với lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập

10/07/2017 10:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4536/UBND-TH5 ngày 22/6/2017 về việc thực hiện chế độ chính sách đối với hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và Quỹ, tổ chức Hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động trên địa bàn tỉnh (gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), theo đó giao Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết hợp đồng lao động và thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng.

Căn cứ các quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2365/BNV-TL ngày 05/5/2017 về việc tiền lương đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1266/SNV-CCVC ngày 03/7/2017 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về đối tượng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết hợp đồng lao động và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định phân cấp của tỉnh.

Theo đó, lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế viên chức chưa sử dụng, trong chỉ tiêu hợp đồng lao động được Ủy ban nhân dân tỉnh giao được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang  và theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cụ thể: Được áp dụng thang bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và các chế độ phụ cấp lương, được nâng bậc lương (thường xuyên và trước thời hạn) và chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách và xếp lương đối với những trường hợp hợp đồng lao động hiện đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1294/SNV-CCVC ngày 06/7/2017 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, thống kê hợp đồng lao động hiện có mặt tính đến thời điểm 30/6/2017 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý và lập danh sách, dự kiến xếp lương những trường hợp hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế viên chức chưa sử dụng, trong chỉ tiêu hợp đồng lao động được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và báo cáo danh sách hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu được giao. Thời hạn các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Công văn đề nghị, danh sách, hồ sơ các trường hợp hợp đồng lao động về Sở Nội vụ thẩm định chậm nhất trước ngày 15/7/2017.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động và thực hiện chế độ chính sách đối với lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo các nội dung nêu tại hướng dẫn của Sở Nội vụ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quy định phân cấp của tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để cùng xem xét, giải quyết./. 

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1057
Đã truy cập: 1738228