Hướng dẫn liên ngành của Sở Nội vụ-Sở Tài chính-Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (phê duyệt tại tỉnh)

12/07/2017 15:00
Thực hiện Kế hoạch số 3113/KH-UBND ngày 08/5/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ theo hình thức thí điểm phê duyệt tại tỉnh, ngày 11/7/2017, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SNV-STC-BHXH về việc thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (phê duyệt tại tỉnh).

Thực hiện Thông báo số 65/TB-VPCP ngày 07/02/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, theo đó: đồng ý chủ trương, giao tỉnh Quảng Ninh thí điểm giải quyết chế độ tinh giản biên chế bảo đảm đúng nguyên tắc, trình tự, đối tượng thực hiện tinh giản biên chế và diễn biến tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh của từng đối tượng tinh giản biên chế, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Kế hoạch số 3113/KH-UBND ngày 08/5/2017 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 theo hình thức thí điểm phê duyệt tại tỉnh.

Để kịp thời thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Kế hoạch số 3113/KH-UBND ngày 08/5/2017 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 theo hình thức thí điểm phê duyệt tại tỉnh, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất các nội dung và ban hành hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SNV-STC-BHXH ngày 11/7/2017 về việc thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (phê duyệt tại tỉnh).

Theo đó, Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SNV-STC-BHXH ngày 11/7/2017 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện một số nội dung về: phạm vi áp dụng; đối tượng điều chỉnh; trình tự và thủ tục thực hiện tinh giản biên chế; thời hạn gửi danh sách và hồ sơ tinh giản biên chế; thực hiện chính sách tiền lương đối với trường hợp tinh giản biên chế; kinh phí chi trả cho các đối tượng; thủ tục liên quan đến cơ quan bảo hiểm xã hội; thực hiện chế độ báo cáo kết quả
thực hiện chính sách tinh giản biên chế hàng năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phản ảnh kịp thời (qua Sở Nội vụ) để được xem xét, giải quyết./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1254
Đã truy cập: 1738425