Hướng dẫn hoàn thiện một số nội dung về vị trí việc làm, phê duyệt số lượng người làm việc

20/07/2017 09:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 4758/UBND-TH4 ngày 03/7/2017 và công văn số 4770/UBND-TH5 ngày 03/7/2017 V/v rà soát báo cáo số lượng người làm việc năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hội đặc thù thuộc tỉnh;   

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Quảng Ninh; Văn bản số 2542/BNV-TCBC ngày 15/5/2017 của Bộ Nội vụ V/v Hướng dẫn một số nội dung về  tổ chức bộ máy, biên chế theo Thông báo số 65/TB-VPCP ngày 07/02/2017 của Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch số 2846/KH-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ;

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm và số lượng biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh theo quy định. Căn cứ quy định hiện hành về quản lý và sử dụng biên chế, số lượng người làm việc, chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ có Công văn số 1375/SNV-TCBC,TCPCP ngày 18/7/2017 V/v hướng dẫn hoàn thiện một số nội dung về vị trí việc làm, phê duyệt số lượng người làm việc theo công văn số 4758/UBND-TH4 và công văn 4770/UBND-TH5 ngày 03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1309
Đã truy cập: 2125354