Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, trình độ chuyên môn của từng vị trí việc làm các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh

17/10/2017 15:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 4758/UBND-TH4 ngày 03/7/2017 V/v thực hiện một số nội dung theo Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 06/6/2017; 

Căn cứ Kế hoạch số 2846/KH-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ;

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các nội dung liên quan đến Đề án VTVL theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh; Sở Nội vụ dự thảo Tờ trình và “Quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, trình độ chuyên môn của từng vị trí việc làm các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh” và các phụ lục kèm theo .

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi về Sở Nội vụ bằng văn bản và qua Email: phongtochucbienche@gmail.com trước ngày 21/10/2017.

Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 128
Đã truy cập: 2511305