Tin về tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008

03/02/2010 16:31

Ngày 06/7/2007,Sở đã hoàn thành việc xây dựng Đề án "Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 tại Sở Nội vụ Quảng Ninh" do đồng chí Giám đốc Sở làm chủ Đề án. Sau khi thẩm định, phê duyệt, Hội đồng thẩm định Đề án của tỉnh đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 20/6/2008 về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của Sở Nội vụ Quảng Ninh". Đề án đã xác định được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đưa hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động quản lý của cơ quan. Đến nay, sau thời gian thực hiện Đề án, Sở Nội vụ đã xây dựng được một hệ thống các quy trình quản lý chất lượng bao gồm 35 quy trình; trong đó có Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Sổ tay chất lượng, 6 quy trình bắt buộc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000; 22 quy trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ (hoạt động tác nghiệp) của Sở và 4 quy trình hỗ trợ hoạt động tác nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3370/UBND-MT ngày 07/9/2009, UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh lại Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, Sở Nội vụ đã tiến hành rà soát, điều chỉnh lại hệ thống chất lượng nội bộ của Sở để phù hợp với hệ thống TCVN 9001:2008 và gắn việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 với việc thực hiện Đề án 30 theo đúng tinh thần của Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 31/12/2009, Trung tâm Giám định chất lượng thuộc Tổng cục Đo lường- Chất lượng Việt Nam (QUACERT) đã tiến hành đánh giá việc xây dựng, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại Sở Nội vụ.

Qua kiểm tra, đánh giá, Đoàn chuyên gia của QUACERT đã  đánh giá cao những kết quả của Sở Nội vụ Quảng Ninh đã thực hiện trong quá trình triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng như: Xây dựng hoàn chỉnh bộ tài liệu Nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008; đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách chất lượng và hệ thống mục tiêu chất lượng…

Tuy nhiên, QUACERT cũng đã chỉ ra được 6 điểm không phù hợp loại 2 và 7 điểm cần lưu ý, khuyến nghị khắc phục và cải tiến trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nội vụ.

Đến nay, với tinh thần quyết tâm và ý thức trách nhiệm cao, Ban chỉ đạo thực hiện ISO Sở Nội vụ đã đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện xong các hành động khắc phục đối với 6 điểm không phù hợp loại 2 và 7 điểm cần lưu ý khắc phục, hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận theo quy định hiện hành, vượt trước tiến độ so với quy định là 10 ngày; đồng thời lập hồ sơ đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận theo quy định hiện hành.

Hiện nay, cùng với việc tích cực triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa theo Đề án 30 của tỉnh; việc triển khai thực hiện và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại Sở Nội vụ đã góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác quản lý Nhà nước của Sở; mọi thủ tục hành chính, công tác tiếp dân..đều được  chuẩn hoá và thực hiện một các đơn giản , nhanh gọn, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, đơn vị, công dân đến liên hệ công tác./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 495
Đã truy cập: 1209910