Hướng dẫn thực hiện đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

24/11/2017 11:00
Để kịp thời triển khai đánh giá kết quả công tác năm 2017 của cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ đã có Công văn số 2264/SNV-CCVC ngày 20/11/2017 gửi các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hướng dẫn cụ thể việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Hướng dẫn số 02-QC/TU ngày 12/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể, chi tiết về thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự thủ tục đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động triển khai thực hiện.

Để đảm bảo tiến độ thời gian thực hiện tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2017, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, HĐ 68, hợp đồng lao động trong chỉ tiêu được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý hoàn thành trong tháng 12/2017, tổ chức lưu giữ tài liệu đánh giá trong hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định và gửi báo cáo đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (theo các biểu mẫu gửi kèm) về Sở Nội vụ trước ngày 15/01/2018, đồng thời gửi
bản mềm vào địa chỉ email: phongqlccvc@quangninh.gov.vn để theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

Lưu ý: Đối với cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thực hiện đánh giá theo Hướng dẫn số 02-QC/TU ngày 12/11/2014 của Tỉnh ủy Quảng Ninh và gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để cùng xem xét, giải quyết.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1072
Đã truy cập: 1642083