Hướng dẫn thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

23/04/2018 15:28

Ngày 05/4/2018, Sở Nội vụ đã có Công văn số 628/SNV-CCVC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Ngày 11/7/2017, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SNV-STC-BHXH về việc thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện đúng quy định về thời gian, đối tượng, thành phần hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ…làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định tinh giản biên chế của tỉnh và quyền lợi thực hiện chính sách tinh giản biên chế của các cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Để đảm bảo việc thẩm định hồ sơ thực hiện chính sách tinh giản biên chế đúng Hướng dẫn số 01/HDLN-SNV-STC-BHXH, Sở Nội vụ đã có Văn bản số 628/SNV-CCVC ngày 05/4/2018  hướng dẫn các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Về thành phần hồ sơ đề nghị giải quyết tinh giản biên chế gồm:

- Văn bản của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị giải quyết tinh giản biên chế;

- Danh sách các đối tượng tinh giản biên chế theo các biểu mẫu 1a, 1b, 1c, 1d, biểu 2, kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.                                                                                      

- Hồ sơ của các cá nhân đề nghị tinh giản biên chế: thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4.2.5, khoản 4.2, mục 4, Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SNV-STC-BHXH.

2. Về thời hạn gửi danh sách và hồ sơ tinh giản biên chế: thực hiện theo hướng dẫn tại mục 5, Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SNV-STC-BHXH, cụ thể:

- Đối với những trường hợp đề nghị tinh giản biên chế vào quý I, thời hạn gửi Kế hoạch và danh sách chậm nhất vào ngày 15/11 của năm trước liền kề.

- Đối với những trường hợp đề nghị tinh giản biên chế vào quý II, thời hạn gửi Kế hoạch và danh sách chậm nhất vào ngày 15/01 của năm thực hiện.

- Đối với những trường hợp đề nghị tinh giản biên chế vào quý III, thời hạn gửi Kế hoạch và danh sách chậm nhất vào ngày 15/4 của năm thực hiện.

- Đối với những trường hợp đề nghị tinh giản biên chế vào quý IV, thời hạn gửi Kế hoạch và danh sách chậm nhất vào ngày 15/7 của năm thực hiện.

3. Về thành phần tham gia họp thẩm định hồ sơ giải quyết tinh giản biên chế:

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo đúng thành phần dự họp theo Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương không thể bố trí thành phần dự họp theo quy định thì phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định và có văn bản tham gia ý kiến đối với kết quả thẩm định hồ sơ tinh giản biên chế của Hội đồng thẩm định hồ sơ giải quyết tinh giản biên chế của tỉnh./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 603
Đã truy cập: 1794967