Hướng dẫn Đề cương báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

07/05/2018 14:17

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại văn bản số 1502/BNV-TCBC ngày 11/4/2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương VI khóa XII và triển khai Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018, Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 21-CT/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW”;

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện. Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ có Công văn số 745/SNV-TCBC,TCPCP ngày 19/4/2018 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/3/2018.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Sở Nội vụ đảm bảo đúng tiến độ. (Kèm theo Đề cương và phụ lục báo cáo).

Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1395
Đã truy cập: 2125440