Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về cải cách hành chính và nâng cao chất lượng quan trị và hành chính công theo định kỳ

09/05/2018 07:54

Ngày 04/5/2018, Sở Nội vụ đã có văn bản số 849/SNV-CCHC về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về cải cách hành chính và nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công theo định kỳ

 Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 916/KH-UBND ngày 25/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ đề công tác năm 2016 về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính hàng năm; Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và hướng dẫn số 464/BNV-CCHC ngày 30/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ tình hình thực tế triển khai các nhiệm vụ, để đảm bảo các nội dung báo cáo phù hợp, khách quan, đánh giá đúng thực trạng việc triển khai thực hiện, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương một số nội dung liên quan công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo và phụ biểu theo đúng hướng dẫn của Sở Nội vụ và gửi các báo cáo về Sở Nội vụ theo đúng thời hạn quy định.

Phòng Cải cách hành chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 120
Đã truy cập: 741634