Thực hiện rà soát, thống kê hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

13/06/2018 15:25

Ngày 08/6/2018, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1100/SNV-CCVC; Công văn số 1102/SNV-CCVC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương  thực hiện rà soát, thống kê hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên chưa được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3721/UBND-TH5 ngày 01/6/2018 về việc xếp lương đối với hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 94/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, ngày 08/6/2018, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1100/SNV-CCVC về việc thực hiện rà soát, thống kê hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên chưa được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Công văn số 1102/SNV-CCVC về việc thực hiện rà soát, thống kê số lượng hợp đồng lao động hiện đang làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xếp lương đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung như sau:

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên thực hiện rà soát, thống kê các trường hợp hợp đồng lao động trong chỉ tiêu số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đã được Sở Nội vụ xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu về việc hưởng chính sách theo Nghị quyết số 94/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (theo Mẫu số 1, Mẫu số 2a, Mẫu số 2b); thống kê, lập danh sách, dự kiến xếp lương các trường hợp hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, trong chỉ tiêu số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động được Ủy ban nhân dân tỉnh giao có mặt tính đến thời điểm 31/5/2018, chưa được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (theo Mẫu số 3, Mẫu số 4).

Trong trường hợp nếu còn chỉ tiêu số lượng người làm việc chưa sử dụng, đơn vị thống kê các trường hợp hợp đồng lao động trong chỉ tiêu hợp đồng lao động được giao đã được Sở Nội vụ xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, lập danh sách hợp đồng lao động trong chỉ tiêu hợp đồng đề nghị điều chuyển sang danh sách hợp đồng lao động trong chỉ tiêu số lượng người làm việc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao (theo Mẫu số 5).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (tự chủ 100% chi thường xuyên) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc thực hiện rà soát, thống kê hợp đồng lao động có mặt tính đến thời điểm 31/5/2018, lập danh sách, dự kiến xếp lương những trường hợp hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ trong chỉ tiêu số lượng người làm việc chưa sử dụng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (theo Mẫu số 1).

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ hướng dẫn hợp đồng trong chỉ tiêu số lượng người làm việc chưa sử dụng, chỉ tiêu hợp đồng lao động được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, hợp đồng trong chỉ tiêu số lượng người làm việc chưa sử dụng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, chưa được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ gửi về Sở Nội vụ (03 bộ) để thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về việc xếp lương đối với hợp đồng lao động.

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện việc rà soát, thống kê danh sách hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, danh sách dự kiến xếp lương, hồ sơ cá nhân gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/6/2018; danh sách dự kiến xếp lương, hồ sơ cá nhân các trường hợp hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/6/2018; đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ e-mail: phongqlccvc@quangninh.gov.vn để Sở Nội vụ kịp thời tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan đến hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để cùng phối hợp giải quyết./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1216
Đã truy cập: 1738387