Tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế năm 2019

25/06/2018 09:50

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 4154/UBND-TH5 và 4202/UBND-TH5 ngày 18/6/2018 về việc xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2019 theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại văn bản số 2661/BNV-TCBC ngày 11/6/2018 về việc kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019, văn bản số 2574/BNV-TCBC ngày 06/6/2018 về việc kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019; văn bản số 4201/UBND-TH5 ngày 18/6/2018 về triển khai thông báo số 922-TB/TU, văn bản số 294/HĐND-PC về tình hình sử dụng lao động tại các ĐVSN công lập và thực hiện Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND;

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng 68 của tỉnh năm 2019; Sở Nội vụ có Công văn số 1204/SNV-TCBC,TCPCP ngày 22/6/2018 về việcTổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế năm 2019.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 29/6/2018./.

Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 466
Đã truy cập: 2513279