Hướng dẫn về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực Kế toán nhà nước

25/06/2018 09:59

Ngày 27/3/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNV hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực Kế toán nhà nước.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, sau khi thống nhất với Sở Tài chính, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1154/HD-SNV ngày 15/6/2018 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực Kế toán nhà nước.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế, xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán đảm bảo đúng quy định.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 01/HDLN-SNV-STC ngày 02/2015 của Sở Nội vụ - Sở Tài chính quy định một số điểm về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước thụ hưởng ngân sách hoặc có nguồn gốc từ ngân sách của tỉnh Quảng Ninh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để cùng xem xét, giải quyết./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1187
Đã truy cập: 1738358