Hướng dẫn báo cáo số liệu định kỳ hằng tháng theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa

19/07/2018 11:26

Ngày 12/7/2018, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1346/SNV-CCVC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh báo cáo định kỳ hằng tháng số lượng công chức được giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc ngay theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và số biên chế, số lượng người làm việc chuyển sang xã hội hóa.

Thực hiện Công văn số 2870/BNV-TCBC  ngày 26/6/2018 của  Bộ Nội vụ và Công văn số 4695/UBND-TH5 ngày 06/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa, ngày 12/7/2018, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1346/SNV-CCVC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh báo cáo định kỳ hằng tháng kết quả giải quyết chế độ, chính sách nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc ngay theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và số biên chế, số lượng người làm việc đã chuyển sang xã hội hóa (không hưởng lương từ ngân sách nhà nước),

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh căn cứ Công văn hướng dẫn số số 1346/SNV-CCVC của Sở Nội vụ, thực hiện việc rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả số lượng công chức được giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc ngay theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ và số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Công sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ và số biên chế, số lượng người làm việc đã chuyển sang xã hội hóa (không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) theo biểu mẫu gửi kèm Công văn số 1346/SNV-CCVC, gửi về Sở Nội vụ định kỳ 01 lần/ tháng (trước ngày 05 hằng tháng) (bản mềm gửi về địa chỉ email: phongqlccvc@quangninh.gov.vn hoặc phongqlccvc.snv@gmail.com), để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để cùng phối hợp giải quyết./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1047
Đã truy cập: 1738218