Dự thảo đề cương Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với hệ thống cơ sở giáo dục đào tạo đến năm 2021

05/09/2018 13:45

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 5725/UBND-TH5 ngày 10/8/2018 về việc tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo Chương trình số 21-CTr/TU, Thông báo số 981-TB/TU ngày 26/7/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 36/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; Thực hiện chương trình công tác tháng 9/2018 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về nội dung: Tổ chức hội nghị toàn tỉnh để triển khai thực hiện các giải pháp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Chương trình hành động số 21-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW; 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ có Công văn số 1817/SNV-TCBC,TCPCP ngày 31/8/2018 V/v xây dựng Đề án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số  5725/UBND-TH5 ngày 10/8/2018.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với hệ thống cơ sở giáo dục do Sở, địa phương quản lý (Kèm theo dự thảo đề cương Đề án)./.

Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 414
Đã truy cập: 2513227