Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

05/01/2019 11:27

Ngày 04/01/2019, Sở Nội vụ đã có công văn số 24/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 4468/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Sở Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (công văn số 2510/SNV-CCHC đối với các sở, ban, ngành; Công văn số 2511/SNV-CCHC đối với các huyện, thị xã, thành phố; Công văn số 2512/SNV-CCHC đối với cơ quan ngành dọc) thực hiện tổng hợp tài liệu kiểm chứng, thống kê số liệu để thực hiện rà soát, tính điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trên cơ sở đối chiếu với tiêu chuẩn đánh giá được quy định tại Quyết định 4468/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Thực hiện kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh năm 2018, Sở nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

  1. Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo văn bản Sở Nội vụ đã hướng dẫn ngày 27/11/2018. Báo cáo tự đánh giá và chấm điểm của đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/01/2019 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
  2. Các tài liệu kiểm chứng gửi kèm theo Báo cáo để phục vụ cho công tác thẩm định, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi bản scan dạng file.pdf (đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi tài liệu kiểm chứng chia theo từng mục nội dung theo Bộ chỉ số và để từng Folder riêng). Đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi các văn bản kiểm chứng phải có chữ ký số theo đúng quy định; đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh gửi tài liệu kiểm chứng là bản .pdf và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/01/2019.
  3. Đối với việc thực hiện điều tra xã hội học phục vụ chấm điểm chỉ số CCHC năm 2018:

+ Đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện điều tra khảo sát đối với nhóm đối tượng là công chức theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học do Tỉnh quy định đảm bảo khách quan, trung thực (Mã: 03-CCHC).

+ Đối với cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Do năm 2018, Tỉnh chưa thực hiện điều tra khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với 6/6 cơ quan ngành dọc, mà chỉ thực hiện thí điểm đối với 3/6 cơ quan, do vậy kết quả điều tra xã hội học chưa được tích hợp điểm số của phần điều tra khảo sát đối với người dân, doanh nghiệp vào kết quả đánh giá của Bộ Chỉ số CCHC. Vì vậy, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện điều tra xã hội học đối với công tác cải cách hành chính của đơn vị ở 02 nhóm đối tượng, cụ thể:

(1) Đối với đối tượng là công chức: Đơn vị thực hiện phát phiếu khảo sát cho công chức của đơn vị theo bộ câu hỏi do Tỉnh quy định (Mã: 03-CCHC);

(2) Đối với cá nhân, tổ chức: Các cơ quan ngành dọc lập danh sách tổng thể gửi về Sở Nội vụ (qua phòng Cải cách hành chính) trước ngày 10/01/2019 để lựa chọn ngẫu nhiên danh sách chính thức, danh sách dự phòng phục vụ điều tra. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Ninh tổ chức khảo sát độc lập đảm bảo tính khách quan, minh bạch (Mã: 01; 02 – CCHC).

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi phiếu điều tra xã hội học đối với đối tượng là công chức về Sở Nội vụ ngày 15/01/2019 đến hết ngày 17/01/2019 để tổng hợp, xử lý số liệu. Nếu sau ngày 17/01/2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa gửi phiếu điều tra xã hội học, Sở Nội vụ sẽ báo cáo UBND tỉnh và không tính điểm nội dung điều tra xã hội học đối với những cơ quan, đơn vị, địa phương đó.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai thực hiện./.

Phòng Cải cách hành chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1308
Đã truy cập: 2125353