Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII tại kỳ họp thường lệ tháng 7 năm 2019

07/05/2019 08:06

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3023/UBND-TH5 ngày 07/5/2019 về việc sửa đổi Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Sở Nội vụ xây dựng Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, khu phố; quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và khoán kinh phí hoạt động của các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Sở Nội vụ đăng tải toàn văn nội dung của dự thảo Nghị quyết dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh. Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: phongxdcqcttn@gmail.com để Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Tải dự thảo Nghị quyết theo đường dẫn dưới đây:

*Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 150
Đã truy cập: 2298124