Thông báo văn bản Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

15/07/2019 16:17

          Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016 gồm 09 Chương, 68 Điều (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018) với các quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo và được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Trên cơ sở đó, ngày 30/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ban Tôn giáo tỉnh đăng toàn văn Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP để các cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động tra cứu, tìm hiểu nhằm áp dụng thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tải Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP bằng liên kết dưới đây

Ban Tôn giáo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1031
Đã truy cập: 740902