Tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế năm 2020

02/10/2019 10:45

Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt biên chế công chức hưởng lương ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6272/UBND-TH5 ngày 04/9/2019 V/v biên chế công chức năm 2020; để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua biên chế khối đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

 

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng 68 của tỉnh năm 2020; Sở Nội vụ có Công văn số 2121/SNV-TCBC,TCPCP ngày 01/10/2019 V/v tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế năm 2020.

 

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 07/10/2019.

 

Tải Biểu mẫu kèm theo CV số 2121/SNV-TCBC,TCPCP ngày 01/10/2018

Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 445
Đã truy cập: 2513258