Bổ sung số liệu báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

05/02/2020 09:17

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn số 10364-CV/BTCTW ngày 20/01/2020 về việc cập nhật bổ sung số liệu báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ngày 03/02/2020 Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Công văn số 56-CV/BTCTU về việc cập nhật bổ sung số liệu báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, báo cáo, gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 12/02/2020.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ có Công văn số 169/SNV-TCBC,TCPCP ngày 04/02/2020 V/v Bổ sung số liệu báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 08/02/2020.

 

Tải biểu mẫu theo liên kết dưới đây 

Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 302
Đã truy cập: 2631312