THÔNG BÁO BỔ SUNG NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN HỌC THỂ DỤC

16/05/2020 17:55

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo bổ sung nội dung tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên cấp THCS môn học Thể dục phần thiết kế Kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinhnhưsau:

  1. Thiết kế Kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

* Giới hạn nội dung 20 tiết soạn bài theo Kế hoạch dạy học môn Thể dục lớp 7, 8

LỚP 7

Tiết

Tên bài

Giảm tải

Nội dung tích hợp

Kiểm tra 15’

ĐDDH

Ghi chú

Tiết 37

- Bài TD:  Học 2 động tác: Vươn thở, Tay.

- Bật nhảy: Ôn động tác Đá lăng trước - sau, trò chơi “Bật xa tiếp sức”.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

 

 

Còi, cờ, cột mốc, tranh ảnh bài TD

 

Tiết 38

- Bài TD: Ôn 2 động tác: Vươn thở, Tay; Học 2 động tác: Chân, Lườn.

- Bật nhảy: Ôn động tác Đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang; trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. 

 

 

 

Còi, cờ, cột mốc, tranh ảnh bài TD

 

Tiết 39

- Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn.

- Bật nhảy: Ôn động tác Đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang; trò chơi “Bật xa tiếp sức”.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

 

 

Còi, cờ, cột mốc, tranh ảnh bài TD

 

Tiết 40

- Bài TD: Ôn 4 động tác Vươn thở, Tay, Chân, Lườn (chú ý biên độ, nhịp điệu).

- Bật nhảy: Ôn động tác Đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang; Đà một bước giậm nhảy vào hố cát.

 

 

 

Còi, cờ, cột mốc, tranh ảnh bài TD, trang cát

 

Tiết 41

- Bài TD: Ôn 4 động tác Vươn thở, Tay, Chân, Lườn.

- Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.   

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

 

 

Còi, cờ, cột mốc, tranh ảnh bài TD, trang cát

 

Tiết 42

- Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn; Học 2 động tác: Bụng, Phối hợp.

- Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, trò chơi (do GV chọn).   

 

 

 

Còi, cờ, cột mốc, tranh ảnh bài TD, trang cát

 

Tiết 43

- Bài TD: Ôn 6 động tác đã học.

- Bật nhảy: Ôn động tác Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát; Học: Trò chơi “khéo vướng chân”.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

 

 

Còi, cờ, cột mốc, tranh ảnh bài TD, trang cát, dây nhảy

 

Tiết 44

- Bài TD: Ôn 6 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp; Học 2 động tác: Thăng bằng, Nhảy.

- Bật nhảy: Ôn động tác Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát; Trò chơi “khéo vướng chân”. 

 

 

Kiểm tra 15’ (6 động tác bài TD)

Còi, cờ, cột mốc, tranh ảnh bài TD, trang cát, dây nhảy

 

Tiết 45

- Bài TD: Ôn 8 động tác đã học; Học động tác Điều hoà.

- Bật nhảy: Ôn Chạy đà (tự do) nhảy xa; Học động tác: Nhảy “bước bộ” trên không.    

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

 

 

Còi, cờ, cột mốc, tranh ảnh bài TD, trang cát

 

Tiết 46

- Bài TD: Luyện tập nâng cao chất lượng bài Thể dục 9 động tác : Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Thăng bằng, Nhảy, Điều hoà.

- Bật nhảy: Ôn Chạy đà (tự do) Nhảy xa; Nhảy “bước bộ” trên không; trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”. 

 

 

 

Còi, cờ, cột mốc, tranh ảnh bài TD, trang cát

 

 

LỚP 8

Tiết

Tên bài

Giảm tải

Nội dung tích hợp

Kiểm tra 15’

ĐDDH

Ghi chú

Tiết 5

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 17

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), trò chơi “Chạy đuổi”, Xuất phát cao chạy nhanh  30 - 60m.

- Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức ; Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ.  

 

- Tích hợp liên môn: Sinh học 8 -  Bài Hệ tuần hoàn

 

Cờ hiệu, cột mốc, còi, đồng hồ bấm giờ

 

Tiết 6

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 17; Học từ nhịp 18 - 25

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), trò chơi “Chạy tốc độ cao”, Xuất phát cao chạy nhanh  30 - 60m.

 

 

 

Cờ hiệu, cột mốc, còi, đồng hồ bấm giờ

 

Tiết 7

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 25

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), trò chơi “Chạy tốc độ cao”; Xuất phát cao - chạy nhanh  30 - 60m.

- Chạy bền: Cách vượt một số chướng ngại vật trên đường chạy (do GV chọn). 

 

 

 

Cờ hiệu, cột mốc, còi, đồng hồ bấm giờ

 

Tiết 8

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 25; Học từ nhịp 26 - 35

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), trò chơi “Lò cò tiếp sức”;  Học: Cách đo và đóng bàn đạp, Xuất phát thấp - Chạy lao.

 

 

 

Cờ hiệu, cột mốc, còi, đồng hồ bấm giờ, bàn đạp

 

Tiết 9

- Bài TD: Ôn từ nhịp 18 – 35.

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), Trò chơi “Chạy đuổi”, Xuất phát thấp - Chạy lao.

- Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.

 

 

 

Cờ hiệu, cột mốc, còi, đồng hồ bấm giờ, bàn đạp

 

Tiết 10

- Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 – 35).

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Chạy thoi tiếp sức” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - Chạy lao; Học: Chạy giữa quãng (60m).

 

 

Kiểm tra 15’

Bài TD

Cờ hiệu, cột mốc, còi, đồng hồ bấm giờ, bàn đạp

 

Tiết 11

- Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 – 35). 

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “chạy đuổi” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng (60m).

- Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.

 

 

 

Cờ hiệu, cột mốc, còi, đồng hồ bấm giờ, bà đạp

 

Tiết 12

- Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 – 35).

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn;  Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng (60m); Học chạy về đích và đánh đích.

 

 

 

Cờ hiệu, cột mốc, còi, đồng hồ bấm giờ, bàn đạp, đây đích

 

Tiết 13

- Bài TD: Ôn tập và hoàn thiện Bài thể dục.

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng (60m), chạy

về đích và đánh đích.

 

 

 

Cờ hiệu, cột mốc, còi, đồng hồ bấm giờ, bàn đạp, đây đích

 

Tiết 14

- Bài TD: Ôn tập và hoàn thiện Bài thể dục. 

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng (60m), chạy về đích và đánh đích.

 

 

 

Cờ hiệu, cột mốc, còi, đồng hồ bấm giờ, bàn đạp, đây đích

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4016
Đã truy cập: 1575815