V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh

05/08/2020 13:52

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4750/UBND-TH5 ngày 13/7/2020 về việc triển khai thực hiện Quy định số 2225-QĐ/TU ngày 06/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, sau khi nghiên cứu Quy định số 2225-QĐ/TU ngày 06/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Sở Nội vụ đăng tải toàn văn nội dung của dự thảo Quyết định dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh. Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: vanphongsnvqn@gmail.com để Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Quyết định trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

 

Tải dự thảo Quyết định theo đường dẫn dưới đây:

Tệp đính kèm

Văn phòng Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 134
Đã truy cập: 2512947