Phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo Nghị định số 107, 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 440-KH/TU ngày 04/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

05/10/2020 09:12

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 440-KH/TU ngày 04/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với nội dung: Rà soát, sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện khi Chính phủ ban hành Nghị định mới; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, tổ chức theo hướng giảm đầu mối trực thuộc, giảm trung gian;

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 371/UBND-TH5-m ngày 29/9/2020 về triển khai Kế hoạch số 440-KH/TU ngày 04/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

 

Để có cơ sở xây dựng Phương án tổng thể báo cáo Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các nghị định của Chính phủ mới ban hành về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đã có Công văn số 2000/SNV-TCBC,TCPCP ngày 01/10/2020 V/v Phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo Nghị định số 107, 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 440-KH/TU ngày 04/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/10/2020.

 

Tải Dự thảo Đề cương Đề án kèm theo Công văn số 2000/SNV-TCBC,TCPCP ngày 01/10/2020 theo liên kết dưới đây

Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 18
Đã truy cập: 2513792