Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan thuộc tỉnh

24/12/2020 15:11

Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở: Lao động - Thương binh & Xã hội; Ngoại vụ; Sở Tư pháp”.

 

Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 24/01/2020, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: phongtochucbienche@gmail.com để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

 

Phòng TCBC&TCPCP


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 149
Đã truy cập: 2587322