Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2022 và lĩnh vực giáo dục - đào tạo năm học 2021-2022

01/03/2021 13:55

Căn cứ Công văn số 425/BNV-TCBC ngày 01/02/2021 của Bộ Nội vụ về kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022; ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các văn bản: (1) Công văn số 240/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/01/2021 của Bộ GD và ĐT về việc rà soát biên chế ngành Giáo dục; (2) Công văn số 371/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2021 của Bộ GD và ĐT về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022-2023;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản: (1) Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 13/01/2021 về việc thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; (2) Công văn số 451/UBND-TH5 ngày 25/01/2021 về việc rà soát biên chế giáo dục; (3) Công văn số 516/UBND-GD ngày 29/01/2021 về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học từ năm học 2022-2023;

 

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch số lượng người làm việc năm 2022 và số lượng NLV thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo năm học 2021-2022; Sở Nội vụ có Công văn số 333/SNV-TCBC,TCPCP ngày 26/02/2021 V/v Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2022 và lĩnh vực giáo dục - đào tạo năm học 2021-2022.

 

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/3/2021.

 

Đề cương và phụ lục kèm theo CV số 333/SNV-TCBC,TCPCP ngày 26/02/2021.doc

Phòng TCBC&TCPCP


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5
Đã truy cập: 2250513