“Sơ kết thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TU ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị”

09/07/2021 10:03

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TU ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy;

Căn cứ Công văn số 410-CV/BTCTU ngày 06/7/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TU ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Sở Nội vụ: Xây dựng Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền;

Để có cơ sở tổng hợp Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền, gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương; ngày 08/7/2021 Sở Nội vụ đã có Công văn số 1268/SNV-TCBC,TCPCP đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về Sở Nội vụ.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/7/2021.

 

Đề cương và phụ lục kèm theo CV số 1268/SNV-TCBC,TCPCP ngày 08/7/2021


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 101
Đã truy cập: 2251430