CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH QUẢNG NINH

03/04/2024 10:08

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-SNV ngày 11 tháng 03 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Sở Nội vụ:

Vị trí và chức năng

 1. Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ Quảng Ninh; là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh; tổ chức thực hiện các hoạt động thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, sử dụng, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan tổ chức đơn vị trên địa bàn tỉnh; thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ và các công việc khác có liên quan đến lưu trữ theo quy định.
 2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, hoạt động, số lượng người làm việc và hướng dẫn về chuyên môn của Sở Nội vụ đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

        Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do Ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

        Trụ sở của Trung tâm Lưu trữ tỉnh đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Trình cơ quan có thẩm quyền ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử;
 2. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giao nộp; thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử theo quy định;
 3. Lập phương án và tổ chức bảo quản, bảo vệ tài liệu trong kho lưu trữ; thực hiện chế độ khử trùng, mối mọt tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm; lập bản sao bảo hiểm, tu bổ phục chế tài liệu hư hỏng…;
 4. Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, tổ chức sắp xếp khoa học các phông tài liệu; xây dựng, hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung công cụ tra cứu tài liệu’
 5. Thực hiện số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu; tổ chức cho độc giả khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trực tiếp và trực tuyến; thống kê tài liệu mật và giải mật tài liệu lưu trữ;
 6. Tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị đang bảo quản tại Trung tâm;
 7. Thực hiện thống kê, báo cáo thống kê, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với tài liệu lưu trữ;
 8. Tổ chức sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ theo quy định của pháp luật’
 9. Thực hiện tuyên truyền, giới thiệu, trưng bày và triển lãm tài liệu lưu trữ; công bố tài liệu lưu trữ bằng các ấn phẩm;
 10. Thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật;
 11. Quản lý về tổ chức, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động của Trung tâm theo phân cáp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật;
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh. 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 77
Đã truy cập: 2668768