Trang chủ Tham gia ý kiến văn bản dự thảo
Công văn số 3563/SNN&PTNT-TL ngày 18/10/2018 V/v góp ý Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
18/10/2018 16: 07:00
Số 3326/SNN&PTNT-PTNT ngày 28/09/2018 V/v tham gia góp ý Dự thảo Kế hoạch phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; HTX liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020
03/10/2018 11: 22:00
Số 3163/SNN&PTNT-PTNT ngày 20/9/2018 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
20/09/2018 15: 56:00
Số 2837/SNN&PTNT ngày 21/8/2017 V/v tham gia ý kiến Dự thảo Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh
22/08/2018 08: 25:00
Số 2821/SNN&PTNT-CCTS ngày 20/08/2018 V/v xin ý kiến dự thảo Tờ trình, Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 4204/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Quyết định số 102/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh
21/08/2018 16: 11:00
Sở Nông nghiệp & PTNT (Chi cục Thủy sản) đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình, Quyết định về việc sửa...
Số 2361/SNN&PTNT-TCCB ngày 13/7/2018 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT
16/07/2018 10: 59:00
Xin ý kiến tổ chức, cá nhân về Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh
17/05/2018 10: 51:00
Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về việc Quy định mức chi hỗ...
Lấy ý kiến nhân dân tham gia xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 232/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh
16/05/2018 15: 16:00
Sở Nông nghiệp & PTNT (Chi cục Thủy sản) đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị...
Số 1479/SNNPTNT-KTMT ngày 15/5/2018 V/v xác định sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ KH&CN bắt đầu từ năm 2018
15/05/2018 16: 18:00
Số 1291/SNN&PTNT-PTNT ngày 02/5/2018 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về nội dung và mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020
03/05/2018 15: 08:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 654
Đã truy cập: 935821