Lãnh đạo sở

28/12/2020

Giám đốc: Nguyễn Minh Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Trồng trọt; Thạc sỹ Nông nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 0203.3836184

Email: nguyenminhson@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

Điều hành chung mọi hoạt động của Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn; Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh; Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực sau:

Là Thủ trưởng đơn vị, là người phát ngôn thứ nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những vấn đề trong lĩnh vực của ngành theo thẩm quyền;

Là chủ tài khoản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Là Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh (gọi tắt là Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh);

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị; Phòng tổ chức cán bộ, Thanh tra sở;

Phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở;

Phụ trách công tác quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển ngành; Công tác Kế hoạch, Tài chính; Công tác Tổ chức, cán bộ và biên chế; Công tác phòng chống tham nhũng và bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác Thanh tra;

Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiêm cứu nạn tỉnh; Công tác xây dựng cơ bản của ngành trên địa bàn tỉnh;

Là đầu mối giữ liên hệ công tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đến nhiệm vụ chức trách, nhiệm vụ chính trị của Sở;

Là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Công nghệ; Chủ tịch Hội đồng nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn; Trưởng BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ của Sở; Thành viên BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Tỉnh; Tham gia các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác theo phân công của Tỉnh;

Tham gia sinh hoạt tại phòng Tổ chức cán bộ sở.

Phó Giám đốc: Ngô Tất Thắng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế và quản trị doanh nghiệp, Cử nhân Ngoại ngữ, Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 0203.3836185

Email: ngotatthang@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Phụ trách lĩnh vực Quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường, Chương trình OCOP cua tỉnh và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của cấp trên và trước Giám đốc sở về nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Trung tâm Khuyên nông, phòng Kỹ thuật - Môi trường sở theo chức năng nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ chuyên ngành theo quy định; 06 tháng đầu năm 2024, phối hợp với đồng chí Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc sở tổ chức Hội nghị nuôi biển vào quý 1/2024 và đề án nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030 và tâm nhìn 2045 hoàn thành trong tháng 06/2024. Giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực, phòng và đơn vị được phân công phụ trách;

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác kỹ thuật, khoa học công nghệ, môi trường nông nghiệp nông thôn; Công tác giải phóng mặt bằng, định giá đất, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân về lĩnh vực đất đai;

Theo dõi, chỉ đạo về quản lý nhà nước chuyên ngành hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và PTNT quản lý; Chỉ đạo phát triển, tiêu thụ các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh;

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh;

Là Chủ tịch Hội đồng thẩm định các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học giải pháp công tác cấp cơ sở; Thường trực Hội đồng Khoa học - Công nghệ sở; Phụ trách công tác an toàn giao thông của Sở;

Chỉ đạo, thực hiện Chương trình số hóa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Quảng Ninh; Tham gia các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác theo phân công của Giám đôc sở;

Đại diện Lãnh đạo sở tham gia: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - Hội Người cao tuổi; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ hôi của tỉnh;

Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đôc sở phân công;

Tham gia sinh hoạt tại phòng Kỹ thuật - Môi trường sở.

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Đức

Trình độ chuyên môn: Th.s Quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 0203.3838849

Email: nguyenvanduc@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp, Thủy lợi và Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025 và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ, chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo của cấp trên và trước Giám đốc sở về nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị: Chi cục Thủy lợi, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Phát triển nông thôn; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn theo chức năng nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ chuyên ngành theo quy định- Giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực, phòng và đơn vị được phân công phụ trách;

Chỉ đạo thực hiện dự án WB8 lĩnh vực Thủy lợi (thuộc Ban Quản lý dự án trồng rừng Việt - Đức);

Chỉ đạo, thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025 theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh; Giúp Giám đốc sở theo dõi chỉ đạo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

Đại diện Lãnh đạo sở tham gia: BCH Liên minh Hợp tác xã; Các Ban chỉ đạo khác do Giám đốc sở phân công;

Theo dõi, chỉ đạo quản lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động của các Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông; Công ty cổ phần Giống cây trồng Quảng Ninh, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Quảng Ninh;

Chỉ đạo công tác Công đoàn của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn;

Phụ trách công tác đào tạo nghề nông thôn và thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công;

Tham gia sinh hoạt tại phòng Quản lý xây dựng công trình sở.

Phó Giám đốc: Vũ Duy Văn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp, Thạc sĩ kinh tế nông nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 0203.3835682

Email: vuduyvan@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: 

Phụ trách lĩnh vực Lâm nghiệp, công tác Xây dựng cơ bản của ngành, Văn phòng sở và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ, chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo của cấp trên và trước Giám đốc sở về nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

Là người phát ngôn thứ 2 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những vấn đề trong lĩnh vực của ngành theo thẩm quyền; Chủ tài khoản thứ 2 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Được ủy quyền chỉ đạo điều hành, xử lý phân phối văn bản đến và đi của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn khi Giam đốc sở khi vắng hoặc được ủy quyền;

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị Văn phòng sở, phòng Quản lý xây dựng công trình sở; Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý Dự án trồng rừng Việt - Đức; Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Sản xuất lâm nông nghiệp; Đoàn Khảo sát thiêt kế Lâm nghiệp theo chức năng nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ chuyên ngành theo quy định; Chỉ đạo cộng tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành quản lý; Giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực, phòng và đơn vị được phân công phụ trách;

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh và dân quân tự vệ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giúp Giám đốc sở chỉ đạo công tác Xây dựng cơ bản của ngành trên địa bàn tỉnh;

Chỉ đạo công tác Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh sở; Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ sở;

Theo dõi, chỉ đạo quản lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của các Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp: Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ, Cẩm Phả, Vân Đồn, Tiên Yên, Ba Chẽ và Bình Liêu; Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của 02 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Khoa học và Sản xuất lâm nông nghiệp và Đoàn Khảo sát thiết kế Lâm nghiệp;

Là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Kỷ luật của Sở; Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và chỉ đạo công tác Dân vận của ngành; Phó Chủ tịch Hội đồng nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của Sở;

Đại diện Lãnh đạo sở tham gia Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh;

Tham gia sinh hoạt tại Văn phòng sở;

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

Phó Giám đốc: Phan Thanh Nghị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công trình thủy và thềm lục địa

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 

Email: phanthanhnghi2@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Phụ trách lĩnh vực Thủy sản và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ, chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của cấp trên và trước Giám đốc sở về nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị: Phòng Kế hoạch, Tài chính sở; Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khoa học và Sản xuất giống thủy sản theo chức năng nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ chuyên ngành theo quy định; Giải quyết những quan hệ công tác liên quan đên lĩnh vực, phòng và đơn vị được phân công phụ trách; Chủ trì, phối hợp với đồng chí Ngô Tất Thắng, Phó Giám đốc sở tổ chức Hội nghị nuôi biển vào quý 1/2024 và đề án nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 hoàn thành trong tháng 06/2024.

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính, quản trị mạng, công nghệ thông tin của Sở; công tác áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của ngành;

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chỉ đạo thực hiện công tác Dân vận của Ngành;

Tham gia sinh hoạt tại phòng Kế hoạch, Tài chính sở.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 981
Đã truy cập: 3041535