Lãnh đạo sở

23/08/2017

 

 

  

Giám đốc: Nguyễn Hữu Giang

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 0203.3836184 

Email: nguyenhuugiang@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động chung của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực hiện các công việc sau:

- Chủ tài khoản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Chủ đầu tư các dự án được cấp có thẩm quyền giao cho Sở quản lý;

- Người phát ngôn thứ nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những vấn đề trong lĩnh vực của ngành theo thẩm quyền;

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị: Tổ chức cán bộ, Thanh tra Sở, Quản lý xây dựng công trình, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Ban Quản lý các dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triên nông thôn;

- Xây dựng (Quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển ngành; công tác Kê hoạch - Tài chính; công tác tổ chức và cán bộ và biên chế; công tác phòng chống tham nhũng và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thanh tra;

- Giữ mối liên hệ và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến Đảng ủy và các mối liên hệ liên quan đến công tác chính trị tư tưởng và công tác tổ chức và cán bộ;

- Chỉ đạo việc thực hiện các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về phân cấp quản lý các công trình thuỷ lợi; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về việc xây dựng, khai thác, quản lý sử dụng và bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều, quản lý sông suối thuộc nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, mục tiêu cấp, thoát nước nông thôn đã được phê duyệt; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản khác của ngành trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia là thành viên Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng - Thái Bình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Theo dõi, chỉ đạo quản lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động của các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông;

- Tham gia các ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh phân công;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công;

- Tham gia sinh hoạt tại Thanh tra Sở.

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Công

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 0203.3838849

Email: nguyenvancong@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Phụ trách khối Thủy sản, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

- Người phát ngôn thứ 2 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những vấn đề trong lĩnh vực của ngành theo thẩm quyền;

- Chủ tài khoản thứ 2 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp công tác cấp cơ sở Sở; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng; Phó trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Ngành; Thường trực Hội đồng Khoa học - Công nghệ, Hội đồng nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của Sở;

- Chỉ đạo xây dựng và quản lý các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý việc thực hiện các quy trình, quy phạm, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chế biến Thủy sản; công tác thú y thủy sản; công tác quản lý chất lượng và vệ sinh, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản; công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; sản phẩm OCOP; công tác Xây dựng nông thôn mới và giải quyêt những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Quản lý và chỉ đạo thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về các lĩnh vực quản lý chât lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Chỉ đạo công tác áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của ngành;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, quản trị mạng, công nghệ thông tin, công tác xúc tiến đầu tư, theo dõi tháo gỡ khó khán cho doanh nghiệp, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh;

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch tài chính, phòng Kỹ thuật - Môi trường, Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Trung tâm Khoa học và Sản xuất giống thủy sản, Trung tâm Khuyến nông;

- Theo dõi, chỉ đạo về quản lý nhà nước chuyên ngành hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của các công ty cổ phần sản xuất, xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Hiệp định Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đánh bắt và khai thác thủy sản và trực tiếp công tác quan hệ Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh - Sở Nông nghiệp Quảng Tây;

- Phụ trách công tác an toàn giao thông của Sở;

- Thành viên Ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) Tỉnh; Trưởng ban VSTBPN Sở;

- Chỉ đạo công tác Công đoàn cơ sở, Phụ nữ;

- Tham gia các ban chỉ đạo của Tỉnh, ủy viên Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh;

- Tham gia sinh hoạt tại phòng Kế hoạch, Tài chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
 
 

Phó Giám đốc: Vũ Duy Văn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp, Thạc sĩ kinh tế nông nghiệp
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại VP: 0203.3835682
Email: vuduyvan@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Được ủy quyền chỉ đạo điều hành, xử lý, phân phối văn bản đến và đi của Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, công tác dịch vụ môi trường rừng, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng và phòng chống cháy, chữa cháy rừng trên toàn tỉnh; công tác an toàn phòng chống cháy nổ, công tác quốc phòng, an ninh và dân quân tự vệ ngành nông nghiệp và PTNT; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiêm cứu nạn; Hội Luật gia tỉnh;

- Chỉ đạo thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, quy trình, quy phạm, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực Trồng rừng quản lý khai thác và phát triển rừng; quản lý chất lượng lâm sản; lĩnh vực Phát triển nông thôn và chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến các đơn vị phụ trách;

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở, Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý Dự án trồng rừng Việt- Đức, Trung tâm Khoa học và Sản xuất lâm nông nghiệp, Đoàn Khảo sát thiết kế Lâm nghiệp, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn (lĩnh vực: Hợp tác xã, hỗ trợ sản xuất, di dân, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cơ giới hóa nông nghiệp, chính sách, hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Bình Liêu, quản lý dự án Bioga, đào tạo nghề nông nghiệp, nông thôn);

- Theo dõi, chỉ đạo quản lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp: Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ, Cẩm Phả, Vân Đồn, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu và Công ty Cổ phần Thông, Công ty cổ phần Giống cây trồng, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp;

- Theo dõi, chỉ đạo chuyển đổi mô hình hoạt động của 02 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Khoa học và Sản xuất lâm nông nghiệp và Đoàn Khảo sát thiết kế Lâm nghiệp;

- Quản lý và chỉ đạo thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về các lĩnh vực ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tham gia ý kiến các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, phương án sử dụng đất dành cho trồng trọt và chăn nuôi sau khi được phê duyệt và biện pháp chống thoái hóa, xói mòn đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định; Chỉ đạo các đơn vị phụ trách thực hiện việc quản lý, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; Chỉ đạo thực hiện phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh thực vật đối với sản xuất nông nghiệp; công tác kiểm dịch nội địa, kiểm dịch cửa khẩu về thực vật trên địa bàn tỉnh theo quy định; chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoa học, môi trường; giải phóng mặt bằng, định giá đất cụ thể, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân về lĩnh vực đất đai;

- Quản lý và chỉ đạo thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về các lĩnh vực ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

- Giám đốc Văn phòng Dự án Khí sinh học giai đoạn 2016-2020;

- Chỉ đạo xây dựng và tham gia ý kiến, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Sở;

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

- Chỉ đạo công tác Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Sở;

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh và thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công;

- Tham gia sinh hoạt tại Văn phòng Sở.
 
 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 554
Đã truy cập: 931639