Lãnh đạo sở

19/08/2020

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Văn Công

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 0203.3836184

Email: nguyenvancong@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động chung của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực hiện các công việc sau:

- Chủ tài khoản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển ngành; công tác Kế hoạch - Tài chính; công tác tổ chức và cán bộ và biên chế; công tác phòng chống tham nhũng và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thanh tra; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở;

- Giữ mối liên hệ và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến Đảng ủy và các mối liên hệ liên quan đến công tác chính trị tư tưởng và công tác tổ chức và cán bộ;

- Là Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Công nghệ; Chủ tịch Hội đồng nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn; Trường BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ của Sở; Thành viên BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tỉnh;

- Chỉ đạo xây dựng và quản lý các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý việc thực hiện các quy trình, quy phạm, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chế biến Thủy sản; công tác thú y thủy sản; công tác quản lý chất lượng và vệ sinh, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Quản lý và chỉ đạo thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về các lĩnh vực quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Chỉ đạo công tác áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của ngành;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác xúc tiến đầu tư, theo dõi tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh;

- Tham gia các ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh phân công; ủy viên Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) Tỉnh; Trưởng ban VSTBPN Sở;

- Chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về việc xây dựng, khai thác, quản lý sử dụng và bảo vệ các công trình thuỷ lợi, đê điều, quản lý sông suối thuộc nhiệm vụ của ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, mục tiêu cấp, thoát nước nông thôn đã được phê duyệt;

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch, Tài chính; Thanh tra Sở, phòng Tổ chức cán bộ (Trừ nâng lương, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động); Chi cục Thủy sản; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Chi cục Thủy lợi; Trung tâm Khoa học và Sản xuất giống thủy sản; Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

- Theo dõi, chỉ đạo chuyển đổi mô hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở theo chỉ đạo của UBND tỉnh;

- Theo dõi, chỉ đạo quản lý nhà nưởc chuyên ngành về hoạt động của các Công ty TNHH một thành viên thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông;

- Chỉ đạo công tác Công đoàn, Phụ nữ;

- Theo dõi, chỉ đạo về quản lý nhà nước chuyên ngành hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của các công ty cổ phần sản xuất, xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Hiệp định Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đánh bắt và khai thác thủy sản và trực tiếp công tác quan hệ Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh - Sở Nông nghiệp Quảng Tây; giúp việc cho Giám đốc Sở triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế Thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công;

- Tham gia sinh hoạt tại phòng Kế hoạch, Tài chính Sở.
 
 

Phó Giám đốc: Vũ Duy Văn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp, Thạc sĩ kinh tế nông nghiệp
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại VP: 0203.3835682
Email: vuduyvan@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Phụ trách khối Lâm nghiệp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

- Được ủy quyền chỉ đạo điều hành, xử lý, phân phối văn bản đến và đi của Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, công tác dịch vụ môi trường rừng, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên toàn tỉnh; công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; công tác an toàn phòng chống cháy nổ, công tác quốc phòng, an ninh và dân quân tự vệ ngành nông nghiệp và PTNT; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp công tác cấp cơ sở Sở; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Sở; Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và chỉ đạo công tác dân vận của ngành; Thường trực Hội đồng Khoa học - Công nghệ, Hội đồng nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của Sở;

- Chỉ đạo thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, quy trình, quy phạm, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực Trồng rừng quản lý khai thác và phát triển rừng, quản lý chất lượng lâm sản và chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến các đơn vị phụ trách;

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở, phòng Quản lý xây dựng công trình Sở, Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Khuyến nông, Ban Quản lý Dự án trồng rừng Việt- Đức, Trung tâm Khoa học và Sản xuất lâm nông nghiệp, Đoàn Khảo sát thiết kế Lâm nghiệp;

- Theo dõi, chỉ đạo quản lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của các Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp: Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ, Cẩm Phả, Vân Đồn, Tiên Yên, Ba Chẽ và Bình Liêu;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của 02 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Khoa học và Sản xuất lâm nông nghiệp và Đoàn Khảo sát thiết kế Lâm nghiệp;

- Chỉ đạo xây dựng và tham gia ý kiến, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và giải quyêt những quan hệ công tác liên quan đên lĩnh vực phụ trách;

- Công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực ngành quản lý;

- Chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản khác của ngành trên địa bàn tỉnh;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, quản trị mạng, công nghệ thông tin của Sở;

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chỉ đạo thực hiện công tác Dân vận của Ngành;

- Chỉ đạo công tác Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Sở;

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh và thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công;

- Tham gia sinh hoạt tại Văn phòng Sở.

 

 Phó Giám đốc: Ngô Tất Thắng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế và quản trị doanh nghiệp, Cử nhân Ngoại ngữ, Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại VP: 0203.3836185
Email: ngotatthang@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Phụ trách khối Nông nghiệp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch, quy trình, quy phạm, định mức và chỉ đạo tổ chức thực hiện các đề án, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực Phát triển nông thôn đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định; tham gia ý kiến các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án và giải quyết những mối quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Quản lý và chỉ đạo thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về các lĩnh vực ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tham gia ý kiến các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, phương án sử dụng đất dành cho trồng trọt và chăn nuôi sau khi được phê duyệt và biện pháp chống thoái hóa, xói mòn đât nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định; chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoa học, môi trường; giải phóng mặt bằng, định giá đất cụ thể, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân về lĩnh vực đất đai;

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo lĩnh vực, chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (Chương trình OCOP); Giám đốc Ban Quản lý dự án Khí sinh học;

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị: Phòng Kỹ thuật - Môi trường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và thú y, Chi cục Phát triển nông thôn;

- Theo dõi, chỉ đạo quản lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động của Công ty cổ phần Giống cây trồng, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp;

Phụ trách công tác an toàn giao thông của Sở;

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh và thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công;

- Tham gia sinh hoạt tại phòng Kỹ thuật - Môi trường.

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 62
Đã truy cập: 1133031