Lãnh đạo sở

28/12/2020

Giám đốc: Nguyễn Minh Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Trồng trọt; Thạc sỹ Nông nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 0203.3836184

Email: nguyenminhson@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động chung của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực hiện các công việc sau:

Người phát ngôn thứ nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những vấn đề trong lĩnh vực của ngành theo thẩm quyền;

Là chủ tài khoản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở;

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra sở; Chi cục Thủy sản;

Phụ trách công tác quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển ngành; Công tác Kế hoạch, Tài chính; công tác Tổ chức, cán bộ và biên chế; Công tác Phòng chống tham nhũng và bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác Thanh tra; Công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Công tác xây dựng cơ bản của ngành trên địa bàn tỉnh;

Là đầu mối giữ liên hệ công tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đến nhiệm vụ chức trách, nhiệm vụ chính trị của Sở;

Là Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Công nghệ; Chủ tịch Hội đồng nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn; Trưởng BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ của Sở; Thành viên BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo phân công của tỉnh;

Chỉ đạo xây dựng và quản lý các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Quản lý việc thực hiện các quy trình, quy phạm, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chế biến Thủy sản; Công tác thú y thủy sản;

Theo dõi, chỉ đạo về quản lý nhà nước chuyên ngành hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của các công ty Cổ phần sản xuất, xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Hiệp định Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đánh bắt và khai thác thủy sản và trực tiếp công tác quan hệ Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh - Sở Nông nghiệp Quảng Tây; Triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế Thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030;

Tham gia sinh hoạt tại phòng Tổ chức cán bộ sở.

Phó Giám đốc: Ngô Tất Thắng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế và quản trị doanh nghiệp, Cử nhân Ngoại ngữ, Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 0203.3836185

Email: ngotatthang@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Phụ trách lĩnh vực và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về nhiệm vụ được phân công; cụ thể như sau:

Chỉ đạo và thực hiện: Công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm; Chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học, môi trường; giải phóng mặt bằng, định giá đất, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân về lĩnh vực đất đai; Công tác khuyến ngư; Công tác quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm của ngành;

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo lĩnh vực: chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (Chương trình OCOP) của tỉnh; Chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực Nông lâm sản và thủy sản; Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản; Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU);

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thuỷ sản, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Khoa học và Sản xuất giống thủy sản, phòng Kỹ thuật – Môi trường sở. Giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh: Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (Chương trình OCOP);

Đại diện Lãnh đạo sở tham gia: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; BCH Liên minh Hợp tác xã; Hội Người cao tuổi; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi của tỉnh; Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo phân công của Giám đốc sở;

Chủ tịch Hội đồng thẩm định các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp công tác cấp cơ sở; Thường trực Hội đồng Khoa học - Công nghệ sở;

Phụ trách công tác an toàn giao thông của Sở, thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công;

Tham gia sinh hoạt tại phòng Kỹ thuật - Môi trường sở.

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Đức

Trình độ chuyên môn: Th.s Quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 0203.3838849

Email: nguyenvanduc@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp và Thủy lợi, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về nhiệm vụ được phân công; cụ thể như sau:

Chỉ đạo thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về các lĩnh vực Thủy lợi, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Phát triển nông thôn; Chỉ đạo tổ chức thực hiện các đề án, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định; Công tác khuyến nông; Tham gia ý kiến các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án và giải quyết những mối quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về việc xây dựng, khai thác, quản lý sử dụng và bảo vệ các công trình thuỷ lợi, đê điều, quản lý sông suối thuộc nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, mục tiêu cấp, thoát nước nông thôn đã được phê duyệt; Chỉ đạo thực hiện dự án WB8 lĩnh vực Thủy lợi (thuộc Ban Quản lý Dự án trồng rừng Việt- Đức); Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, phương án sử dụng đất dành cho trồng trọt và chăn nuôi sau khi được phê duyệt và biện pháp chống thoái hóa, xói mòn đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định;

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị: Chi cục Thủy lợi, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Phát triển nông thôn; Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

Giám đốc Ban Quản lý dự án Khí sinh học;

Theo dõi, chỉ đạo quản lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động của các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông; Công ty cổ phần Giống cây trồng, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp;

Phụ trách công tác đào tạo và thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công;

Tham gia sinh hoạt tại phòng Quản lý xây dựng công trình sở

Phó Giám đốc: Vũ Duy Văn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp, Thạc sĩ kinh tế nông nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 0203.3835682

Email: vuduyvan@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Phụ trách công tác thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp, công tác xây dựng cơ bản của ngành và Văn phòng sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về nhiệm vụ được phân công; cụ thể như sau:

Người phát ngôn thứ 2 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những vấn đề trong lĩnh vực của ngành theo thẩm quyền; Chủ tài khoản thứ 2 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Được ủy quyền chỉ đạo điều hành, xử lý, phân phối văn bản đến và đi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi Giám đốc sở đi vắng hoặc được ủy quyền;

Chỉ đạo thực hiện: Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, quy trình, quy phạm, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực trồng rừng; quản lý khai thác và phát triển rừng, công tác khuyến lâm; công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, công tác dịch vụ môi trường rừng, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng. Công tác xây dựng cơ bản của ngành và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên toàn tỉnh; Công tác an toàn phòng chống cháy nổ, công tác quốc phòng, an ninh và dân quân tự vệ ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Sở; Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và chỉ đạo công tác dân vận của ngành; Hội đồng nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của Sở;

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị: Văn phòng sở; phòng Quản lý xây dựng công trình; phòng Kế hoạch, tài chính sở; Chi cục Kiểm lâm; Ban Quản lý Dự án trồng rừng Việt- Đức; Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Sản xuất lâm nông nghiệp; Đoàn Khảo sát thiết kế Lâm nghiệp; Chỉ đạo công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành quản lý; Giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

Theo dõi, chỉ đạo quản lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của các Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp: Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ, Cẩm Phả, Vân Đồn, Tiên Yên, Ba Chẽ và Bình Liêu; Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của 02 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Khoa học và Sản xuất lâm nông nghiệp và Đoàn Khảo sát thiết kế Lâm nghiệp;

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính, quản trị mạng, công nghệ thông tin của Sở; công tác áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 của ngành;

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chỉ đạo thực hiện công tác Dân vận của Ngành; Chỉ đạo công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh sở; Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ sở;

Đại diện Lãnh đạo sở tham gia BCH Hội nông dân tỉnh;

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công;

Tham gia sinh hoạt tại phòng Kế hoạch, tài chính sở.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 272
Đã truy cập: 2786080