Lãnh đạo sở

23/08/2017

 

 

  

Giám đốc: Nguyễn Hữu Giang

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 0203.3836184 

Email: nguyenhuugiang@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động chung của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực hiện các công việc sau;

- Là chủ tài khoản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Là chủ đầu tư các dự án được cấp có thẩm quyền giao cho Sở quản lý;

- Là người phát ngôn thứ nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những vấn đề trong lĩnh vực của ngành theo thẩm quyền.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo,  theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Thanh tra Sở, Kỹ thuật – Môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

+ Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển ngành; công tác Kế hoạch – Tài chính; công tác tổ chức và cán bộ và biên chế; công tác phòng chống tham nhũng và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thanh tra; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

+ Công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý;

+ Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Sở;

+ Tham gia các ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh phân công;

+ Giữ mối liên hệ và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến Đảng ủy và các mối liên hệ liên quan đến công tác chính trị tư tưởng và công tác tổ chức và cán bộ;

+ Là Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng Khoa học-Công nghệ; Chủ tịch Hội đồng nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của Sở; Thành viên BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tỉnh; Trưởng BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ của Sở.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công.

+ Tham gia sinh hoạt tại Thanh tra Sở.

 

 

 

Phó Giám đốc: Hoàng Công Đãng

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 0203.3835682 

Email: hoangcongdang@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Là người phát ngôn thứ 2 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những vấn đề trong lĩnh vực của ngành theo thẩm quyền;

- Được ủy quyền chỉ đạo điều hành, xử lý, phân phối văn bản đến, đi và  là chủ tài khoản thứ 2 của Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, công tác dịch vụ môi trường rừng, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng và phòng chống cháy, chữa cháy rừng trên toàn tỉnh; công tác an toàn phòng chống cháy nổ, công tác quốc phòng, an ninh và dân quân tự vệ ngành nông nghiệp và PTNT; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác Cựu chiến binh, Hội Luật gia tỉnh;

- Chỉ đạo thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, quy trình, quy phạm, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực Trồng rừng quản lý khai thác và phát triển rừng; quản lý chất lượng lâm sản; lĩnh vực Phát triển nông thôn và chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến các đơn vị phụ trách;

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị: Văn phòng, Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý Dự án trồng rừng Việt- Đức; Trung tâm Khoa học và Sản xuất lâm, nông nghiệp; Đoàn Khảo sát thiết kế Lâm nghiệp, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Phát triển nông thôn (lĩnh vực: Hợp tác xã, hỗ trợ sản xuất, di dân, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cơ giới hóa nông nghiệp, chính sách, hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Bình Liêu, quản lý dự án Bioga, đào tạo nghề nông nghiệp, nông thôn);

+ Theo dõi, chỉ đạo quản lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động của các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp: Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ, Cẩm Phả, Vân Đồn, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu và Công ty Cổ phần Thông Uông Bí, Công ty cổ phần Giống cây trồng, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp;

- Quản lý và chỉ đạo thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về các lĩnh vực ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Công tác quản lý chất lượng và vệ sinh, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; tham gia ý kiến các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, phương án sử dụng đất dành cho trồng trọt và chăn nuôi sau khi được phê duyệt và biện pháp chống thoái hóa, xói mòn đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định; Chỉ đạo các đơn vị phụ trách thực hiện việc quản lý, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; Chỉ đạo thực hiện phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh thực vật đối với sản xuất nông nghiệp; công tác kiểm dịch nội địa, kiểm dịch cửa khẩu về thực vật trên địa bàn tỉnh theo quy định; công tác hợp tác xã, hỗ trợ sản xuất, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cơ giới hóa nông nghiệp, chính sách, hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Bình Liêu, quản lý dự án Bioga; chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoa học, môi trường; giải phóng mặt bằng, định giá đất cụ thể, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân về lĩnh vực đất đai;

- Chỉ đạo công tác áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của ngành; chỉ đạo hoạt động Ban quản lý Dự án trồng rừng Việt - Đức;

- Chỉ đạo xây dựng và tham gia ý kiến, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng; Hội đồng Khoa học - Công nghệ; Hội đồng nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của Sở; Phó trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Ngành;

- Tham gia các ban chỉ đạo của Tỉnh: Giám đốc Ban Quản lý dự án Khí sinh học; Ủy viên Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) Tỉnh; Trưởng ban VSTBPN Sở;

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh và thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công;

- Tham gia sinh hoạt tại Văn phòng Sở.

 

 

 

Phó Giám đốc: Vương Đình Việt

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ thủy lợi

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 0203.3836185 

Email: vuongdinhviet@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:Phụ trách khối Thủy lợi và xây dựng cơ bản, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch, quy trình, quy phạm, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật và chỉ đạo tổ chức thực hiện các đề án, dự án trong lĩnh vực thủy lợi đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định; tham gia ý kiến các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án và giải quyết những mối quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Chỉ đạo việc thực hiện các quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về phân cấp quản lý các công trình thuỷ lợi, công tác phòng chống thiên tai; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về việc xây dựng, khai thác, quản lý sử dụng và bảo vệ các công trình thuỷ lợi, đê điều, quản lý sông suối thuộc nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, mục tiêu cấp, thoát nước nông thôn đã được phê duyệt;

- Chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản khác của ngành trên địa bàn tỉnh;

- Phụ trách công tác an toàn giao thông của Sở;

- Tham gia là thành viên Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh và thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công;

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý xây dựng công trình; Chi cục Thủy lợi; Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn; Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Quản lý các dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn; lĩnh vực Thủy lợi thuộc Ban Quản lý dự án trồng rừng Việt - Đức;

+ Theo dõi, chỉ đạo quản lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động của các Công ty TNHH một thành viên thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông;

- Tham gia sinh hoạt tại phòng Quản lý xây dựng công trình.

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Công

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 0203.3838849

Email: nguyenvancong@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Phụ trách khối Thủy sản, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo xây dựng và quản lý các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý việc thực hiện các quy trình, quy phạm, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chế biến Thủy sản; công tác thú y thủy sản; công tác quản lý chất lượng và vệ sinh, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản; công tác khuyến ngư; sản phẩm OCOP và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, quản trị mạng, công nghệ thông tin, công tác xúc tiến đầu tư, theo dõi tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh;

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị: Chi cục Thủy sản; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Trung tâm Khoa học và Sản xuất giống thủy sản, Trung tâm Khuyến nông;

+ Theo dõi, chỉ đạo về quản lý nhà nước chuyên ngành hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của các công ty Cổ phần sản xuất, xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Hiệp định Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đánh bắt và khai thác thủy sản và trực tiếp công tác quan hệ Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh - Sở Nông nghiệp Quảng Tây; giúp việc cho Giám đốc Sở triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế Thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030;

- Tham gia sinh hoạt tại phòng Kế hoạch, Tài chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

- Chỉ đạo công tác Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn thanh niên;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 861
Đã truy cập: 831721