Phòng tổ chức cán bộ

25/02/2021

 

 

Phòng Tổ chức cán bộ

 

Trưởng phòng: Vũ Thị Tuyến

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: 3833117

DĐ: 0904057166

Email: vuthituyen@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về công tác điều hành chung công việc của phòng TCCB theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo theo đúng quy định;

- Trực tiếp tham mưu giúp việc cho Giám đốc Sở về công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ trong toàn ngành;

- Làm Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Hội đồng nâng lương;

- Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, văn hóa công sở của Sở.

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Tuấn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: 3834225

DĐ: 0902135619

Email: nguyenvantuan.snnptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

 

   

 

Chuyên viên:  Vũ Tùng Lâm

Trình độ chuyên môn: KS CN hóa NN&PTNT; Thạc sĩ kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 3834225

DĐ: 0918510886

Email: vutunglam@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

* Giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực sau:

- Theo dõi, tổng hợp và thực hiện thẩm định dự thảo Chức năng nhiệm vụ, Quy chế làm việc của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở trình duyệt theo quy định;

- Theo dõi, tổng hợp và thực hiện điều chỉnh, bổ sung Đề án vị trí việc làm theo quy định;

- Theo dõi, tổng hợp và thực hiện công tác Thi đua khen thưởng, kỷ luật trong toàn ngành; Chuẩn bị hồ sơ kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trình Hội đồng kỷ luật theo phân cấp;

- Tiếp nhận và dự thảo trả lời đơn thư khiếu nại có liên quan;

- Theo dõi, tổng hợp và xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và bồi dưỡng kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Theo dõi, tổng hợp và làm các thủ tục cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Sở đi công tác, học tập ở nước ngoài;

- Theo dõi và thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động của các đơn vị trong ngành, thực hiện công tác báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định;

- Làm Thư ký Hội đồng Thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Sở;

- Phối kết hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và văn hóa công sở theo quy định;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo công tác thực hiện Quy chế dân chủ của Sở định kỳ về các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

- Phối kết hợp với các đồng chí trong phòng thực hiện nhiệm vụ khi giải quyết các công việc có liên quan;kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và văn hóa công sở

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 

 Chuyên viên: Phạm Kim Trọng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lâm nghiệp

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 3834225

DĐ: 

Email: phamkimtrong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

* Giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực sau:

- Tham mưu, hướng dẫn và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để bổ sung lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc Sở hằng năm theo qui định;

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, KS Kinh tế Nông nghiệp

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 3834225

DĐ: 01648881695

Email: nguyenthihuong.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

* Giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực sau:

- Tham mưu, hướng dẫn và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để bổ sung lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc Sở hằng năm theo qui định;

- Theo dõi, tổng hợp và thực hiện các công việc cần thiết để hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các thủ tục, hồ sơ đối với các trường hợp nghỉ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ hằng năm để giải quyết chế độ chính sách cho CBCNV theo đúng quy định;

- Theo dõi, tổng hợp, xây dựng kế hoạch và thực hiện các thủ tục cho công tác chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP.

- Theo dõi và thực hiện công tác nâng ngạch, chuyển ngạch cho công chức và chuyển loại, thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức của các đơn vị trực thuộc Sở;

- Phối kết hợp với các đồng chí trong phòng thực hiện nhiệm vụ khi giải quyết các công việc có liên quan;

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Trình độ chuyên môn: KS công nghệ Thông tin

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 3834225

DĐ: 0979894828

Email: nguyenthiquynhmai@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

* Giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực sau:

- Theo dõi và thực hiện công tác nâng bậc lương, các chế độ chính sách hiện hành của nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động của các đơn vị trực thuộc Sở;

- Theo dõi, tổng hợp và thực hiện dự thảo quyết định nghỉ hưu hằng năm cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành; Theo dõi, phối hợp với kế toán văn phòng Sở thực hiện các chế độ về BHXH đối với cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động thuộc Văn phòng khi nghỉ hưu hoặc thuyên chuyển công tác và nghỉ chế độ theo quy định;

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp số lượng: Công chức, viên chức và hợp đồng lao động của các đơn vị trực thuộc Sở để cung cấp tài liệu cho Lãnh đạo phòng làm việc (Cung cấp số liệu: Tổng biên chế được giao, tổng số biên chế và hợp đồng lao động có mặt của các đơn vị trực thuộc Sở cho đ/c Trưởng phòng vào các ngày 15 và 30 hằng tháng);

- Tổng hợp báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động của các đơn vị trực thuộc Sở hằng năm theo quy định;

- Làm thư ký các cuộc họp của Phòng; thực hiện công tác đảng vụ của Chi bộ phòng;

- Phối kết hợp với các đồng chí trong phòng thực hiện nhiệm vụ khi giải quyết các công việc có liên quan;

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Kim Hương, 

Trình độ chuyên môn: CN Tài chính Kinh tế

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 3834225

DĐ: 0904038786

Email: nguyenthikimhuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Thực hiện công tác Văn thư, Lưu trữ hồ sơ của phòng;

- Theo dõi, thực hiện công tác quản lý lưu trữ hồ sơ nhân sự theo quy định, bao gồm: Lưu trữ hồ sơ về tổ chức theo phân cấp quản lý; đôn đốc và thường xuyên cập nhật bổ sung sơ yếu lí lịch, các thành phần hồ sơ cá nhân khi có thay đổi như: Nâng lương thường xuyên; nâng lương trước thời hạn; bổ nhiệm; bổ nhiệm lại; Khen thưởng, kỷ luật; Phiếu đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động hằng năm theo qui định ...v.v... (Cả bản cứng và bản mềm); Phối hợp thực hiện công tác Văn thư, Lưu trữ của phòng;

- Lập danh sách kê khai tài sản hằng năm của các đơn vị trực thuộc và lưu các bản kê khai tài sản vào hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động của các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định;

- Kiêm nhiệm công tác đảng vụ của Thường trực Đảng ủy Sở;

- Phối kết hợp với các đồng chí trong phòng thực hiện nhiệm vụ khi giải quyết các công việc có liên quan;

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 

Chuyên viên: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 3834225

DĐ:

Email: @quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Chức năng, nhiệm vụ

(Theo Quyết định số 923/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/10/2015

của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT)

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng và tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động; công tác thi đua khen thưởng; Thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, chế độ Bảo hiểm xã hội, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở quản lý.

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu bố trí, sắp xếp lại tổ chức các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành (thành lập mới, sáp nhập giải thể các đơn vị) báo cáo lên cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết định; phối hợp với các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp có thu xây dựng và trình duyệt các đề án về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp theo lộ trình của tỉnh; Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở;

b) Triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong ngành, tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định; Phó Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

c) Tham mưu Xây dựng và tổ chức thực hiện việc quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ, về lý luận chính trị và bồi dưỡng kiến thức về quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý;

d) Theo dõi, tổng hợp báo cáo nhận xét, đánh giá tình hình sử dụng biên chế; xây dựng, trình duyệt Kế hoạch biên chế hàng năm, bố trí quản lý, sử dụng hợp lý và có hiệu quả biên chế được giao;

đ) Theo dõi, tổng hợp, tổ chức thực hiện và chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục về nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, thuyên chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý theo phân cấp của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân Tỉnh;

e) Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý tổ chức, về quy hoạch cán bộ, quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, về nhận xét đánh giá và thực hiện các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý;

f) Hướng dẫn và chuẩn bị các thủ tục theo quy định về nâng bậc lương,  nâng ngạch, chuyển ngạch đối với cán bộ công chức, viên chức theo phân cấp trình Giám đốc Sở và cấp có thẩm quyền quyết định;

g) Tổng hợp báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và quỹ tiền lương, công tác an toàn lao động đối với các đơn vị trong ngành theo quy định; Quản lý Hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phục vụ; Theo dõi, bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; Theo dõi và làm thủ tục cho cán bộ đi công tác tham quan, học tập ở nước ngoài; Chuẩn bị hồ sơ kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và trình Lãnh đạo Sở xem xét kỷ luật theo phân cấp;

h) Thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công của Giám đốc Sở.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 826
Đã truy cập: 3093682