Phòng Kế hoạch, Tài chính

23/08/2017
 

Phòng Kế hoạch, Tài chính

   
 

Trưởng phòng: Trần Văn Lãnh

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình; Kỹ sư Thủy lợi

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: (0203) 3835663

DĐ:  976.589.888

Email: tranvanlanh@quangninh.gov.vn

Phụ trách:

 

   

 

 

   

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Chi Mai

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3838480

DĐ:  0915.049.889

Email: 

Nhiệm vụ được phân công:

- Thực hiện phụ trách phòng khi trưởng phòng đi vắng;

- Phụ trách khối nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; trực tiếp theo dõi công tác xúc tiến đầu tư, thương mại; trực tiếp theo dõi nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị gồm các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi và Thú y; Phát triển nông thôn; Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư; Trung tâm khoa học và sản xuất nông lâm nghiệp;

- Theo dõi nhiệm vụ công tác giảm nghèo, ngành nghề nông thôn; quản lý và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật về các lĩnh vực ngành Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Khuyến nông và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi quản lý các dự án, mô hình sử dụng vốn xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng chính sách; thực hiện tham mưu công tác sắp xếp đổi mới các Trung tâm trực thuộc Sở ;

- Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng và lãnh đạo Sở phân công.

   

 

 

   
 

Phó Trưởng phòng: Đoàn Quang Thuật

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: (0203)3838004

DĐ: 0904.092.238

Email: doanquangthuat@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

   
       

 

Chuyên viên: Trần Văn Chương

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3838004

DĐ:  0912.080.241

Email: tranvanchuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách thực hiện nhiệm vụ công tác khối Thủy lợi ; trực tiếp theo dõi nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị : Chi cục Thủy lợi, Ban Quản lý các dự án công trình nông nghiệp và PTNT, Trung tâm nước, Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng công trình nông nghiệp ;

- Trực tiếp theo dõi các dự án công trình thủy lợi và các dự án đầu tư xây dựng của ngành, công tác di dân ;

- Thực hiện tham mưu công tác phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới ;

- Thực hiện nhiêm vụ công tác khác do Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng phân công.

   

 

 

   

 

Chuyên viên: Nguyễn Thành Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thuỷ sản; Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3838004

DĐ:  0904.871.128

Email: nguyenthanhminh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Thực hiện theo dõi chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành thủy sản về : nuôi trồng, thức ăn thủy sản, chất lượng giống thủy sản, khai thác, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản

- Trực tiếp theo dõi nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị: Chi cục Thủy sản, Trung tâm KHKT và sản xuất giống thủy sản ;

- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo về vệ sinh an toàn nông lâm, thủy sản ;

- Tham mưu công tác quản lý các dự án, mô hình sử dụng vốn xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực thủy sản ;

- Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng phân công.

   

 

 

   

 

Chuyên viên: Vũ Thị Hưng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ LLCT:

ĐTVP: (0203) 3838004

DĐ:  0982.658.366

Email: vuthihung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi công tác quản lý tài sản, quản lý giá của ngành theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

- Theo dõi cập nhập thông tin công tác quản lý thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của phòng ;

- Trực tiếp theo dõi nguồn vốn sự nghiệp của các đơn vị : Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Trung tâm nước, Trung tâm Khoa học và sản xuất nông lâm nghiệp;

- Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng phân công.

   

 

 

   

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thuỳ Lan

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cử nhân Kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3838004

DĐ:  0979.334.485

Email: nguyenthithuylan_snnptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Tổng hợp báo cáo về vốn sự nghiệp của ngành; theo dõi công tác quản lý tài chính của ngành; công tác quản lý việc thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực ngành, theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

- Trực tiếp theo dõi nguồn vốn sự nghiệp của các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư; Trung tâm Khoa học và sản xuất giống thủy sản; Đoàn khảo sát và thiết kế lâm nghiệp; Trung tâm tư vấn kiểm định chất lượng công trình nông nghiệp và PTNT;

- Tham mưu công tác tổng hợp, xây dựng kế hoạch đặt hàng các nội dung do Sở theo dõi, quản lý;

- Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng phân công.

   
   

Chuyên viên: Lý Hoàng Nhật Anh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3838480

DĐ:  0988.364.343

Email: 

Nhiệm vụ được phân công:

   
       

 

 Chuyên viên: Nguyễn Phạm Thái Ninh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3838480

DĐ:  

Email: 

Nhiệm vụ được phân công:

 

   

 

Chuyên viên: Phạm Kỳ Anh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân QL kinh tế/Thạc sỹ QL Hệ sinh thái biển và Biến đổi khí hậu.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3838480

DĐ:  0395.116.286 

Email: phamkyanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi thực hiện công tác tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thực hiện các nhiệm vụ về: Hợp tác quốc tế; công tác xúc tiến đầu tư; xúc tiến thương mại; theo dõi quản lý nội dung, chương trình hợp tác quốc tế của các đơn vị trực thuộc Sở;

- Thực hiện theo dõi Quỹ Phòng chống thiên tai, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng ;

- Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do trưởng phòng phân công.

   

Chức năng, nhiệm vụ

(Theo Quyết định số 923/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/10/2015

của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT)

2.1. Chức năng:

Phòng chuyên môn quản lý tổng hợp của Sở, tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án đầu tư phát triển; tài chính, tài sản; tổng hợp và thống kê báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch của ngành; Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực ngành, hợp tác quốc tế của ngành nông nghiệp.

2.2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở về xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, công tác xây dựng cơ bản và phát triển nông thôn;

- Chủ trì xây dựng và tổng hợp chương trình hành động của các lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản và Phát triển nông thôn trên cơ sở thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hướng dẫn các địa phương, các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm, gồm kế hoạch sản xuất, kế hoạch chuẩn bị đầu tư, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch sự nghiệp kinh tế,…;

- Tổng hợp và hoàn chỉnh trình Giám đốc Sở về chiến lược, quy hoạch, chương trình mục tiêu, kế hoạch phát triển ngành dài hạn và hàng năm;

- Tổ chức triển khai chiến lược, quy hoạch Ngành sau khi được phê duyệt. Tổ chức thông báo chỉ tiêu kế hoạch sau khi Nhà nước giao, thông báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp đối với các đơn vị trực thuộc Sở;

- Kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch của ngành đã được phê duyệt; Căn cứ vào yêu cầu thực tế đề xuất Giám đốc Sở điều chỉnh kịp thời quy hoạch, kế hoạch trong từng thời kỳ và hàng năm. Chủ động đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch của ngành;

- Thường trực Hội đồng thẩm định xét duyệt các chủ trương đầu tư, quy hoạch, đề cương, dự toán các chương trình, đề tài, dự án của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thành viên của Hội đồng duyệt quyết toán và Hội đồng nghiệm thu các chương trình, đề tài, dự án đầu tư phát triển, điều tra cơ bản, dự án quy hoạch, dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thủy sản và phát triển nông thôn;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý, sử dụng tài liệu quy hoạch theo quy định, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc về định mức liên quan đến việc lập và quản lý quy hoạch ngành.

b) Về công tác đầu tư:

- Chủ trì xác định chủ trương, mục tiêu, cơ chế phân cấp đầu tư đối với các chương trình, đề án, dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và vốn tín dụng Nhà nước và các nguồn vốn khác;

- Chủ trì thực hiện tham mưu tổng hợp, trình Giám đốc Sở đối với các chương trình dự án đầu tư công của ngành; Theo dõi và quản lý dự án chuẩn bị đầu tư thuộc thẩm quyền của Sở và tham mưu cho Sở giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án thuộc Sở quản lý.

- Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng cụ thể hoá cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan thực hiện các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức thẩm định và theo dõi thực hiện các chương trình, dự án có vốn đầu tư trong và ngoài nước thuộc thẩm quyền của Sở quản lý;

- Tham gia, phối hợp khảo sát địa điểm của các dự án đầu tư có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

c) Về công tác Tài chính:

- Tham mưu cho Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; quản lý công tác tài chính của các chương trình, dự án, đề án, các đề tài khoa học của ngành;

- Tổng hợp trình Giám đốc Sở kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị dự toán thuộc ngành; Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác, dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về tài chính - kế toán đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc. Thẩm định dự toán các chương trình, dự án, đề án... thuộc nguồn vốn sự nghiệp, tổng hợp số liệu quyết toán tài chính của đơn vị dự toán trực thuộc, lập báo cáo quyết toán tài chính của đơn vị dự toán cấp I theo chế độ kế toán hiện hành;

- Tham gia xây dựng, cân đối kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp của các đơn vị trực thuộc. Tham mưu cho Giám đốc Sở cân đối hoặc điều chỉnh dự toán ngân sách hàng năm và đề xuất xử lý các vấn đề về tài chính cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở trình cấp có thẩm quyền xem xét.

d) Về công tác tổng hợp và thống kê:

- Theo dõi, tổng hợp và chủ trì lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm của ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản và Phát triển nông thôn;

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức điều tra, thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phát triển nông thôn; 

- Tổng hợp, thống kê, các báo cáo tháng, quý, năm và đột xuất của ngành theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Sở;

- Tham gia cùng các Sở, ngành có liên quan thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong toàn Tỉnh. Theo dõi, đề xuất những biện pháp về quản lý và sử dụng đất đối với các đơn vị trực thuộc Sở.

đ) Về hợp tác quốc tế:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chương trình, đề án, dự án về hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế và công tác đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Sở; Trực tiếp theo dõi chương trình Hợp tác Nông nghiệp với Sở Nông nghiệp Khu tự trị Dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc;

- Chủ trì, tổng hợp trình Giám đốc Sở chương trình xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài, nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại quốc tế của ngành nông nghiệp; xúc tiến chương trình hợp tác khoa học, công nghệ quốc tế về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn;

- Theo dõi quản lý nội dung, chương trình hợp tác quốc tế của các đơn vị trực thuộc Sở và báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

e)  Thực hiện các nhiệm vụ khác:

- Tham mưu cho Sở, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Hội nghề nghiệp, tổ chức phi Chính phủ thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của phát luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do sự phân công của Giám đốc Sở giao.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 124
Đã truy cập: 3153675