Chi cục phát triển nông thôn

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NINH

 

Địa chỉ: Tầng 11, Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Email: ccptnt.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Số máy văn thư: 033.835403;  Fax: 033.835403

Số máy trực trong giờ hành chính: 033.835403

 

 

Chi cục trưởng: Dương Minh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: 02033.836266

DĐ: 0912458730

Email: duongminhtuan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chỉ đạo, điều hành chung về mọi hoạt động của cơ quan. Chịu trách nhiệm trước pháp luật; Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn.

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách nhiệm vụ phòng: Hành chính-Tổng hợp (Tổ chức cán bộ; Tài chính;  Tài sản; Công tác thanh tra, kiểm tra; Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Nâng bậc lương; Khoa học và Công nghệ; Tuyển dụng; Thẩm định giá của Chi cục; chương trình cải cách hành chính...);

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách nhiệm vụ về: Quy hoạch bố trí sắp xếp và ổn định dân cư, di dân tái định cư; về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Phát triển nông thôn; Phát triển cơ điện nông nghiệp; Ngành nghề, làng nghề nông thôn.

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở NN&PTNT phân công.

 

Phó Chi cục trưởng: Đỗ Thị Thoa

Trình độ chuyên môn: Ths. kinh tế Nông nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: 02033833919

DĐ: 0913295723

Email: dothithoa@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách Chương trình nông thôn mới; Quản lý nhà nước về các chính sách thuộc lĩnh vực được phân công về Nông nghiệp và PTNT; Quản lý nhà nước về lĩnh vực Kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, kinh tế hộ; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; Chương trình phát triển KTXH vùng dân tộc và miền núi; Xóa bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy…

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công;

 

Phòng Hành Chính, Tổng hợp

 

Trưởng phòng: Đinh Thị Hạnh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.820418

DĐ: 0982079919

Email: dinhthihanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:  Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục; trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách. Cụ thể như sau:

- Phụ trách chung và điều hành mọi hoạt động, nhiệm vụ công tác của phòng Hành chính, tổng hợp;

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ do Chi cục trưởng phân công về công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng của Chi cục; Quản lý tổ chức, vị trí việc làm biên chế công chức của Chi cục.  

- Phối hợp với bộ phận Kế toán kiểm kê, đánh giá, phân loại và thanh lý tài sản hàng năm của Chi cục…

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo chi cục phân công.

 

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thu Huyền

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ nông nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203 835403

DĐ: 0962378796

Email: tranthuhuyen@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Trực tiếp phụ trách phòng Hành chính, tổng hợp khi trưởng phòng đi vắng; Trực tiếp thực hiện công tác nội vụ của Chi cục Phát triển nông thôn;

- Tham mưu, đề xuất CBCC đủ tiêu chuẩn để quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị…

- Thực hiện báo cáo công tác tổ chức cán bộ, vị trí việc làm …

- Xây dựng báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm… của Chi cục;

- Chủ trì xây dựng và đôn đốc thực hiện chương trình cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chi cục…

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục, Lãnh đạo Phòng phân công.

 

Chuyên viên: Đoàn Thị Thu Hiền

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.820418

DĐ: 01697676579

Email: doanthithuhien@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục; Trưởng phòng HC,TH và trước pháp luật về nhiệm vụ Kế toán Chi cục. Cụ thể như sau:

- Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kế toán thường niên và báo cáo tổng hợp, thanh quyết toán chi thường xuyên; các chương trình, dự án;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch kinh phí nguồn tự chủ hàng năm; Phân khai kinh phí hàng tháng, quí, năm về nguồn chi thường xuyên;

- Chủ trì tham mưu, đề xuất kịp thời với lãnh đạo về công tác chi tiêu, quản lý tài chính;

- Thực hiện thanh toán các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ công chức, viên chức và hợp đồng lao động…

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo chi cục, Trưởng phòng phân công;

 

Chuyên viên: Lê Thị Thu Hương

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư bảo quản chế biến nông sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203 835403

DĐ: 0972401469

Email: lethuthuhuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về hội chợ, triển lãm, hội thi sản phẩm nông, lâm, thủy sản và sản phẩm làng nghề nông thôn;

- Quản lý và lưu trữ thông tin về hồ sơ lý lịch liên quan đến CBCC,VC, hợp đồng lao động trong chi cục; Hướng dẫn và tổng hợp kết quả đánh giá CBCC,VC; tổng hợp báo cáo kê khai tài sản hàng năm của chi cục; Tham gia xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chi cục;

- Phối hợp triển khai thực hiện tập huấn cán bộ HTX; Phối hợp Thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; các chương trình, đề án, kế hoạch về Cơ giới hóa, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch nông thôn, ATTP…

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 

Chuyên viên: Kim Thị Hà

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033.835403.

DĐ:0369811618

Email: kimthiha@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của Chi cục. Cụ thể như sau:

- Trực tiếp quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan; tiếp nhận, tổng hợp công văn đi đến, nộp lưu hồ sơ, tài liệu của các phòng vào lưu trữ lịch sử hàng năm của Chi cục;

- Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ cơ quan; Lập hồ sơ thẻ tài sản, dụng cụ, theo dõi trực tiếp tăng, giảm và tổ chức kiểm kê đánh giá tài sản của Chi cục theo quy định của nhà nước;

- Theo dõi, báo cáo tăng giảm BHXH của CBCC, HĐ 68 trong Chi cục; Quản lý và lưu trữ thông tin về hồ sơ lý lịch, các thông tin cần thiết liên quan đến CBCC,VC, hợp đồng lao động trong chi cục;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, Phòng phân công.

 

Phòng Phát triển nông thôn

 

Trưởng phòng:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học

Trình độ LLCT: 

ĐTVP: 02033.833383

DĐ: 

Email: 

Nhiệm vụ được phân công: .

 

Phó Trưởng phòng phụ trách: Bùi Việt Hùng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.833383

DĐ:0982792388

Email: buiviethung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung công việc của Phòng khi đồng chí Trưởng phòng đi vắng;  Trực tiếp phụ trách, quản lý nhà nước về các chính sách thuộc lĩnh vực được phân công về Nông nghiệp và PTNT; Chính sách liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hướng dẫn thực hiện dự án liên kết phát triển sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp.

- Trực tiếp phụ trách, thực hiện quản lý nhà nước các nhiệm vụ: Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; Chương trình phát triển KTXH vùng dân tộc và miền núi, xóa bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài khoa học, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công theo dõi, quản lý …

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng, lãnh đạo Chi cục, Sở phân công.

 

Phó Trưởng phòng: Vũ Anh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033834224

DĐ:  0943119419

Email: vuanhtuan.ccptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Trực tiếp phụ trách, thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực Kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, kinh tế hộ.

- Trực tiếp phụ trách, thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành nghề nông thôn; Phối hợp thực hiện Chương trình nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo, Chương trình bố trí và sắp xếp ổn định dân cư.

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng, lãnh đạo Chi cục, Sở phân công. Chịu trách nhiệm với lãnh đạo Phòng, lãnh đạo chi cục và trước pháp luật về kết quả hoạt động của lĩnh vực được phân công.

 

Chuyên viên: Vũ Duy Tiệp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033834224

DĐ:0972092883

Email: vuduytiep@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Trực tiếp theo dõi, tham mưu thực hiện Chương trình bố trí và sắp xếp ổn định dân cư; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Nhiệm vụ về Chương trình khí sinh học;

- Viết tin bài theo lĩnh vực được phân công theo dõi (01 tin, bài/quí).

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng, lãnh đạo Chi cục, Sở phân công.

 

Chuyên viên: Lê Quý Đôn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp LLCT

ĐTVP: 02033.834224

DĐ: 0914430215

Email: lequydon@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Trực tiếp theo dõi, tổng hợp, tham mưu các cơ chế, chính sách, chương trình, Kế hoạch, Đề án…. lĩnh vực ngành nghề nông thôn; tham mưu công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, báo cáo kết quả thực hiện về lĩnh vực ngành nghề nông thôn.

- Trực tiếp theo dõi, tổng hợp, tham mưu các cơ chế, chính sách, chương trình, Kế hoạch, Đề án… lĩnh vực đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; tổ chức thực hiện, đôn đốc kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Thực hiện nhiệm vụ về đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn theo quy định (nếu có); Phối hợp triển khai thực hiện điều tra trang trại; Thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Viết tin bài theo lĩnh vực được phân công phụ trách (01 tin, bài/quí).

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng, lãnh đạo Chi cục, Sở phân công.

 

Chuyên viên: Phạm Văn Tuân

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.834224

DĐ: 0981393222.

Email: phamvantuan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Trực tiếp theo dõi, tổng hợp, tham mưu các cơ chế, chính sách, chương trình, Kế hoạch, Đề án… về lĩnh vực giảm nghèo, lĩnh vực phát triển kinh tế XH tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

- Tham mưu, phối hợp thực hiện công tác rà soát hộ nghèo; Trực tiếp triển khai thực hiện Chương trình tập huấn cán bộ HTX…

Viết tin bài theo lĩnh vực được phân công theo dõi (01 tin, bài/quí).

Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng, lãnh đạo Chi cục, Sở phân công.

 

Chuyên viên: Lưu Đức Thắng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033834224

DĐ:0978985159

Email: luuducthang@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Trực tiếp theo dõi, tổng hợp, tham mưu các cơ chế, chính sách, chương trình, Kế hoạch, Đề án,… về lĩnh vực kinh tế tập thể, kinh tế hộ, trang trại; Trực tiếp tham gia triển khai thực hiện công tác điều tra trang trại.

- Theo dõi, tham mưu công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, báo cáo kết quả thực hiện lĩnh vực lĩnh vực kinh tế tập thể, kinh tế hộ, trang trại; Thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi…

- Viết tin bài theo lĩnh vực được phân công theo dõi (01 tin, bài/quí).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục, Lãnh đạo Phòng phân công.

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hiên

Trình độ chuyên môn: Ths chế biến lâm nghiệp

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033834224

DĐ: 0967398388

Email:nguyenthihienptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Giúp việc và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng về các lĩnh vực sau: Trực tiếp theo dõi, tổng hợp, tham mưu các cơ chế, chính sách, chương trình, Kế hoạch, Đề án… lĩnh vực cơ điện nông nghiệp.

- Theo dõi, tổng hợp các đề án, chương trình, mô hình nông nghiệp gắn với du lịch nông thôn; các mô hình nông nghiệp thông minh, công nghệ cao; Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc triển khai chương trình bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Tổng hợp báo cáo thực hiện nhiệm vụ cấp trên và báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm của Phòng.

- Theo dõi công tác văn thư: Văn bản đi, văn bản đến thuộc nhiệm vụ của Phòng; Viết tin bài theo lĩnh vực được phân công theo dõi (01 tin, bài/quí);

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng, lãnh đạo Chi cục, Sở phân công.

 

Chuyên viên: Phạm Thị Thu Hương

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp

Trình độ LLCT: 

ĐTVP: 02033.833383

DĐ: 0974880369

Email: phamthithuhuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Trực tiếp theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết sản xuất trên địa bàn tỉnh; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các chính sách định kỳ (hoặc đột xuất) hằng tháng, quý, năm.

- Tổng hợp, nắm bắt khó khăn vướng mắc của các địa phương về thực hiện các chính sách ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; Theo dõi hệ thống các văn bản QPQL của Trung ương, của tỉnh thuộc lĩnh vực ngành, chi cục thực hiện.

- Viết tin bài theo lĩnh vực được phân công phụ trách (01 tin, bài/quí);

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng, lãnh đạo Chi cục, Sở phân công.

Chức năng, nhiệm vụ

(Theo Quyết định số 388/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT)

Điều 1. Vị trí và chức năng

Chi cục Phát triển nông thôn là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; kinh tế trang trại; kinh tế hộ; quy hoạch, bố trí sắp xếp và ổn định dân cư, di dân tái định cư; phát triển nông thôn; an sinh xã hội nông thôn; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; cơ điện nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn.

Chi cục Phát triển nông thôn chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chi cục Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Trụ sở  làm việc của Chi cục phát triển nông thôn tại tầng 11, tòa nhà Liên cơ quan số 03, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

2.1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; kinh tế trang trại; kinh tế hộ; quy hoạch bố trí sắp xếp và ổn định dân cư, di dân tái định cư; phát triển nông thôn; an sinh xã hội; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; cơ điện nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn.

2.2. Tổ chức hướng dẫn, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

2.3. Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

2.4. Về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch về phát triển kinh tế hợp tác nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, liên kết trong nông nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tổng hợp, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn cấp xã; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.5. Về phát triển nông thôn

 Thẩm định, thẩm tra các chương trình, dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật nông thôn; thẩm định hoặc tham gia thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chương trình phát triển nông thôn theo quy định.

2.6. Về Quy hoạch bố trí sắp xếp và ổn định dân cư, di dân tái định cư

a) Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân tỉnh chủ trương xây dựng các công trình, dự án về bố trí dân cư, di dân tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện; bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, khu rừng đặc dụng, vùng nước biển dâng do tác động của biến đổi khí hậu, di cư tự do.

b) Thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến bố trí dân cư, di dân tái định cư trong nông thôn. Xây dựng hạ tầng nông thôn khu, điểm tái định cư. Thực hiện các dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch về bố trí dân cư thuộc thẩm quyền được giao.

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện công tác bố trí sắp xếp và ổn định dân cư, di dân tái định cư trong nông thôn theo quy định.

2.7. Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn:

a) Phối hợp, tổng hợp và đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

b) Phối hợp thực hiện nhiệm vụ về đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động các làng nghề nông thôn theo quy định.

2.8. Về giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn

a) Tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề, dịch vụ nông thôn cho các đối tượng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xóa bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy; đầu mối kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xóa bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy ở địa phương.

b) Hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xóa bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy ở địa phương.

c) Hướng dẫn việc triển khai chương trình bảo hiểm nông nghiệp theo quy định.

2.9. Về cơ điện nông nghiệp, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn:

a) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển cơ điện nông nghiệp, ngành nghề, làng nghề gắn với hộ gia đình và hợp tác xã sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm, hội thi sản phẩm nông, lâm, thủy sản và sản phẩm làng nghề nông thôn.

2.10. Chủ trì, phối hợp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục; đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại trong nông, lâm, ngư và diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.11. Đầu mối xây dựng, nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng các mô hình về phát triển hợp tác xã nông nghiệp, kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, liên kết trong nông nghiệp; bố trí dân cư, di dân tái định cư; phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo trong nông nghiệp và nông thôn; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; xóa bỏ thay thế cây có chứa chất ma túy.

2.12. Triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi của Chi cục trên địa bàn tỉnh.

2.13. Thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2.14. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý việc đăng ký công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

2.15. Tổ chức điều tra, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các lĩnh vực quản lý được giao.

2.16. Quản lý tổ chức, biên chế công chức, vị trí việc làm, tài chính, tài sản và nguồn nhân lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

2.17. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chi cục theo mục tiêu và nội dung, chương trình cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 198
Đã truy cập: 3094502