Chi cục phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Email: ccptnt.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Số máy văn thư: 0203.3835403 - Số Fax: 0203.3835403

Số máy trực trong giờ hành chính: 0203.3835403

 

Chi cục trưởng: Dương Minh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cử nhân

ĐTVP: 0203.3836266

DĐ: 0912458730

Email: duongminhtuan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Là Thủ trưởng cơ quan, phụ trách chỉ đạo, điều hành chung về mọi hoạt động của cơ quan. Chịu trách nhiệm trước pháp luật; Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn theo Quyết định số 4163/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 1011/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/10/2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc quy định  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Chi cục PTNT.

Trực tiếp chỉ đạo, quản lý các nhiệm vụ sau:

Tổ chức cán bộ; Tài chính; Công tác thanh tra, kiểm tra.

Là chủ tài khoản, Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Nâng bậc lương; Khoa học và Công nghệ; Tuyển dụng; Thẩm định giá của Chi cục.

Trực tiếp chỉ đạo, quản lý những nội dung liên quan tới chủ trương xây dựng các chương trình, dự án về bố trí dân cư, di dân tái định cư, Chương trình xây dựng Nông thôn mới theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo Sở phân công.

Giữ mối liên hệ và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến các Sở, Ban, Ngành; các đơn vị, phòng ban nghiệp vụ thuộc Sở; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố…

Giữ mối liên hệ và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh và các mối liên hệ đến công tác chính trị tư tưởng của CBCCVC và hợp đồng lao động khác tại Chi cục.

 

 

 

Phó Chi cục trưởng: Đỗ Thị Thoa

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế Nông nghiệp

Trình độ LLCT:  Cao cấp

ĐTVP:  0203.3833919

DĐ: 0913295723

Email: dothithoa@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Chi cục trưởng chi cục Phát triển nông thôn về nhiệm vụ của Phòng Cơ điện ngành nghề nông thôn theo Quyết định số 1011/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/10/2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Chi cục PTNT.

Chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chi cục theo mục tiêu và nội dung, chương trình cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chỉ đạo thực hiện công tác Hành chính, nội vụ của Chi cục.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Chi cục thực hiện thanh quyết toán các chương trình dự án, đề án…; quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước đối với các lĩnh vực được phân công theo dõi, quản lý.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở Nông nghiệp& PTNT; Chi cục trưởng phân công.

 

 

 

Phòng  Hành chính, tổng hợp

 

Trưởng phòng : Đinh Thị Hạnh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203 835403

DĐ: 0982079919

Email: dinhthihanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục; trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách. Cụ thể như sau:

- Phụ trách chung và điều hành mọi hoạt động, nhiệm vụ công tác của phòng;

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ do Chi cục trưởng phân công về công tác tổ chức cán bộ (tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng); công tác thi đua khen thưởng của Chi cục; phối hợp với Công đoàn xây dựng các nội quy, quy chế của cơ quan;

- Trực tiếp quản lý tổ chức, vị trí việc làm biên chế công chức của Chi cục;

- Tiếp nhận nội dung, các thông tin liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của Chi cục Trưởng triển khai đến các phòng nghiệp vụ của Chi cục;

- Chủ trì xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác văn phòng và theo sự phân công của Chi cục Trưởng;

- Chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án…liên quan đến lĩnh vực được phân công, phụ trách;

- Phối hợp với các phòng chức năng của Chi cục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến nhiệm vụ của phòng được phân công;

- Phối hợp với bộ phận Kế toán kiểm kê, đánh giá, phân loại và thanh lý tài sản hàng năm của Chi cục;

- Phối hợp với bộ phận kế toán khi các phòng nghiệp vụ có đề nghị mua sắm tài sản cố định, vật tư văn phòng dùng cho công tác nghiệp vụ, vật rẻ tiền mau hỏng…khi đã được sự đồng ý và chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục;

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện khánh tiết hội trường, nước…khi có các cuộc hội nghị, tập huấn tại Sở hoặc Chi cục;

- Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong phòng khi có sự vụ liên quan đến công tác đón tiếp các đoàn khách đến làm việc tại Chi cục;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo chi cục phân công.

- Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo chi cục, Trưởng phòng phân công;

 

 

 

Chuyên viên: Đoàn Thị Thu Hiền

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033820418

DĐ: 01697676579

Email: doanthithuhien@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: - Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục; Trưởng phòng HC,TH và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách. Cụ thể như sau:

- Giúp Chi cục trưởng phụ trách công tác tài chính của Chi cục ;

- Trực tiếp thực hiện báo cáo tổng hợp, thanh quyết toán chi thường xuyên; các chương trình dự án: chương trình bố trí dân cư, đào tạo nghề, chương trình giảm nghèo, chương trình 135, chương trình đào tạo Hợp tác xã, kinh tế tập thể, hội chợ và các chương trình dự án khác (nếu có) của Chi cục hàng tháng, quí, năm theo kế hoạch năm 2017 và kế hoạch hàng năm với Sở chủ quản, Kho bạc, Tài chính;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch kinh phí nguồn tự chủ hàng năm; Phân khai kinh phí hàng tháng, quí, năm về nguồn chi thường xuyên và đảm bảo thông suốt quá trình thực hiện chi tiêu tài chính của Chi cục;

- Chủ trì tham mưu, đề xuất kịp thời với lãnh đạo về công tác chi tiêu, quản lý tài chính; Điều tiết các khoản mục chi hợp lý và đúng theo chế độ tài chính do Nhà nước qui định tại thời điểm hiện hành;

- Tham mưu đề xuất với lãnh đạo kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị, tiết kiệm ngoài lương phù hợp với điều kiện thực tế trong nguồn tự chủ của Chi cục;

- Trực tiếp thực hiện kế toán Dự án Khí sinh học ;

- Phối hợp với các Phòng chuyên môn của Chi cục để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo chi cục, Trưởng phòng phân công;

 

 

 

Chuyên viên: Kim Thị Hà

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033820418

DĐ:01669811618

Email: kimthiha@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Chịu trách nhiệmtrước Chi cục Trưởng; Lãnh đạo phòng và trước pháp luật về công việc được phân công phụ trách đồng thời trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện thanh toán các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ công chức, viên chức và hợp đồng lao động (chuyển đến, chuyển đi, nghỉ chế độ..) trong Chi cục đúng quy định, kịp thời;

 - Theo dõi nguồn vốn tại Kho bạc, ngân hàng đối chiếu số dư hàng tháng, quí về nhiệm vụ được kế toán trưởng phân công hàng tuần, tháng, quý khi có yêu cầu;

- Lập hồ sơ thẻ tài sản, dụng cụ, theo dõi trực tiếp tăng, giảm và tổ chức kiểm kê đánh giá tài sản của Chi cục theo quy định của nhà nước;

- Theo dõi thực hiện kế hoạch năm, phối hợp với Kế toán trưởng thanh quyết toán nguồn vốn thường xuyên, chương trình bố trí dân cư, đào tạo nghề, chương trình giảm nghèo, chương trình 135, chương trình đào tạo Hợp tác xã, kinh tế tập thể, hội chợ và các chương trình dự án khác (nếu có);

- Phối hợp với cán bộ trong phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo chi cục, Phòng phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Lưu Đức Thắng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033820418

DĐ:0978985159

Email: luuducthang@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Trực tiếp công tác thủ quỹ Chi cục chịu trách nhiệm trước lãnh đạo chi cục, Trưởng phòng và trước pháp luật nhiệm vụ được phân công đảm nhận và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ động thực hiện công tác tổ chức cán bộ về: nâng lương, vị trí việc làm, tuyển dụng, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, sắp xếp bố trí cán bộ theo phân cấp và yêu cầu của Sở;

 - Chủ động rà soát, tham mưu, đề xuất đối tượng đủ tiêu chuẩn để quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị… cho Cán bộ, công chức kịp thời để đáp ứng yêu ngày càng cao của từng vị trí việc làm trong chi cục;

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm (khi đến hạn), miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp và chỉ đạo của Chi ủy, lãnh đạo chi cục. Quản lý và lưu trữ thông tin về hồ sơ lý lịch, các thông tin cần thiết liên quan đến CBCC,VC, hợp đồng lao động trong chi cục;

- Phối hợp thực hiện  đánh giá năng lực, thành tích CBCC,VC, lao động để phục vụ công tác tiền lương, công tác đào tạo, công tác quy hoạch phát triển cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong Chi cục;

- Thực hiện báo cáo đối với công tác tổ chức cán bộ, vị trí việc làm và các báo cáo khác liên quan đến công tác tổ chức khi có yêu cầu của Sở; Tổng hợp các báo cáo thống kê về nhân sự và lao động tiền lương theo đúng quy định để phục vụ cho công tác chỉ đạo và quản lý kịp thời;

- Hướng dẫn và tổng hợp kết quả đánh giá CBCC,VC, hợp đồng; tổng hợp báo cáo kê khai tài sản hàng năm của chi cục;

- Thư ký của Hội đồng: Nâng ngạch, bậc lương, Khen thưởng, Kỷ luật.

- Tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của Công dân thuộc lĩnh vực Phòng phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, Phòng phân công.

 

 

 

Phòng Kinh tế hợp tác và trang trại

 

Phó trưởng phòng phụ trách: Bùi Việt Hùng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033833383

DĐ:0982792388

Email: buiviethung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: - Phụ trách chung và điều hành mọi hoạt động công tác của Phòng.

- Trực tiếp phụ trách, tham mưu, xây dựng các chính sách thuộc lĩnh vực được phân công về Nông nghiệp & PTNT.

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện dự án phát triển sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp thuộc Chương trình 135 (CT 135).

- Trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo và  chương trình tập huấn cán bộ HTX (nếu có).

- Phối hợp với các Phòng thuộc Chi cục để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm với lãnh đạo Chi cục và trước pháp luật về kết quả hoạt động của Phòng.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Chi cục, Sở phân công.

 

 

 

Phó trưởng phòng: Vũ Anh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033833383

DĐ:  0943119419

Email: vuanhtuan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: - Phụ trách chung công việc của Phòng khi trưởng phòng đi vắng.

- Tham mưu, xây dựng chính sách thuộc lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Trang trại.

- Trực tiếp phụ trách xây dựng, nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng các mô hình về phát triển hợp tác xã nông nghiệp, kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại.

- Trực tiếp triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo và chương trình tập huấn cán bộ HTX (nếu có).

- Phối hợp với các thành viên khác trong Phòng và các Phòng trong Chi cục để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm với Trưởng phòng và trước pháp luật về kết quả hoạt động của lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng, lãnh đạo Chi cục, Sở phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Nông Việt Bằng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học, cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033833383

DĐ: 0943391932

Email: nongvietbang@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: - Tham mưu, xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc chương trình giảm nghèo, CT 135.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện dự án phát triển sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp thuộc CT 135.

- Tổng hợp báo cáo của các địa phương về công tác triển khai thực hiện chính sách thuộc chương trình CT 135 hàng tháng, quý, năm.

- Phối hợp triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo và chương trình tập huấn cán bộ HTX (nếu có).

- Tổng hợp, cập nhật, quản lý hệ thống dữ liệu các chính sách của Trung ương, Tỉnh liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT.

- Phối hợp với các cán bộ trong Phòng và các Phòng thuộc Chi cục để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục, Lãnh đạo Phòng phân công. Chịu trách nhiệm với lãnh đạo Phòng và trước pháp luật về kết quả hoạt động của lĩnh vực được phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Thị Thu Hương

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp

Trình độ LLCT:  

ĐTVP: 02033833383

DĐ: 0974880369

Email: phamthithuhuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: - Theo dõi, tổng hợp, tham mưu thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo của các địa phương về công tác triển khai thực hiện  chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 hàng tháng, quý, năm.

- Theo dõi, thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về giảm nghèo để tổng hợp báo cáo trong tháng, quý, năm.

- Phối hợp triển khai thực hiện chương trình tập huấn cán bộ HTX, tập huấn trang trại  và chương trình giảm nghèo (nếu có).

- Theo dõi công tác văn thư: văn bản đi, văn bản đến, hạn xử lý công văn thuộc nhiệm vụ của Phòng.

- Phối hợp với các cán bộ trong Phòng và các Phòng thuộc Chi cục để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục, Lãnh đạo Phòng phân công. Chịu trách nhiệm với lãnh đạo Phòng và trước pháp luật về kết quả hoạt động của lĩnh vực được phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hiên

Trình độ chuyên môn: Ths chế biến lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033833383

DĐ: 0967398388

Email:nguyenthihien@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: - Theo dõi lĩnh vực Kinh tế tập thể, Tổ hợp tác.

- Tham mưu xây dựng, tổng hợp, báo cáo chính sách thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, Bảo quản chế biến lâm nghiệp.

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về lĩnh vực Kinh tế tập thể, Tổ hợp tác để tổng hợp báo cáo trong tháng, quý, năm.

- Tổng hợp đánh giá các hình thức liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm (HTX, THT, doanh nghiệp, hộ sản xuất) trong nông nghiệp.

- Tổng hợp báo cáo chung nhiệm vụ của Phòng phục vụ công tác giao ban hàng tháng, 6 tháng, cả năm và báo cáo tới Phòng Hành chính, tổng hợp, các đơn vị thuộc Sở, ngành liên quan.

- Triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo và chương trình tập huấn cán bộ HTX (nếu có).

- Phối hợp với các cán bộ trong Phòng và các Phòng thuộc Chi cục để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục, Lãnh đạo Phòng phân công. Chịu trách nhiệm với lãnh đạo Phòng và trước pháp luật về kết quả hoạt động của lĩnh vực được phân công.

 

 

 

Phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư

 

Chuyên viên: Đào Đức Sắn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 0936826898

Email: daoducsan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Trực tiếp phụ trách, đảm nhận công tác bố trí, sắp xếp dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác di dãn dân; thực hiện: Đề án tổng thê đưa dân ra đảo Trần, Đề án di dân tổng thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch di dân được giao hàng năm. Phối hợp cùng phòng chức năng của Chi cục và các địa phương thực hiện việc cấp phát chế độ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho dân kịp thời.

- Trực tiếp đảm nhiệm công tác tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của Phòng được giao (tháng - quý - năm) và khi lãnh đạo Chi cục yêu cầu để gửi phòng Kinh tế hợp tác và trang trại tổng hợp báo cáo chung phục vụ công tác giao ban hàng tháng và họp sơ, tổng kết của Chi cục đồng thời báo cáo cấp trên.

- Phối hợp thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới;

- Phối hợp thực hiện các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác di dân (nếu có);

- Tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn phòng được phân công theo dõi, quản lý;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Chi cục Lãnh đạo phòng phân công;

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Chi cục và trước pháp luật nhà nước về công tác bố trí, sắp xếp dân cư và những nhiệm vụ được giao.

 

 

 

Chuyên viên: Đào Trung Hiếu

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033637866

DĐ:0967666086

Email: daotrunghieu@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Phối hợp thực hiện công tác bố trí, sắp xếp dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác di dãn dân; thực hiện: Đề án tổng thê đưa dân ra đảo Trần, Đề án di dân tổng thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

- Kiểm tra di dân sạt lở, di dân biên giới theo kế hoạch hàng năm khi có lịch kiểm tra cơ sở của Phòng;

- Trực tiếp tham gia thực hiện chuẩn bị hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư hàng năm về chương trình di dân;

- Thực hiện phân loại hồ sơ, tài liệu và lưu trữ tài liệu; quản lý theo dõi công văn gửi đến, gửi đi của phòng; báo cáo, thống kê thường xuyên công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ (công văn đến, công văn đi).

- Rà soát thể thức văn bản của phòng trước khi trình Lãnh đạo Chi cục ký ban hành; có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc thực hiện công văn của phòng; tổng hợp, đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Chi cục và trước pháp luật nhà nước về nhiệm vụ được giao.

 

 

 

Chuyên viên: Vũ Duy Tiệp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033637866

DĐ:0972092883

Email: vuduytiep@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Trực tiếp thực hiện chương trình khí sinh học theo nhiệm vụ được Ban dự án khí sinh học phân công và thực hiện các công việc sau:

- Tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch, kiểm tra công tác di dân trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp thực hiện công tác: Xây dựng nông thôn mới, Chương trình bố trí, sắp xếp dân cư; tham gia thực hiện các báo cáo về môi trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Chi cục và trước pháp luật nhà nước về thực hiện công tác xây dựng cơ bản và những nhiệm vụ được giao.

 

 

 

Phòng Cơ điện, ngành nghề nông thôn

 

Trưởng phòng: Nguyễn Khắc Long

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033835244

DĐ: 0912500093

Email: nguyenkhaclong

Nhiệm vụ được phân công:

 - Phụ trách chung và điều hành mọi hoạt động, công tác của phòng;

- Tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật và đào tạo nghề cho lao động nông thôn; cơ điện nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn;

- Trực tiếp phụ trách công tác ngành nghề, làng nghề và đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; 

- Trực tiếp xây dựng kế hoạch hàng năm về ngành nghề, làng nghề, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;

- Tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện  đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

- Trực tiếp phụ trách công tác Cơ điện NN nông thôn;

- Trực tiếp theo dõi kế hoạch, dự toán và thanh quyết toán vốn thuộc lĩnh vực được lãnh đạo Chi cục phân công nhiệm vụ cho Phòng;

- Tổng hợp báo cáo năm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ về đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động các làng nghề nông thôn theo quy định (nếu có);

- Tổng hợp báo cáo kết quả tháng, quý, năm của phòng theo yêu cầu của lãnh đạo Chi cục;

- Phối hợp với các phòng chức năng Chi cục thực hiện công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Quy định của nhà nước đối với lĩnh vực của phòng;

 - Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, trước pháp luật về những nhiệm vụ của phòng Cơ điện, ngành nghề nông thôn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục phân công

 

 

Chức năng, nhiệm vụ

(Theo Quyết định số 4163/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh)

Điều 1. Vị trí và chức năng

Chi cục Phát triển nông thôn là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; kinh tế trang trại; kinh tế hộ; quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư, di dân tái định cư; phát triển nông thôn; an sinh xã hội nông thôn; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; cơ điện nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn.

Chi cục Phát triển nông thôn chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và nghề muối trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Phát triển nông thôn có tư­ cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Chi cục Phát triển nông thôn đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; kinh tế trang trại; kinh tế hộ; quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư, di dân tái định cư; phát triển nông thôn; an sinh xã hội; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; cơ điện nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn.

2. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật đã được phê duyệt. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

3. Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

4. Về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch về phát triển kinh tế hợp tác nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, liên kết trong nông nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổng hợp, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn cấp xã; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

5. Về phát triển nông thôn:

a) Tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Thẩm định, thẩm tra các chương trình, dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật nông thôn; thẩm định hoặc tham gia thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chương trình phát triển nông thôn theo quy định.

6. Về quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư, di dân tái định cư:

a) Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương xây dựng các chương trình, dự án về bố trí dân cư, di dân tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện; bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, khu rừng đặc dụng, vùng nước biển dâng do tác động của biến đổi khí hậu, di cư tự do;

b) Thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến bố trí dân cư, di dân tái định cư trong nông thôn. Xây dựng hạ tầng nông thôn khu, điểm tái định cư. Thực hiện các dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch về bố trí dân cư thuộc thẩm quyền;

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, bố trí dân cư, di dân tái định cư trong nông thôn theo quy định.

7. Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn:

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện  đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;

b) Thực hiện nhiệm vụ về đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động các làng nghề nông thôn theo quy định.

8. Về giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn:

a) Tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề, dịch vụ nông thôn cho các đối tượng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, 135, xóa bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy; đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, 135, xóa bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy ở địa phương;

b) Tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, 135;

c) Hướng dẫn việc triển khai chương trình bảo hiểm nông nghiệp theo quy định.

9. Về cơ điện nông nghiệp, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển cơ điện nông nghiệp, ngành nghề, làng nghề gắn với hộ gia đình và hợp tác xã sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Hướng dẫn và tổ chức hội chợ, triển lãm, hội thi sản phẩm nông, lâm, thủy sản và sản phẩm làng nghề nông thôn.

10. Chủ trì, phối hợp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục; đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại trong nông, lâm, ngư và diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

11. Đầu mối xây dựng, nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng các mô hình về phát triển hợp tác xã nông nghiệp, kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, liên kết trong nông nghiệp; bố trí dân cư, di dân tái định cư; phát triển nông thôn, xoá đói giảm nghèo trong nông nghiệp và nông thôn; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; xoá bỏ thay thế cây có chứa chất ma tuý.

12. Triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi của Chi cục trên địa bàn tỉnh.

13. Thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

14. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý việc đăng ký công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

15. Tổ chức điều tra, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các lĩnh vực quản lý được giao.

16. Quản lý tổ chức, biên chế công chức, vị trí việc làm, công chức, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

17. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chi cục theo mục tiêu và nội dung, chương trình cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 968
Đã truy cập: 1543029