Chi cục thủy lợi

23/08/2017

CHI CỤC THỦY LỢI QUẢNG NINH

Địa chỉ: Phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Số máy văn thư: 0203 3.840.720       Số Fax: 0203.3846.751

Số máy trực trong giờ hành chính: 0203.3846.704

Email: cctl.snnvptnt@quangninh.gov.vn

 

 

Lãnh đạo đơn vị

 

Chi cục trưởng: Đoàn Mạnh Phương

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Trình độ LLCT: Cao cấp

DĐ: 0913.268.955

Email: doanmanhphuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công:

Chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thủy lợi và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền được quy định tại Quyết định số 386/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/4/2021 của Sở   tỉnh Quảng Ninh “V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”; Trực tiếp phụ trách các công việc sau:

- Công tác lập Kế hoạch và đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm của Chi cục;

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành phòng Phòng, chống thiên tai; Hành chính, tổng hợp;

- Trực tiếp phụ trách xây dựng kế hoạch, quản lý nguồn vốn Tu bổ đê điều thường xuyên, Duy tu bảo dưỡng đê Hà Nam, thị xã Quảng Yên;

- Công tác Tài chính của Chi cục và là chủ tài khoản;

- Công tác tổ chức, chính trị tư tưởng cán bộ công chức trong Chi cục;

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức thuộc quyền quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Quản lý sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ của Bí thư Chi bộ: Duy trì hoạt động của Chi bộ, thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết...

- Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng như: Tờ trình, các quyết định, công văn, văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, quy hoạch, kế hoạch, thanh tra, các đề án, dự án...

- Thực hiện nhiệm vụ đột xuất do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phân công.

 

Phó Chi cục Trưởng: Vũ Mạnh Huy

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng:

Điện thoại di động: 0912.036.389

Email: 

Giúp việc cho Chi cục trưởng theo sự phân công của Chi cục trưởng; Trách nhiệm giải quyết công việc:

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành trong công tác Quản lý công trình thủy lợi;

- Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi bao gồm:

+ Kế hoạch xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi.

+ Kế hoạch tưới, tiêu, kiên cố hóa kênh mương.

+ Phòng chống úng, hạn.

+ An toàn công trình.

+ Chỉ đạo việc báo cáo đánh giá các công trình trước và sau mùa mưa bão hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Theo dõi quản lý việc xây dựng, điều chỉnh và kiểm tra thực hiện quy hoạch Thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

- Là phó chủ tài khoản nguồn vốn ngân sách chi thường xuyên.

- Phối hợp với Ban chaasps hành Công đoàn duy trì hoạt động của Công đoàn, thực hiện các chỉ đạo của Công đoàn cấp trên. Tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết…

- Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên theo phạm vị được phân công, Phó Chi cục Trưởng còn có một số công việc sau đây: Thay mặt Chi cục Trưởng chỉ đạo giải quyết các công việc chung của Chi cục và ký văn bản thuộc thẩm quyền Chi cục Trưởng khi Chi cục Trưởng vắng mặt; được Chi cục Trưởng ủy quyền và chủ trì việc phối hợp hoạt động giữa phòng ban trong chi cục;

- Thực hiện nhiêm vụ đột xuất do lãnh đạo Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục trưởng phân công.

 

Phó Chi cục Trưởng: Nguyễn Minh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Xây dựng, Kỹ sư Công trình Thủy lợi

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng:

Điện thoại di động: 0912.088.729

Email: 

Phụ trách:

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác Quản lý Đê điều và nước sạch nông thôn;

Chỉ đạo lập báo cáo đánh giá chất lượng đê điều và phương án bảo vệ các vùng trọng điểm  về Phòng chống lụt bão hàng năm trên địa bàn tỉnh;

Quản lý theo dõi hoạt động của Tổ Quản lý đê nhân dân ở các địa phương có đê trên địa bàn tỉnh;

Hướng dẫn quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình nước sạch nông thôn; phối hợp thẩm định, điều chỉnh, bổ sung, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa công trình nước sạch nông thôn theo phân công của Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT;

Là thành viên Hội đồng bàn giao cơ sở công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tham gia thẩm định các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, công trình nước sạch nông thôn;

Là phó chủ tài khoản nguồn vốn sự nghiệp và XDCB;

Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên theo phạm vi được phân công, Phó Chi cục trưởng còn có một số công việc sau: Thay mặt Chi cục trưởng chỉ đạo giải quyết các công việc chung của Chi cục và ký văn bản thuộc thẩm quyền Chi cục trưởng khi Chi cục trưởng vắng mặt; được Chi cục trưởng ủy quyền và chủ trì việc phối hợp hoạt động giữa phòng ban trong chi cục;

Thực hiện nhiêm vụ đột xuất do lãnh đạo Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục trưởng phân công.

 

 

Phòng Hành chính, tổng hợp

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Đông

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3840.720

Điện thoại di động:

Email: nguyenthidong.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Phụ trách:

Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về toàn bộ hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chi cục trưởng giao. Điều hành phòng thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Chi cục, các quy định của địa phương nơi làm việc.

Phụ trách công tác Kế toán - Hành chính, Tổ chức

 

Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Sinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3840.720

Điện thoại di động:

Email: dothisinh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Giúp việc cho trưởng phòng;

Phụ trách công tác Hành chính;

 

Kế toán : Nguyễn Thị Thu Phương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

Trình độ LLCT:

Điện thoại văn phòng: 0203.3840.720

Điện thoại di động:

Email: 

Nhiệm vụ phân công: Kế toán

 

Văn thư: Nguyễn Hải Phương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ LLCT:

Điện thoại văn phòng: 0203.3840.720

Điện thoại di động:

Email: 

Nhiệm vụ phân công: Văn Thư - Lưu trữ, Thủ quỹ, Thủ kho.

 

Nhân viên:  Nguyễn Trọng Kiên

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại văn phòng: 0203.3840.720

Điện thoại di động:

Email:

Nhiệm vụ phân công: Bảo vệ

 

Nhân viên:  Ngô Văn Thu

Trình độ chuyên môn: Lái xe

Điện thoại văn phòng: 0203.3840.720

Điện thoại di động:

Email:

Nhiệm vụ phân công:  Lái xe

 

Phòng Quản lý Thủy lợi

 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hùng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3846.043

Điện thoại di động:

Email:

Phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về toàn bộ hoạt động của phòng  Quản lý Công trình Thủy lợi và Nước sạch nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chi cục trưởng giao. Điều hành phòng Quản lý Công trình Thủy lợi và Nước sạch nông thôn thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Chi cục, các quy định của địa phương nơi làm việc.

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Trọng                         

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3846.704

Điện thoại di động: 0987.949.097

Email:

Phụ trách:

Tham gia trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Phòng Quản lý đê; theo dõi và thực hiện mọi nguồn vốn đầu tư XDCB công trình đê điều và PCLB;

Trực tiếp theo dõi đê các địa phương: Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hạ Long;

 

Chuyên viên: Phạm Thị Thu Hiền

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT:

Điện thoại văn phòng: 0203.3846.043

Điện thoại di động:

Email:

Phụ trách: Theo dõi công tác xây dựng và sửa chữa, nâng cấp công trình Thủy lợi; khảo sát đo đạc, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, kiên cố hóa kênh mương, quản lý quy hoạch tổng thể hệ thống kênh mương của Tỉnh; lập kế hoạch hàng năm về lĩnh vực kênh mương; theo dõi trực tiếp quá trình KCH kênh mương trên toàn tỉnh.

Tổ chức hướng dẫn về nghiệp vụ kỹ thuật đối với công nhân thủy nông.

 

Chuyên viên: Lê Thanh Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT:

Điện thoại văn phòng: 0203.3846.043

Điện thoại di động:

Email: 

Phụ trách: Theo dõi công tác xây dựng và sửa chữa, nâng cấp công trình Thủy lợi; Tham gia thẩm định kế hoạch, giám sát nghiệm thu quyết toán diện tích miễn thu thủy lợi phí, công tác đặt hàng dịch vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp;thẩm định dự án tu bổ và sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi

 

Chuyên viên: Nguyễn Thu Hằng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Điện thoại văn phòng: 0203.3846043

Điện thoại di động:

Email:

Phụ trách: Theo dõi công tác tưới tiêu trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn về nghiệp vụ kỹ thuật đối với công nhân thủy nông.

 

Phòng Phòng chống thiên tai

 

Trưởng phòng: Phạm Đình Ngọc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203. 3515.268

Điện thoại di động:

Email: phamdinhngoc@quangninh.gov.vn

Phụ trách, điều hành chung hoạt động của Phòng PCTT; Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về toàn bộ hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chi cục trưởng giao. Điều hành phòng thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Chi cục, các quy định của địa phương nơi làm việc.Tham mưu, cho lãnh đạo Chi cục báo cáo trong lĩnh vực thiên tai và PCLB.

 

Chuyên viên: Nguyễn Anh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng và công trình

Điện thoại văn phòng: 0203.3634.288

Điện thoại di động:

Email:

Thường trực tại văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN Tỉnh;

Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ, tổng hợp thông tin về thời tiết, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, cập nhật và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực PCTT;

 

Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Việt

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại văn phòng: 0203.3634.288

Điện thoại di động:

Email:

Lập Kế hoạch,tổ chức, thamgia các lớp tập huấn, diễn tập thiên tai và TKCN trên địa bàn tỉnh;

Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ, tổng hợp thông tin về thời tiết, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, cập nhật và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực PCTT;

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Nhung

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3846.704

Điện thoại di động: 0975.189.408

Email:

Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ, tổng hợp thông tin về thời tiết, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh;

Kiểm tra, cập nhật và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực PCTT;

Chức năng, nhiệm vụ

(Theo Quyết định số Quyết định 387 /QĐ-SNN&PTNT ngày 26/4/2021)  

Điều 1. Vị trí và chức năng

Chi cục Thuỷ lợi là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai, nước sạch nông thôn theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thủy lợi chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Thuỷ lợi có tư­ cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Chi cục Thủy lợi đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật về công tác thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai, nước sạch nông thôn đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

3. Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

4. Tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về lĩnh vực thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai, nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

5. Về khai thác, sử dụng và bảo vệ công trình thủy lợi:

a) Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy trình vận hành, phương án  đảm bảo an toàn công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn, quản lý việc tổ chức thực hiện khai thác, sử dụng tổng hợp, tiết kiệm, an toàn và có hiệu quả nguồn nước từ các công trình thủy lợi; giải quyết các tranh chấp phát sinh theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu với Sở, trình cấp có thẩm quyền cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép cho các hoạt động phải có phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, xả nước thải vào hệ thống thủy lợi theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với các địa phương tổ chức, hướng dẫn cắm mốc chỉ giới trên thực địa và xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện việc di dời công trình, nhà ở liên quan tới phạm vi bảo vệ công trình đê điều và ở bãi sông theo quy định;

e) Là thành viên hội đồng bàn giao cơ sở công trình thủy lợi; thẩm định, thẩm tra hoặc tham gia thẩm định các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, các công trình thủy lợi khi được cấp có thẩm quyền giao;

đ) Thẩm định dự án tu bổ và sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi khi được cấp có thẩm quyền giao;

e) Phối hợp với chính quyền địa phương, các công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về khai thác, sử dụng và bảo vệ công trình thủy lợi.

6. Về công tác nước sạch nông thôn:

a) Hướng dẫn, quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình nước sạch nông thôn; phối hợp thẩm định, điều chỉnh, bổ sung, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa công trình nước sạch nông thôn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Là thành viên hội đồng bàn giao cơ sở công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tham gia thẩm định các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, công trình nước sạch nông thôn.

7. Về công tác đê điều:

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa, bảo vệ, sử dụng đê điều và hộ đê; kế hoạch, giải pháp phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển thuộc phạm vi quản lý;

b) Thực hiện công tác hộ đê, xử lý kỹ thuật các sự cố đê điều, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan đề xuất phương án phòng, tránh, xử lý, khắc phục hậu quả sự cố đê điều. Đề xuất các giải pháp huy động các nguồn lực để cứu hộ và bảo vệ đê điều, an toàn cho dân cư khi sạt lở đê, bờ sông;

c) Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động có cấp phép liên quan đến đê điều theo quy định; hướng dẫn các địa phương tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân;

d) Tổ chức cắm mốc chỉ giới trên thực địa và xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện việc di dời công trình, nhà ở liên quan tới phạm vi bảo vệ công trình đê điều và ở bãi sông theo quy định;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, khai thác, bảo vệ đê điều, bảo vệ công trình phòng, chống lụt, bão (PCLB); xây dựng phương án, biện pháp và tổ chức thực hiện việc PCLB, sạt lở ven sông, ven biển trên địa bàn;

e) Theo dõi mọi nguồn vốn đầu tư, tu bổ, nâng cấp, duy tu, sửa chữa công trình đê điều và PCLB; tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển, tu bổ, duy tu đê điều và quản lý việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

g) Kiểm tra việc sử dụng vật tư dự trữ, trang thiết bị phòng chống lụt, bão;

h) Tổ chức đánh giá hiện trạng đê điều, hướng dẫn cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt, đề xuất phương án phòng tránh, xử lý khắc phục hậu quả các sự cố;

i) Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xử lý các vi phạm Luật Đê điều;

8. Về công tác phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai:

a) Tham mưu, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biện pháp huy động nguồn lực, vật tư, phương tiện để phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai khác và ô nhiễm nguồn nước gây ra; xử lý sự cố công trình thủy lợi, đê điều; tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức theo dõi, cập nhật về tình hình thiên tai; phối hợp với các ngành, các tổ chức, các địa phương kịp thời đề xuất với Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và tìm kiếm cứu nan, phòng chyas chữa cháy của tỉnh phương án xử lý sự cố các công trình thủy lợi, đê điều và xử lý tình huống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra thuộc phạm vi quản lý;

c) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định về tình huống khẩn cấp cần phân lũ, chậm lũ, các biện pháp di dân, bảo đảm sản xuất và đời sống của nhân dân, khắc phục hậu quả ngập lụt, trợ cấp cho nhân dân; biện pháp phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai;

d) Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

9. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư công trình xây dựng (nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi; nâng cấp, duy tu, sửa chữa, tu bổ và làm mới đê điều, công trình phòng chống lụt bão; nâng cấp, sửa chữa công trình nước sạch nông thôn) khi được cấp có thẩm quyền giao.

10. Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về thủy lợi, đê điều,  phòng, chống thiên tai, nước sạch nông thôn theo quy định; nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về chuyên ngành quản lý.

11. Thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai, nước sạch nông thôn theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao theo quy định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

13. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức thuộc Chi cục Thủy lợi.

14. Quản lý tổ chức, biên chế công chức, vị trí việc làm, công chức, viên chức, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

15. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chi cục theo mục tiêu và nội dung, chương trình cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 307
Đã truy cập: 3037008