Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

23/08/2017

 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh

                     Email: ccqlclnlsvts.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Số máy văn thư: 033 3634 914      fax: 033 3634914

Số máy trực trong giờ hành chính: 033 3634914

 

 

Lãnh đạo đơn vị

 

Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Vui

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Thuỷ sản, Cử nhân Tiếng trung;

Trình độ LLCT: Cao cấp;

Điện thoại VP:    033 3533 680

Di động:             0912517745

Email: nguyenvanvui@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các hoạt động của Chi cục;

            - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Kế hoạch, tài chính, tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, xây dựng cơ bản;

            - Trực tiếp phụ trách phòng: Hành chính-Tổng hợp, Chế biến, thương mại nông sản;

            - Uỷ quyền cho đồng chí Phó Chi cục trưởng điều hành hoạt động của Chi cục khi đi công tác vắng;

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 

 

Phó Chi cục trưởng: Vũ Đình Sơn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Cao cấp;

Điện thoại VP:    033 6553569

Di động:              0912900415

Email: vudinhson@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Giúp Chi cục trưởng phụ trách công tác Thanh tra chuyên ngành;

- Tham gia công tác chung của Chi cục và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công;

 

 

 

Phó Chi cục trưởng: Lưu Văn Dần          

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Điện thoại VP:   

ĐT: 0979.846.288

Email: luuvandan.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Giúp Chi cục trưởng phụ trách công tác Quản lý Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản; công tác kiểm nghiệm;

Tham gia công tác chung của Chi cục và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công;

 

 

Phó Chi cục trưởng: Đỗ Thị Thoa      

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Lý luận chính trị:  Cao Trung cấp

Điện thoại VP:  033 3832685

ĐT: 0913.295.723

Email: dothithoa.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Giúp Chi cục trưởng phụ trách công tác Chế biến, thương mại nông sản.

Tham gia công tác chung của Chi cục và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công;

   

 

Các Phòng

 

Phòng Hành chính, tổng hợp

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hương          

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế thủy sản

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Điện thoại VP:      033 3533681

ĐT:                        01678527270

Email: nguyenthihuong.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về toàn bộ hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng;

 

 

 

Chuyên viên: Hoàng Thị Dịu

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Lý luận chính trị: 

Điện thoại VP:      033 334914

ĐT:                        0979333040

Email: hoangthidiu@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Trực tiếp làm công tác Kế; ngoài ra làm một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công;

 

 

 

Nhân viên: Phạm Thị Cẩm Thuỷ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp;

Lý luận chính trị:

Điện thoại VP:      033 334914

ĐT:                        0915517989

Email:

Nhiệm vụ phân công: Trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ, BHXH, BHYT ngoài ra làm một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công;

 

 

 

Nhân viên: Nguyễn Thị Bích Đào

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Lý luận chính trị: 

Điện thoại VP:      033 334914

ĐT:                        01287299895                 

Email:

Nhiệm vụ phân công: Làm công tác tạp vụ; ngoài ra làm một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công;

 

 

 

Nhân viên: Vũ Quang Vinh

Trình độ chuyên môn: Lái xe

Lý luận chính trị: 

Điện thoại VP:      033 334914

ĐT:                        01693927669                  

Email:

Nhiệm vụ phân công: Lái xe.

 

 

 

Phòng Quản lý chất lượng

 

Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Văn          

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Điện thoại VP:      033 3533683

ĐT:                        0915924289

Email: 

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Phó Chi cục trưởng phụ trách và Chi cục trưởng về toàn bộ hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Phương Thảo          

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Chế biến Thuỷ sản

Lý luận chính trị: 

Điện thoại VP:    033 3533683

ĐT:                      0904 687 686            

Email:       

Nhiệm vụ phân công:

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm

Lý luận chính trị: 

Điện thoại VP:       033 3533683

ĐT:                       0984050886

Email:                

Nhiệm vụ phân công:

 

 

 

Chuyên viên: Vũ Thị Mỵ Nương

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chăn nuôi

Lý luận chính trị: 

Điện thoại VP:       033 3533683

ĐT:                         0977426357

Email:                   

Nhiệm vụ phân công:

 

 

 

Nhân viên: Vũ Thị Hến

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ sinh học

Lý luận chính trị: 

Điện thoại VP:       033 3533683

ĐT:                         0974801433

Email:                    

Nhiệm vụ phân công:

 

 

 

Nhân viên: Đinh Quý Lượng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Hoá học

Lý luận chính trị: 

Điện thoại VP:       033 3533683

ĐT:                         0982 658 274            

Email:                    

Nhiệm vụ phân công:

 

 

 

Phòng Chế biến, Thương mại Nông sản

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Lan          

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng Thuỷ sản

Lý luận chính trị: 

Điện thoại VP:   

ĐT:                       0986770529

Email:

Nhiệm vụ phân công:

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Đào Văn Trọng          

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Chế biến Thuỷ sản

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Điện thoại VP:   

ĐT:                       0982232173

Email:

Nhiệm vụ phân công:

 

 

 

Chuyên viên: Lê Thị Thu Hương

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Bảo quản nông sản

Lý luận chính trị: 

Điện thoại VP:   

ĐT:                       0972401469

Email: 

Nhiệm vụ phân công:

 

 

 

Chuyên viên: Ngô Thị Hoa

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Chế biến thuỷ sản

Lý luận chính trị: 

Điện thoại VP:   

ĐT:                       0936595801

Email: 

Nhiệm vụ phân công:

 

 

 

Nhân viên viên: Đào Thị Nguyệt

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm

Lý luận chính trị: 

Điện thoại VP:   

ĐT:                       10686030886

Email: 

Nhiệm vụ phân công:

 

 

 

Phòng Thanh tra, Pháp chế

 

Trưởng phòng: Lê Việt Thanh          

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác thuỷ sản

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Điện thoại VP:    033 36552769

ĐT:                            0982284245

Email: 

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Phó Chi cục trưởng phụ trách và Chi cục trưởng về toàn bộ hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng;

 

 

 

Chuyên viên: Vũ Đức Thắng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Chế biến thuỷ sản

Lý luận chính trị: 

Điện thoại VP:    033 36552769

ĐT:                    01678367312  

Email:                

Nhiệm vụ phân công:

 

 

 

Chuyên viên: Mai Thành Luân

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thuỷ sản

Lý luận chính trị: 

Điện thoại VP:    033 36552769

ĐT:                     0906190929 

Email:                 

Nhiệm vụ phân công:

 

 

Chức năng, nhiệm vụ

(Theo Quyết định số 4164/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh)

Điều 1. Vị trí và chức năng

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh; chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối tại địa phương.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và nghề muối trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có tư­ cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối tại địa phương.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

3. Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

4. Đầu mối tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

a) Chủ trì, phối hợp lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thuỷ sản và muối trên địa bàn;

c) Đầu mối tổng hợp đánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thuỷ sản và muối;

d) Chủ trì phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý tại địa phương; tổ chức việc thu hồi và xử lý thực phẩm mất an toàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục chuyên ngành;

đ) Quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định;

e) Tổ chức quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định;

5. Thực hiện quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối:

a) Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản và muối theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật;

b) Chủ trì tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

6. Giám sát, kiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm). Tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản phi thực phẩm.

7. Về chế biến, thương mại nông, lâm, thuỷ sản và muối:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản gắn với vùng nguyên liệu, sản xuất và thị trường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ, điều kiện an toàn sản xuất của các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản và muối;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, dự báo thị trường nông, lâm, thuỷ sản, muối theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

d) Hướng dẫn kiểm tra về chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản và muối theo quy định;

8. Chủ trì phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý việc đăng ký bản công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định.

9. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn, đánh giá đối với tổ chức đủ điều kiện để Sở trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh chỉ định tổ chức được quyền chứng nhận sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý tổ chức hoạt động kiểm nghiệm, tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.

12. Tổ chức điều tra, thống kê và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối theo quy định.

13. Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối thuộc phạm vi quản lý. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến nội dung đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối tại địa phương.

14. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế công chức, vị trí việc làm, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1315
Đã truy cập: 1697498