Trung tâm khuyến nông

23/08/2017

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUẢNG NINH

Địa chỉ: Km11- Phường Minh Thành - Thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh

Số máy văn thư: (0203) 3835 598        Số Fax: (0203) 3835 598

Số máy trực trong giờ hành chính: (0203) 3835 598

Email: ttkn.snnvptnt@quangninh.gov.vn

 

 

Lãnh đạo đơn vị

 

Giám đốc: Nguyễn Khắc Dũng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trồng trọt

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: 02033.834.179 

Di động: 0168 763 9686

Email: nguyenkhacdung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung mọi hoạt động công tác của Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động và các mặt công tác của Trung tâm.

Chịu trách nhiệm phụ trách chung và trực tiếp theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Hội đồng khoa học công nghệ; Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng nâng bậc lương; Hội đồng thẩm định giá (mua sắm tài sản không qua đấu thầu) của Trung tâm.

- Tham gia các Ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do Sở phân công;

- Giữ mối liên hệ và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến Chi ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh và các mối liên hệ đến công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ;

- Công tác qui hoạch và kế hoạch phát triển Trung tâm;

- Công tác tổ chức, tài vụ, quản lý sử dụng tài sản cơ quan;

- Chỉ đạo xây dựng quy hoạch các đề án, dự án nông – lâm – ngư nghiệp; Đôn đốc và chỉ đạo thực hiện công tác nông – lâm – ngư nghiệp; Định hướng công tác, nhiệm vụ khuyến nông hàng năm. Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các nội dung đã phân công cho Phó Giám đốc (khi thấy cần thiết) và thông báo cho Phó Giám đốc phụ trách biết.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác khuyến nông về trồng trọt.

- Trực tiếp theo dõi phòng Hành chính - Tổng hợp; phòng Chuyển giao Tiến bộ kỹ thuật; Trạm Thực hành CGKT Khuyến ngư công nghệ cao.

- Thẩm quyền ký văn bản:

      + Ký các văn bản trình Giám đốc Sở và các cơ quan ngoài Sở (khi được Giám đốc Sở phân công).

      + Ký các văn bản của Trung tâm thuộc lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, phụ trách hoặc lĩnh vực do các Phó Giám đốc phụ trách nhưng đi công tác vắng. 

      + Ký chủ tài khoản theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Phó Giám đốc:  Hoàng Thị Thế

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ trồng trọt

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTCQ : 02033.838331         

Di động : 0917 313 734

Email: hoangthithe.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách công tác khuyến nông chăn nuôi, công tác đào tạo, huấn luyện, đào tạo nghề, Chịu trách nhiệm trước Giám đốc trung tâm các lĩnh vực sau:

- Công tác khuyến nông về chăn nuôi; đào tạo nghiệp vụ khuyến nông, khuyến ngư;  đào tạo và dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; công tác quy hoạch và phát triển trong lĩnh vực chăn nuôi, đào tạo;

- Phụ trách và lập dự toán kinh phí các chương trình, mô hình: chăn nuôi, đào tạo nghiệp vụ khuyến nông, khuyến ngư hàng năm, đào tạo và dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Chỉ đạo phòng Đào tạo và Dạy nghề viết báo cáo hàng tháng, quý, năm về công tác đào tạo và dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; đào tạo nghiệp vụ.

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố: Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hoành Bồ, Hạ Long, Cẩm Phả;

- Đôn đốc cán bộ công nhân viên chức Trung tâm chấp hành nội quy, quy chế cơ quan. Trực tiếp theo dõi phòng Đào tạo và Dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công;

- Thẩm quyền giải quyết công việc và ký văn bản:

+ Giải quyết các công việc và ký thay Giám đốc các văn bản trình Giám đốc Sở hoặc các cơ quan ngoài Sở khi Giám đốc đi vắng hoặc được uỷ quyền;

+ Ký thay Giám đốc các văn bản của Trung tâm thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách;

+ Ký hợp đồng triển khai, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng các chương trình dự án khuyến nông về chăn nuôi,  đào tạo và dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh, thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách (trừ ký các chương trình, mô hình do mình trực tiếp triển khai).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Bá Lâm

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.838329  

Di động: 0975 665 868

Email: nguyenbalam@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách công tác khuyến nông lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản, khuyến công; Công tác thông tin, tuyên truyền. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm các lĩnh vực sau:

- Công tác khuyến lâm, khuyến ngư, thông tin tuyên truyền và thị trường, công tác nghiên cứu khoa học; Công tác quy hoạch và phát triển trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản.

- Phụ trách lập dự toán kinh phí xây dựng chương trình, mô hình: khuyến lâm, khuyến ngư hàng năm (nguồn kinh phí Trung ương, Tỉnh), đồng thời chỉ đạo, tổng hợp dự toán các chương trình, mô hình khuyến lâm, ngư. Chỉ đạo Phòng Thông tin, Tuyên truyền & Thị trường viết báo cáo quý, báo cáo sơ kết, tổng kết cơ quan.

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo, kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Vân Đồn, Cô Tô. Tham gia chỉ đạo một số mô hình khác do Giám đốc phân công;

- Trực tiếp theo dõi Phòng Thông tin, Tuyên truyền & Thị trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công;

- Thẩm quyền giải quyết công việc và ký văn bản:

        + Giải quyết các công việc và ký thay Giám đốc các văn bản trình Giám đốc Sở hoặc các cơ quan ngoài Sở khi Giám đốc, Phó Giám đốc thường trực đi vắng hoặc được uỷ quyền.

        + Ký thay Giám đốc các văn bản của Trung tâm thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách.

        + Ký hợp đồng triển khai, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng các chương trình dự án khuyến lâm, khuyến ngư, thông tin tuyên truyền thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách (trừ ký các chương trình, mô hình do mình trực tiếp triển khai).

 

 

 

Các Phòng, Trạm chuyên môn

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

 

Phó Trưởng phòng (phụ trách): Cao Thị Năm

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP: 02033.835598  

Di động : 0974 167 269

Email: caothinam@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo về chức năng, nhiệm vụ của phòng, kiêm kế toán. Tham mưu cho Lãnh đạo ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc thẩm quyền ban hành của Trung tâm về lĩnh vực khuyến nông: dự thảo kế hoạch, quyết định, quy định, quy chế, văn bản hướng dẫn…

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Đặng Nông Giang

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Bảo vệ thực vật

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP: 02033.835 598  

Di động : 0971 988 662

Email: dangnonggiang@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Tham mưu cho Lãnh đạo ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc thẩm quyền ban hành của Trung tâm về lĩnh vực khuyến nông: Dự thảo kế hoạch, quyết định, quy định, quy chế, văn bản hướng dẫn… Phụ trách kỹ thuật mảng Lâm nghiệp.

 

   

 

Chuyên viên: Trần Thị Lan

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP: 02033.835598  

Di động: 0912 427 881

Email: tranthilan.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Công tác văn thư lưu trữ, thủ quỹ, hành chính. Thực hiện công tác tổ chức. Theo dõi nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, chế độ chính sách cho CBCC, VC. Lập báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ CB VC cơ quan. Quản trị hệ thống mạng và thiết bị tin học cơ quan. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo và phụ trách phòng phân công.

 

 

 

Lái xe: Nguyễn Hồng Kiên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp sửa chữa máy

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP: 0333.835598  

Di động: 0168 588 5999

Email:

Nhiệm vụ phân công: Thực hiện tất cả các chuyến công tác thường xuyên cũng như đột xuất, đảm bảo an toàn tuyệt đối, phương tiện sạch sẽ, chấp hành nghiêm chỉnh Luật an toàn giao thông, các quy định của nhà nước. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo và phụ trách phòng phân công.

 

 

 

Phòng Thông tin, Tuyên truyền & Thị trường

 

Trưởng phòng: Chu Văn Trí

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.839 876  

Di động: 0918 849 218

Email: chuvantri@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo về chức năng, nhiệm vụ của phòng. Theo dõi công tác thông tin, tuyên truyền và thị trường của Trung tâm. Phụ trách mảng Khai thác thủy sản.

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Xoa  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP: 02033.839 876  

Di động : 0164 760 2222

Email: nguyenthixoa@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Tham mưu cho lãnh đạo về các chương trình thông tin tuyên truyền. Lập kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ về thông tin tuyên truyền.

 

 

 

Phòng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

 

Trưởng phòng: Phạm Minh Hải

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP: 02033. 839 013 

Di động: 0985 551 300

Email: phamminhhai.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các hoạt động của Phòng theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

        Tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến quy hoạch, cơ chế chính sách về các hoạt động khuyến nông, lĩnh vực nông nghiệp và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trực tiếp tham mưu, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến các chương trình, dự án thủy sản, đào tạo-huấn luyện, KHCN, tư vấn dịch vụ thuộc phạm vi nhiệm vụ của phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên phân công.

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phú

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP: 0333. 633 277 

Di động: 0976 456 265

Email: nguyenvanphu@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện, tổng hợp các nội dung liên quan đến các chương trình, mô hình, dự án trong các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi – thú y, nông thôn mới và khuyến công thuộc phạm vi nhiệm vụ của phòng. Tham gia công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, tư vấn dịch vụ. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Bùi Thị Phương Thủy

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP: 02033. 633 277 

Di động: 0978 361 091

Email: buithiphuongthuy@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện chương trình chuyển giao kỹ thuật thuộc lĩnh vực thuỷ sản; tham gia công tác đào tạo - huấn luyện; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, tư vấn dịch vụ. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thúy Toan  

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP: 02033. 839.013 

Di động: 0944 556 709

Email: nguyenthuytoan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện chương trình chuyển giao kỹ thuật thuộc lĩnh vực chăn nuôi – thú y; tham gia công tác đào tạo - huấn luyện; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, tư vấn dịch vụ. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Đinh Thị Hà Giang

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP: 02033. 839 013 

Di động: 0997 174 971

Email: dinhthihagiang@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện chương trình chuyển giao kỹ thuật thuộc lĩnh vực trồng trọt; tham mưu công tác đào tạo - huấn luyện; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, tư vấn dịch vụ. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Huyền

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khuyến nông

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP: 02033. 633 277 

Di động: 0984 287 818

Email: nguyenthithuhuyen@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện chương trình chuyển giao kỹ thuật thuộc lĩnh vực trồng trọt; tham gia công tác đào tạo - huấn luyện; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, tư vấn dịch vụ. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên phân công.

 

 

 

Trạm Thực hành CGKT Khuyến ngư công nghệ cao

 

Trưởng Trạm: Nguyễn Chí Thành  

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP:

Di động: 0169 399 3476

Email: nguyenchithanh.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo về chức năng, nhiệm vụ của  Trạm, tổ chức chỉ đạo, điều hành công tác của Trạm. Xây dựng mô hình, chỉ đạo thực hiện trực tiếp các mô hình khuyến ngư của Trạm và trên địa bàn tỉnh. Tham gia nghiên cứu các đối tượng nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế, đảm bảo môi trường, Giảng dạy đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên lĩnh vực khuyến ngư.

 

 

 

Phó Trạm trưởng: Nguyễn Thị Ngần

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP:

Di động: 0919 907 622

Email: nguyenthingan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách công tác của trạm khi trạm trưởng vắng. Xây dựng mô hình, chỉ đạo thực hiện trực tiếp các mô hình khuyến ngư của Trạm và trên địa bàn tỉnh. Tham gia nghiên cứu các đối tượng nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế, đảm bảo môi trường. Tham gia tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giảng dạy đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên lĩnh vực khuyến ngư.

 

 

 

Chuyên viên: Lưu Đình Lý

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP:

Di động: 0169 520 6888

Email: luudinhly@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Xây dựng mô hình, chỉ đạo thực hiện trực tiếp các mô hình khuyến ngư của Trạm và trên địa bàn tỉnh. Tham gia nghiên cứu các đối tượng nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế, đảm bảo môi trường. Thực hiện phối hợp và chỉ đạo kỹ thuật các mô hình trình diễn trực tiếp tại trạm.

 

 

 

Chuyên viên: Tạ Trung Hải

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP:

Di động: 0967 888 747

Email: tatrunghai@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Xây dựng mô hình, chỉ đạo thực hiện trực tiếp các mô hình khuyến ngư của Trạm và trên địa bàn tỉnh. Theo dõi lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả. Tham gia nghiên cứu các đối tượng nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế, đảm bảo môi trường. Thực hiện phối hợp và chỉ đạo kỹ thuật các mô hình trình diễn trực tiếp tại trạm.

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Thị Hà

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP:

Di động: 0984 340 700

Email: phamthiha.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Xây dựng mô hình, chỉ đạo thực hiện trực tiếp các mô hình khuyến ngư của Trạm và trên địa bàn tỉnh. Tham gia tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giảng dạy đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên lĩnh vực khuyến ngư.

 

 

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

Trung tâm Khuyến nông tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Ninh. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công, công tác đào tạo, dạy nghề nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo và quản lý chuyên môn, nghiệp vụ khuyến nông của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp &PTNT.

Nhiệm vụ:

Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước về tiến bộ khoa học công nghệ mới; thông tin thị trường, giá cả mặt hàng nông sản, lâm sản, thuỷ sản; những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn; tổ chức và tham gia hội nghị, hội thi, hội thảo, hội chợ liên quan đến hoạt động khuyến nông.

Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông Nghiệp & PTNT xây dựng các kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm các chương trình, dự án khuyến nông; chương trình xây dựng nông thôn mới; cơ chế chính sách khuyến nông, các vùng chuyên canh, kinh tế hộ, kinh tế trang trại. Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

Hướng dẫn các tổ chức khuyến nông (kể cả tổ chức khuyến nông tự nguyện) xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo chương trình, mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn của Tỉnh và Bộ Nông nghiệp &PTNT. Hướng dẫn thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trong tỉnh, phù hợp từng tiểu vùng sinh thái, từng lĩnh vực của các địa phương.

Phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp, ng­ư nghiệp và diêm nghiệp; các quy trình kỹ thuật sản xuất giống cây, con mới; bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực công tác cho cán bộ khuyến nông cơ sở.

Tổ chức thực hiện đào tạo, dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Tham gia thẩm định các chương trình, dự án khuyến nông hàng năm và theo giai đoạn ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; tham gia xây dựng, phổ biến, hướng dẫn cho nông, ngư dân thực hiện quy trình sản xuất thâm canh giống cây trồng, vật nuôi, giống thuỷ sản.

Hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố và khuyến nông viên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo phân cấp.

Cung ứng các dịch vụ: Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; xúc tiến thương mại, thị trường; cung ứng giống mới có năng suất, hiệu quả kinh tế cao.

Tổng kết đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trong toàn tỉnh.

Quan hệ với các tổ chức trong nước và ngoài nước để thu hút nguồn vốn đầu tư, trao đổi học tập kinh nghiệm; tham gia trực tiếp vào các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư tại địa phương và cơ sở.

Quản lý tài sản, tài chính, trang thiết bị của cơ quan theo các qui định của Nhà nước hiện hành.

Quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên trong cơ quan theo Luật viên chức và theo phân cấp của Sở.

Thực hiện  nhiệm vụ khác của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Ninh giao.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 810
Đã truy cập: 1612530