Trung tâm khuyến nông

23/08/2017

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUẢNG NINH

Địa chỉ: Km11, Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Email: ttkn.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Số máy văn thư: 0203.383.5598     -    Số Fax: 0203.383.5598

Số máy trực trong giờ hành chính: 0203.383.5598

Tổng đài tư vấn khuyến nông: 1800558840

 

Lãnh đạo đơn vị

 

Giám đốc: Nguyễn Khắc Dũng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Di động: 0387.639.686

Email: nguyenkhacdung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung mọi hoạt động công tác của Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Chịu trách nhiệm phụ trách chung và trực tiếp theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Hội đồng khoa học công nghệ; Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng nâng bậc lương; Hội đồng thẩm định giá (mua sắm tài sản không qua đấu thầu) của Trung tâm.

- Tham gia các Ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do Sở phân công;

- Giữ mối liên hệ và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến Chi ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh và công tác tổ chức, cán bộ;

- Công tác qui hoạch và kế hoạch phát triển Trung tâm;

- Công tác tổ chức, tài vụ, quản lý sử dụng tài sản cơ quan;

- Chỉ đạo xây dựng quy hoạch các đề án, dự án nông – lâm – ngư nghiệp; Đôn đốc và chỉ đạo thực hiện công tác nông – lâm – ngư nghiệp; Định hướng công tác, nhiệm vụ khuyến nông hàng năm. Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các nội dung đã phân công cho Phó Giám đốc (khi thấy cần thiết) và thông báo cho Phó Giám đốc phụ trách biết.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác khuyến nông về trồng trọt.

- Thẩm quyền ký văn bản:

+ Ký các văn bản trình Giám đốc Sở và các văn bản gửi tới các cơ quan ngoài Sở (khi được phân công hoặc đồng ý của Giám đốc Sở).

+ Ký các văn bản của Trung tâm thuộc lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, phụ trách hoặc lĩnh vực do các Phó Giám đốc phụ trách nhưng đi công tác vắng. 

+ Ký chủ tài khoản theo quy định của pháp luật.

 

 Phó Giám đốc:  Hoàng Thị Thế

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học cây trồng

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTCQ : 02033.838331         

Di động : 0917 313 734

Email: hoangthithe.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách công tác khuyến nông lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi, công tác đào tạo, huấn luyện, dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, khoa học công nghệ. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm các lĩnh vực sau:

- Công tác khuyến nông về lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi; đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ khuyến nông; dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; nghiên cứu khoa học; công tác quy hoạch và phát triển trong lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi, đào tạo;

- Phụ trách công tác lập dự toán, chỉ đạo thực hiện các chương trình, mô hình, dự án thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ khuyến nông hàng năm, công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

- Chỉ đạo công tác đề xuất, xây dựng và chuyển giao các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

- Trực tiếp theo dõi sản xuất nông nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố: Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hạ Long, Cẩm Phả;

- Đôn đốc cán bộ công nhân viên chức Trung tâm chấp hành nội quy, quy chế cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công;

- Thẩm quyền giải quyết công việc và ký văn bản:

+ Ký thay Giám đốc các văn bản trình Giám đốc Sở hoặc các văn bản gửi tới các cơ quan ngoài Sở khi được Giám đốc uỷ quyền;

+ Ký thay Giám đốc các văn bản của Trung tâm thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách;

+ Ký hợp đồng triển khai, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng các chương trình dự án khuyến nông về lâm nghiệp, chăn nuôi, đào tạo, huấn luyện; dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh, thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách (trừ các chương trình, mô hình, dự án, nhiệm vụ do mình trực tiếp triển khai).

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Bá Lâm

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Di động: 0975 665 868

Email: nguyenbalam@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách công tác khuyến nông lĩnh vực thủy sản, khuyến công; Công tác thông tin, tuyên truyền. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm các lĩnh vực sau:

- Công tác khuyến nông lĩnh vực thủy sản, thông tin tuyên truyền; công tác quy hoạch và phát triển trong lĩnh vực thủy sản.

- Phụ trách công tác lập dự toán, chỉ đạo thực hiện các chương trình, mô hình, dự án thuộc lĩnh vực thủy sản, thông tin tuyên truyền.

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo, kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Vân Đồn, Cô Tô.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công;

- Thẩm quyền giải quyết công việc và ký văn bản:

+ Giải quyết các công việc và ký thay Giám đốc các văn bản trình Giám đốc Sở hoặc các cơ quan ngoài Sở khi Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách đi vắng hoặc được uỷ quyền.

+ Ký thay Giám đốc các văn bản của Trung tâm thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách.

+ Ký hợp đồng triển khai, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng các chương trình, mô hình, dự án lĩnh vực thủy sản, thông tin tuyên truyền, các nội dung nhiệm vụ được phân công phụ trách (trừ ký các chương trình, mô hình do mình trực tiếp triển khai).

 

Phòng Hành chính, tổng hợp

 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phú

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Di động: 0976 456 265

Email: nguyenvanphu@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm về toàn bộ nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng được phân công, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch công tác của Phòng và tổ chức triển khai thực hiện;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách, công tác thi đua, khen thưởng của Trung tâm;

 - Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan;

- Tham mưu công tác trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; đề xuất mua sắm, sửa chữa và bảo quản tài sản công, kiểm kê tài sản hàng năm;

- Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình thông tin tuyên truyền khuyến nông đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

 

Phó trưởng phòng: Chu Văn trí

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

Di động: 0918 849 218

Email: chuvantri@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm, Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách, cụ thể:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình thông tin tuyên truyền thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Chủ trì tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm, Trưởng phòng;

- Kiểm tra, đôn đốc viên chức trong Phòng triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được phân công, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả công việc được giao.

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc của phòng khi Trưởng phòng vắng mặt hoặc được Trưởng phòng ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm và Trưởng phòng phân công.

 

Phụ trách Kế toán: Nguyễn Thị Huế

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP: 02033835598

DĐ: 0363393309

Email:

Nhiệm vụ phân công: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm, Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công, cụ thể: Tham mưu cho Lãnh đạo ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc thẩm quyền ban hành của Trung tâm về lĩnh vực kế toán: dự thảo kế hoạch, quyết định, quy định, quy chế, văn bản hướng dẫn… Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm, Phòng phân công.

   
 

Chuyên viên: Phạm Thị Thu Huyền

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP: 02033835598

DĐ: 0984590819

Email:

Nhiệm vụ phân công: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm, Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công, cụ thể: Công tác văn thư lưu trữ, thủ quỹ, hành chính. Thực hiện công tác tổ chức. Theo dõi nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, chế độ chính sách cho CBCCVC. Lập báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ CBVC cơ quan. Quản trị hệ thống mạng và thiết bị tin học cơ quan. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm, Phòng phân công.

 

Phòng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

 

Trưởng phòng: Phạm Minh Hải

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033. 839 013

Di động: 0985 551 300

Email: phamminhhai.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về kết quả các nhiệm vụ của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Cụ thể:

- Trực tiếp chỉ đạo, tham mưu đề xuất, tham gia ý kiến các nội dung liên quan đến cơ chế chính sách, Đề án, quy hoạch, kế hoạch, các định mức kinh tế kỹ thuật, các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi - thú y, đào tạo - huấn luyện và khuyến công.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, mô hình, dự án trong các lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi - thú y, đào tạo - huấn luyện, khuyến công; Các nội dung liên quan đến xây dựng dự toán, quy trình, hướng dẫn kỹ thuật và chuyển giao TBKT; Báo cáo chuyên môn.

- Chỉ đạo, phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn và dịch vụ khuyến nông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngần

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

Di động: 0919 907 622

Email: nguyenthingan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm về kết quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao, cụ thể:

- Tham mưu đề xuất, tham gia ý kiến các nội dung liên quan đến cơ chế chính sách, Đề án, quy hoạch, kế hoạch, các định mức kinh tế kỹ thuật, các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực trồng trọt, thủy sản, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và KHCN.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, mô hình, dự án trong các lĩnh vực trồng trọt, thủy sản, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và KHCN. Chỉ đạo, theo dõi các hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ khuyến nông và báo cáo thống kê định kỳ hoặc đột suất về các hoạt động của Phòng.

- Phối hợp triển khai các công tác thông tin tuyên truyền khuyến nông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm, Phòng phân công.

 

Khuyến nông viên: Nguyễn Thúy Toan  

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033. 839.013 

Di động: 0944 556 709

Email: nguyenthuytoan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện chương trình chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y; tham gia công tác đào tạo - huấn luyện; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, tư vấn dịch vụ, viết tin bài hoạt động khuyến nông; phối hợp tham gia các toạ đàm, hội thảo, hội thi, hội nghị, diễn đàn @ nông nghiệp, hội chợ, triễn lãm trong các lĩnh vực được phân công. Phối hợp triển khai các công tác thông tin tuyên truyền khuyến nông. Nắm bắt thông tin về các hoạt động chuyển giao TBKT và dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn các huyện: Bình Liêu, Ba Chẽ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm, Phòng phân công.

 

Khuyến nông viên: Đinh Thị Hà Giang

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP: 02033. 839 013 

Di động: 0997 174 971

Email: dinhthihagiang@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện chương trình chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực trồng trọt; tham mưu công tác đào tạo - huấn luyện; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, tư vấn dịch vụ, viết tin bài hoạt động khuyến nông; phối hợp tham gia các toạ đàm, hội thảo, hội thi, hội nghị, diễn đàn @ nông nghiệp, hội chợ, triễn lãm trong các lĩnh vực được phân công. Nắm bắt thông tin về các hoạt động chuyển giao TBKT và dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long, thị xã Quảng Yên. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm, Phòng phân công.

 

Khuyến nông viên: Phạm Minh Hải

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thú y

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Di động: 0983718688

Email:

Nhiệm vụ phân công: Tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện chương trình chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y. Tham gia công tác đào tạo - huấn luyện; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, tư vấn dịch vụ, viết tin bài hoạt động khuyến nông; phối hợp tham gia các toạ đàm, hội thảo, hội thi, hội nghị, diễn đàn @ nông nghiệp, hội chợ, triễn lãm trong các lĩnh vực được phân công. Nắm bắt thông tin về các hoạt động chuyển giao TBKT và dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn các huyện Vân Đồn, Cô Tô và thành phố Cẩm Phả. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm, Phòng phân công.

 

Khuyến nông viên: Đỗ Thị Hiền

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học cây trồng

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Di động: 0936211192

Email:

Nhiệm vụ phân công: Tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện chương trình chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp. Tham gia công tác đào tạo - huấn luyện; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, tư vấn dịch vụ, viết tin bài hoạt động khuyến nông; phối hợp tham gia các toạ đàm, hội thảo, hội thi, hội nghị, diễn đàn @ nông nghiệp, hội chợ, triễn lãm trong các lĩnh vực được phân công. Tổng hợp chung và nắm bắt thông tin về các hoạt động chuyển giao TBKT và dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, Đông Triều,  và thành phố Uông Bí. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm, Phòng phân công.

 

Trạm Thực hành - Chuyển giao kỹ thuật và Dịch vụ khuyến nông

  

Trưởng Trạm: Nguyễn Chí Thành  

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

Di động: 0978.421.124

Email: nguyenchithanh.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về chức năng, nhiệm vụ của  Trạm, cụ thể: Tổ chức chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Trạm. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ, thực nghiệm, tư vấn, dịch vụ khuyến nông thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm. Tham gia công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn lĩnh vực thủy sản. Chỉ đạo, phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền khuyến nông. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

 

Khuyến nông viên: Bùi Hữu Sơn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Sơ cấp

DĐ: 0339.992.366

Email:

Nhiệm vụ phân công: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm, Trạm Trưởng về các nhiệm vụ được được phân công, cụ thể:

- Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ, thực nghiệm, tư vấn, dịch vụ khuyến nông thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm.

- Tham gia công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn lĩnh vực thủy sản.

- Phối hợp triển khai công tác thông tin tuyên truyền khuyến nông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm, Trạm Trưởng phân công.

 

 Khuyến nông viên: Nguyễn Ngọc Đạt

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy sản

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP:

Di động: 0768353858

Email: phamthiha.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm, Trạm trưởng về các nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

- Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ, thực nghiệm, tư vấn, dịch vụ khuyến nông thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm.

- Tham gia công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn lĩnh vực thủy sản.

- Phối hợp triển khai công tác thông tin tuyên truyền khuyến nông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm, Trạm phân công.

 

Khuyến nông viên: Phạm Thị Hà

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTVP:

Di động: 0984 340 700

Email: phamthiha.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm, Trạm trưởng về các nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

- Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ, thực nghiệm, tư vấn, dịch vụ khuyến nông thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm.

- Tham gia công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn lĩnh vực thủy sản.

- Phối hợp triển khai công tác thông tin tuyên truyền khuyến nông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm, Trạm phân công.

 

Kỹ sư hạng III: Nguyễn Hồng Kiên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí động lực

Di động: 0385885999

Email: nguyenhongkien.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm, Trạm trưởng về các nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

- Tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực khuyến công, theo dõi, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc tại Trạm Thực hành - Chuyển giao kỹ thuật và Dịch vụ khuyến nông.

- Phối hợp triển khai công tác thông tin tuyên truyền khuyến nông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm, Trạm phân công.

Chức năng, nhiệm vụ

(Theo Quyết định số 390/ /QĐ-SNN&PTNT  ngày 26 tháng  4 năm  2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh)

Chức năng:

Trung tâm Khuyến nông tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công, công tác đào tạo, dạy nghề nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo và quản lý chuyên môn, nghiệp vụ khuyến nông của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp &PTNT. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh đặt tại Km11, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Nhiệm vụ:

Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên dịa bàn.

Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định  của pháp luật.

Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.

Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.

Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của Pháp luật.

Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội trợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.

Sản xuất, tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật và phù hợp với năng lực của Trung tâm.

Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật.

Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

Thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 789
Đã truy cập: 3093645