Ban ql các dự án công trình Nông nghiệp & PTNT

23/08/2017

 

 

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP & PTNT

Địa chỉ: Cột 8, P. Hồng Hà- TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203. 3518765      Fax: 0203.  3581762

Email: bqlcdactntvptnt.snnvptnt@quangninh.gov.vn

 

 

Ban giám đốc

 

Giám đốc: Phạm Phúc Quảng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Quản lý Đô thị và Công trình

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: 0203.3518765

DĐ: 0913539577

Email: phamphucquang@quangninh.gov.vn

 

 

 

Phó giám đốc: Vũ Duy Hưng

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Thủy lợi

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: 0203.3518765

DĐ: 0913321091

Email: vuduyhung.snnvptnt@quangninh.gov.vn

 

 

 

Phòng Hành chính, Tổng Hợp

 

Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp: Nguyễn Văn Nhạ

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3518765

DĐ: 0915360889

Email: nguyenvannha.snnvptnt@quangninh.gov.vn

 

 

 

Nhân viên: Bùi Đức Chung

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3618313

DĐ: 0974776999

Email: buiducchung.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Nguyễn Thị Vui

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3518765

DĐ: 0982328245

Email: nguyenthivui.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Phạm Thị Hồng Anh

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3518765

DĐ: 0947768288

Email: phamthihonganh.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Đào Thùy Linh

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3518765

DĐ: 01667201593

Email: daothuylinh.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Bùi Thị Bình

Trình độ chuyên môn: Trung cấp ngành Kế toán

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3518765

DĐ: 0934326880

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Vũ Ngọc Thức

Trình độ chuyên môn: lái xe

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3518765

DĐ: 0912155819

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Nguyễn Thiện Khoa

Trình độ chuyên môn: Lái xe

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3518765

DĐ: 0988734958

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Nguyễn Thị Thắng

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3518765

DĐ: 0904086369

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Phòng Tư vấn Giám sát

 

Trưởng phòng Tư vấn Giám sát: Lê Xuân Văn

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Thủy lợi

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3618093

DĐ: 0912325019

Email: lexuanvan.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Phó trưởng phòng Tư vấn Giám sát: Vũ Đức Hạnh

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Thủy lợi

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3618093

DĐ: 0976872888

Email: vuduchanh.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Nguyễn Hồng Phong

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Xây dựng

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3618093

DĐ: 0936682998

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Nguyễn Đức Trung

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Xây dựng

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3618093

DĐ: 0963690816

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Nguyễn Văn Trung

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Xây dựng

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3618093

DĐ: 0914888230

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Hoàng Yên Hưng

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Thủy lợi

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3618093

DĐ: 0868191983

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Nguyễn Lưu Định

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Thủy lợi

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3618093

DĐ: 0985824946

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Trương Văn Kiên

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Thủy lợi

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3618093

DĐ: 01644858123

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Vũ Trung Đức

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Xây dựng

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3618093

DĐ: 0938671102

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật

 

Trưởng phòng: Trịnh Hữu Dục

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Thủy lợi

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3518760

DĐ: 0906591518

Email: trinhhuuduc.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Đặng Hải Yên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3518760

DĐ: 0904221268

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Vũ Văn Thanh

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Thủy lợi

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3518760

DĐ: 01239253505

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Vũ Văn Thuận

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Thủy lợi

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3518760

DĐ: 0983381855

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Phạm Hoàng Thạch

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Thủy lợi

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3518760

DĐ: 01668810514

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Nguyễn Thị Hiền

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Thủy lợi

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3518760

DĐ: 0983289310

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Nhân viên: Đoàn Kim Thoa

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3518760

DĐ: 0912684188

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

(Theo Quyết định số 666/QĐ-SNN&PTNT ngày 19/6/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

1. Chức năng:

- Tư vấn quản lý và Tư vấn giám sát kỹ thuật các dự án công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư;

- Là bên mời thầu các dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý dự án.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

2.1. Những nội dung công việc Ban Quản lý dự án thực hiện để trình Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và PTNT) phê duyệt gồm:

1) Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình;

2) Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình (đối với công trình thiết kế 1 bước), hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình (đối với công trình thiết kế 2 bước), tổng mức đầu tư trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định;

3) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán (đối với công trình thiết kế 3 bước);

4) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình (đối với công trình thiết kế 2 bước hoặc 3 bước);

5) Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đối với các gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án) trình Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt; Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đối với các gói thầu cần thực hiện sau khi có quyết định phê duyệt dự án) trình Chủ đầu tư xem xét để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định;

6) Trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo quy định.

2.2. Những nội dung công việc ủy quyền cho Ban Quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và Pháp luật của nhà nước về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Chủ đầu tư ủy quyền. Ban Quản lý dự án thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1) Thực hiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng, giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng (nếu cần), chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình;

2) Tổ chức lập và thẩm định, phê duyệt: Nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trình, phương án khảo sát, dự toán các gói thầu xây dựng, đề cương dự toán kiểm định chất lượng công trình, đề cương dự toán kế hoạch bảo vệ môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự toán gói thầu bảo hiểm công trình và các nội dung khác liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chức năng nhiệm vụ của công tác quản lý dự án đầu tư theo Luật Xây dựng hiện hành. Sau khi thực hiện hoàn thành các công việc trên, Ban Quản lý dự án có báo cáo kết quả thực hiện với Chủ đầu tư theo quy định;

3) Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu; Tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất các gói thầu và thương thảo hợp đồng; Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; Ký kết hợp đồng kinh tế các gói thầu theo quy định;

4) Thực hiện nhiệm vụ giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư trong công tác   khảo sát và thi công công trình theo đúng quy định hiện hành của nhà nước;

5) Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ của công trình xây dựng theo đúng quy định;

6) Tổ chức lập bổ sung thiết kế - dự toán công trình, điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư và các nội dung khác (nếu có) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

7) Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình theo quy định; Lập hồ sơ đề nghị thanh toán vốn đầu tư và thực hiện các thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước; quyết toán theo hợp đồng đã được ký kết;

8) Thanh lý Hợp đồng kinh tế; thực hiện các thủ tục bảo hành công trình với các nhà thầu;

9) Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào quản lý, khai thác sử dụng; Thay mặt Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến Tài chính đối với các Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước; Lập báo cáo quyết toán gửi các cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định;

10) Thực hiện công tác lập và lưu trữ hồ sơ công trình, bảo mật thông tin theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Đặc biệt là lưu trữ hồ sơ dự án, bảo mật các thông tin xung quanh các dự án chuẩn bị đấu thầu; Quản lý hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình theo đúng quy định;

11) Quản lý tài chính, tài sản công theo qui định của pháp luật hiện hành;

12) Giữ mối liên hệ giữa các Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ;

13) Ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn nêu trên, Ban Quản lý dự án còn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác của Chủ đầu tư khi được Chủ đầu tư ủy quyền hoặc phân công.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 54
Đã truy cập: 1133023