Ban ql dự án Trồng rừng Việt - Đức

28/12/2020

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRỒNG RỪNG VIỆT ĐỨC

Địa chỉ: Cột 8, P. Hồng Hà- TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203. 3838114    Fax: 0203. 3838114

Email:bqldactvietduc.snnvptnt

 

 

Lãnh đạo đơn vị

 

Giám đốc: Bùi Xuân Hiển

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng công trình

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP:

DĐ:

Email: buixuanhien@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công:

- Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban thực hiện theo Quyết định số 688/QĐ-NN&PTNT, ngày 28/6/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý trồng rừng Việt – Đức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh;

- Phân công nhiệm vụ cho Phó Giám đốc và ủy quyền cho Phó Giám đốc chỉ đạo công việc của Ban khi đi vắng; chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đến xử lý các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Ban hoặc các vấn đề do Sở Nông nghiệp & PTNT phân công;

- Quản lý, sử dụng cán bộ viên chức, người lao động (viết tắt là VC, NLĐ) của Ban quản lý về mọi mặt. Định kỳ hàng năm, chủ trì thực hiện việc nhận xét đánh giá đối với VC, NLĐ trong cơ quan theo quy định hiện hành và thông báo cho VC, NLĐ biết;

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, các quy chế hoạt động như: quy chế làm việc, chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng; văn hóa ứng xử nơi công sở… thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng…;

- Ký các văn bản, quyết định thuộc thẩm quyền của Giám đốc Ban gửi các cơ quan cấp trên và các đơn vị có liên quan;

- Phối hợp với Chủ tịch Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ công chức theo quy định của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

 

Phó Giám đốc: Vũ Xuân Toản

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203. 3838567

Email: vuxuantoan.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Là người giúp Giám đốc Ban, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban, Chủ đầu tư và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Có trách nhiệm báo cáo Giám đốc ban kết quả thực hiện công việc được phân công;

- Giám đốc Ban uỷ quyền cho Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc Ban điều hành hoạt động của cơ quan khi đi vắng. Phó Giám đốc được uỷ quyền có trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban quản lý; những công việc đột xuất cần giải quyết kịp thời thì xin ý kiến của Giám đốc trước khi triển khai. Khi kết thúc thời gian được uỷ quyền phải báo cáo kết quả việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và pháp luật về những công việc được uỷ quyền.

 

 Phó Giám đốc: Đỗ Quang Điệp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 

Email: doquangdiep.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Là người giúp Giám đốc Ban, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban, Chủ đầu tư và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

 

Bộ phận Hành chính, tổng hợp

 

Chuyên viên: Vũ Thị Thúy

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203 3838142

Email: Vuthithuy@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách Kế toán

 

Nhân viên: Bùi Thái Ninh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài nguyên môi trường

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203 3838142

Email:

 Nhiệm vụ được phân công: Hành chính+ thủ quỹ

   
 

Chuyên viên: Trần Thị Thu Hường

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203 3838142

DĐ:

Email:

Nhiệm vụ được phân công: Kế toán chi A

 

Bộ phận kế hoạch kỹ thuật

 

Trưởng bộ phận: Bùi Mạnh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203 3618322

Email: buimanhtuan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách bộ phận Kế hoạch + Kỹ thuật

 

 

Kỹ sư: Trần Duy Hiển

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thuỷ lợi

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203 3618322

DĐ:

Email:

Nhiệm vụ phân công: Cán bộ giám sát

 

Kỹ sư: Nguyễn Văn Viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm sinh

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203 3618322

DĐ:

Email:

Nhiệm vụ phân công: Cán bộ kỹ thuật

 

Kỹ sư: Nguyễn Văn Hoà

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm sinh

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203 3618322

DĐ:

Email:

Nhiệm vụ phân công: Cán bộ kỹ thuật

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Giang

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thuỷ lợi

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203 3618322

DĐ:

Email:

Nhiệm vụ phân công: Cán bộ kế hoạch

 

Nhân viên: Hoàng Luật

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203 3618322

DĐ:

Email:

Nhiệm vụ phân công: Cán bộ kế hoạch

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

(Theo Quyết định  số:688 /QĐ-SNN&PTNT  ngày 28/6/2018

của Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Quảng Ninh)

1. Chức năng

- Tổ chức quản lý dự án và tư vấn giám sát các dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư có sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, các dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC), các dự án sử dụng vốn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và là cấp quyết định đầu tư.

 - Là bên mời thầu các dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư và Ban QLDA được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý dự án.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Đối với các dự án sử dụng vốn trong nước

 2.1.1. Những nội dung công việc Ban QLDA thực hiện để trình Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và PTNT) phê duyệt gồm:

1) Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình;

2) Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình (đối với công trình thiết kế 1 bước), hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình (đối với công trình thiết kế 2 bước), tổng mức đầu tư trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định;

3) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán (đối với công trình thiết kế 3 bước);

4) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình (đối với công trình thiết kế 2 bước hoặc 3 bước);

5) Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đối với các gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án) trình Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt; lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đối với các gói thầu cần thực hiện sau khi có quyết định phê duyệt dự án) trình Chủ đầu tư xem xét để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định;

6) Trình Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo quy định.

2.1.2. Những nội dung công việc ủy quyền cho Ban QLDA thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư, Ban QLDA chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và Pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Chủ đầu tư ủy quyền. Ban QLDA thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1) Thực hiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng, giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng (nếu cần), chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình;

2) Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt: nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trình; phương án khảo sát, dự toán các gói thầu xây dựng, đề cương dự toán kiểm định chất lượng công trình, đề cương dự toán kế hoạch bảo vệ môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự toán gói thầu bảo hiểm công trình và các nội dung khác liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chức năng nhiệm vụ của công tác quản lý dự án đầu tư theo Luật Xây dựng hiện hành. Sau khi thực hiện hoàn thành các công việc trên, Ban Quản lý dự án có báo cáo kết quả thực hiện với Chủ đầu tư theo quy định;

3) Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu; tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu và thương thảo hợp đồng; công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng kinh tế các gói thầu theo quy định;  

4) Thực hiện nhiệm vụ giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư trong công tác khảo sát và thi công công trình theo đúng quy định hiện hành của nhà nước;

5) Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ của công trình xây dựng theo quy định;

6) Tổ chức lập bổ sung thiết kế - dự toán công trình, điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư và các nội dung khác (nếu có) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

7) Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình theo quy định; lập hồ sơ đề nghị thanh toán vốn đầu tư và thực hiện các thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước; quyết toán theo hợp đồng đã được ký kết;

8) Thanh lý Hợp đồng kinh tế; thực hiện các thủ tục bảo hành công trình với các nhà thầu;

9) Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào quản lý, khai thác sử dụng; thay mặt Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến Tài chính đối với các Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước; lập báo cáo quyết toán gửi các cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định;

10) Thực hiện công tác lập và lưu trữ hồ sơ công trình, bảo mật thông tin theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Đặc biệt là lưu trữ hồ sơ dự án, bảo mật các thông tin xung quanh các dự án chuẩn bị đấu thầu; quản lý hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình theo đúng quy định;

11) Quản lý tài chính, tài sản công theo qui định của pháp luật hiện hành;

12) Giữ mối liên hệ giữa các Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ;

13) Ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn nêu trên, Ban Quản lý dự án còn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác của Chủ đầu tư khi được Chủ đầu tư ủy quyền hoặc phân công.

2.2. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

- Những nội dung Dự án quy định thực hiện theo pháp luật Việt Nam: Ban QLDA thực hiện các nội dung như đối với các dự án sử dụng vốn trong nước được quy định tại mục 2.1;

- Những nội dung Dự án quy định thực hiện theo cam kết, thỏa thuận của nhà tài trợ nước ngoài: Ban QLDA thực hiện các nội dung theo cam kết, thỏa thuận của nhà tài trợ nước ngoài.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 593
Đã truy cập: 3087378