Phòng Kỹ thuật - Môi trường

23/08/2017

 

 

Phòng Kỹ thuật – Môi trường

 

Trưởng phòng: Bùi Xuân Thảo

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trồng trọt, bảo vệ thực vật

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: (0203)3.834.224

DĐ: 0912.005.777

Email: buixuanthao@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

 - Chỉ đạo chung về các nội dung nhiệm vụ chuyên môn của Phòng theo Quyết định 923/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/10/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Trực tiếp phụ trách Lĩnh vực Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi - Thú y, Thủy sản, Khoa học và Công nghệ, An toàn thực phẩm, Nông thôn mới được quy định tại Tiểu mục a, b, điểm 5.2, khoản 5, Điều 3, Quyết định 923/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/10/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật trong việc triển khai các dự án, chương trình, bản tin cảnh báo dịch bệnh tại các đơn vị trong ngành, các địa phương trên địa bàn Tỉnh.

- Điều hành hoạt động của Phòng, chủ động giao nhiệm vụ cho công chức, phân công công chức dự họp, dự hội nghị; phối hợp với công chức đề xuất, xử lý văn bản.

- Trực tiếp rà soát và ký các văn bản đi của Phòng, ký nháy các văn bản tham mưu cho Lãnh đạo Sở ký ban hành (trừ văn bản cá biệt do công chức đảm nhiệm theo quyết định phân công của UBND tỉnh, không thuộc trách nhiệm của phòng Kỹ thuật - Môi trường).

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Phó Gián đốc Sở phụ trách Phòng  về các nhiệm vụ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công.

 

 

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Duy Huy

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trồng trọt

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại VP: (0203)3.838.155

DĐ: 0915.510.558

Email: nguyenduyhuy@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc Trưởng phòng, phụ trách các nội dung, nhiệm vụ về Quản lý đất đai, Giải phóng mặt bằng, Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Thủ tục hành chính, Lâm nghiệp, Môi trường, Bảo tồn đa dạng sinh học, Đề án, Quy hoạch, Khiếu nại tố cáo được quy định tại Tiểu mục b, c,d,đ điểm 5.2, khoản 5, Điều 3, Quyết định 923/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/10/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể:

- Chủ trì tham mưu về các nội dung liên quan tới quy hoạch, chương trình, đề án, dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về Trồng trọt.

- Chủ trì tham mưu cho Sở về các lĩnh vực: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về Chuyên môn nghiệp vụ ngành Nông nghiệp và PTNT, quản lý, quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp, bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, đề xuất quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh theo phân công.

- Tham gia Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của Tỉnh, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh; Tham gia Liên ngành giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn Tỉnh.

- Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm rà soát các nội dung liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế.

- Tham gia Tổ công tác của Sở về xây dựng và đánh giá xác định Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, công tác Cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan tới nhiệm vụ của Phòng, thủ tục hành chính nông nghiệp công nghệ cao.

- Hướng dẫn các đơn vị trong ngành, các doanh nghiệp đăng ký, đề xuất các giải pháp bảo vệ và cải tạo đất, phục hồi môi trường nông nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ về môi trường, biến đổi khí hậu khi đồng chí Chung đi vắng.

- Thực hiện các chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ ngành.

- Có trách nhiệm báo cáo Trưởng phòng nội dung các cuộc họp được Trưởng phòng phân công.

- Điều hành, chỉ đạo thực hiện công việc của Phòng khi được Trưởng phòng ủy quyền.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Chung

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư QLMT và BVNL TS

Trình độ LLCT:

Điện thoại VP: (0203)3.838.032

DĐ: 0982072588

Email: nguyenthichung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc Lãnh đạo phòng, trực tiếp thực hiện các nội dung công việc liên quan tới lĩnh vực Bảo vệ môi trường, Biến đổi khí hậu, Bảo tồn đa dạng sinh học, Khoa học và Công nghệ, Phát sóng bản tin dịch bệnh, ... Cụ thể:

- Chủ trì tham mưu thực hiện xây dựng văn bản qui phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về quản lý môi trường thuộc lĩnh vực Sở quản lý; đề xuất các giải pháp và tổng hợp báo cáo về bảo vệ môi trường chung của toàn ngành.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Dự án lĩnh vực nông nghiệp và PTNT đã được phê duyệt trong các Quy hoạch môi trường, Đề án cải thiện môi trường tỉnh Quảng Ninh định kỳ theo qúy, năm.

- Hướng dẫn và tổng hợp đề xuất các dự án có sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường thuộc lĩnh vực Ngành quản lý.

- Chủ trì tổng hợp, tham gia thẩm định các qui hoạch, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các dự án trên địa bàn Tỉnh, các Báo cáo Xả nước thải vào nguồn nước,...

- Tham mưu xây dựng các Văn bản, dự án liên quan tới biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học.

- Thực hiện các chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ ngành về môi trường nông nghiệp và PTNT.

- Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ:

           + Chủ trì, tham mưu tổng hợp báo cáo nhiệm vụ Khoa học &Công nghệ.

           + Tham gia xây dựng văn bản qui phạm pháp luật về khoa học&công nghệ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT.

+ Hướng dẫn, tổng hợp các nhiệm vụ khoa học công nghệ do các đơn vị trực thuộc Sở đề xuất.

- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Thủy sản do Lãnh đạo Phòng phân công.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành xây dựng, biên tập bản tin cảnh báo môi trường, dịch bệnh phát sóng trên truyền hình và RADIO.

- Tham mưu, thực hiện công tác Công đoàn, thi đua, khen thưởng, công tác nữ công của Phòng.

- Nghiên cứu và hướng dẫn thực hiện các văn bản mới thuộc liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

- Có trách nhiệm báo cáo Trưởng phòng nội dung các cuộc họp được Trưởng phòng phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

   
    

Chuyên viên: 

Trình độ chuyên môn: 

Điện thoại VP: (0203)3.838.155

DĐ: 

Email: 

Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Dược liệu, Nông nghiệp công nghệ cao, An toàn thực phẩm, Nông thôn mới, Oppcop, Chăn nuôi - Thú Y. Cụ thể:

- Về lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

+ Phối hợp xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, đánh giá thực hiện lĩnh vực kỹ thuật trồng trọt.

+ Theo dõi, tổng hợp về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật; Quản lý theo dõi và đề xuất các giải pháp để thực hiện chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt; công tác quỹ gen giống cây trồng nông nghiệp.

+ Tham gia xây dựng, kiểm tra việc thực hiện các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật, các dự án, chương trình, mô hình khuyến nông, phát triển trồng trọt và bảo vệ thực vật, phát triển lâm sinh, cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ tại các đơn vị trong ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh.

+ Tham gia công tác phòng, chống rét, dịch hại trên cây trồng.

- Về Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

+ Thực hiện việc đề xuất, tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan đến Nông nghiệp công nghệ cao.

+ Thực hiện việc thẩm định, tổng hợp, báo cáo, đề xuất định kỳ về tiến độ thực hiện Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về trồng trọt.

- Tham gia xây dựng văn bản qui phạm pháp luật về quản lý môi trường trong trồng trọt, bảo vệ thực vật.

- Thực hiện các chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ ngành về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

- Tham gia quản lý chất lượng lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật.

- Phụ trách công tác triển khai Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh hàng năm liên quan tới lĩnh vực của ngành; Vận động các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành tham gia các Hội chợ Thiết bị và Công nghệ.

- Nghiên cứu và hướng dẫn thực hiện các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

- Có trách nhiệm báo cáo Trưởng phòng nội dung các cuộc họp được Trưởng phòng phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

   
 

Chuyên viên: Lê Thị Thu Hải

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế thủy sản

Điện thoại VP: (0203)3.838.155

DĐ: 

Email: letithuhai@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc Lãnh đạo phòng, trực tiếp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về lĩnh vực Thủy sản, Khoa học - Công nghệ, Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật, Chăn nuôi - Thú Y. Cụ thể:

- Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ:

+ Chủ trì, tham mưu xây dựng văn bản qui phạm pháp luật về khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Tham mưu xây dựng chiến lược, nghị quyết, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án Khoa học Công nghệ thuộc lĩnh vực Ngành phụ trách, tổng hợp báo cáo hàng năm.

+ Tham gia các nội dung liên quan tới thẩm định, đề xuất, tiến độ thực hiện khu, trung tâm ứng dụng công nghệ cao về nuôi trồng thủy sản; kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Thủy sản.

+ Tham gia kiểm tra việc thực hiện chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, Khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các đơn vị trong ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh.

+ Hướng dẫn các Chi cục, Trung tâm thuộc Sở, các Doanh nghiệp trong tỉnh có hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đăng ký, đề xuất nhiệm vụ khoa học nghệ.

+ Tham gia thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu cấp cơ sở các nhiệm vụ khoa học công nghệ do các đơn vị trong ngành thực hiện theo phân cấp.

+ Tham gia thẩm định, kiểm tra các dự án phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực thủy sản, các mô hình khuyến ngư do các đơn vị trong ngành thực hiện theo phân công.

+ Tham gia thẩm định các qui hoạch, dự án, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thủy sản.

+ Tham gia ý kiến quản lý chất lượng lĩnh vực thủy sản; tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức, pháp luật về lĩnh vực khoa học - công nghệ và thủy sản.

- Tổng hợp một số nhiệm vụ và kết quả công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm của Phòng; nhận công văn, tài liệu từ Văn phòng Sở chuyển tới đồng chí Trưởng phòng để chỉ đạo thực hiện. Chủ trì quản lý công văn đi, sổ theo dõi công văn đi của Phòng.

+ Tham gia thẩm định các qui trình kỹ thuật là sản phẩm của các nhiệm vụ KHCN theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Là đầu mối theo dõi, tổng hợp, sửa đổi, bổ sung các quy trình kỹ thuật của Ngành.

+ Tham mưu triển khai thực hiện quỹ gen cây trồng, vật nuôi.

+ Thực hiện các Chuyên đề nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong Ngành.

- Lĩnh vực Thủy sản:

+ Chủ trì, tham mưu xây dựng văn bản qui phạm pháp luật về quản lý kỹ thuật lĩnh vực Thủy sản.

+ Tham gia xây dựng chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về lĩnh vực Thủy sản; kiểm tra việc thực hiện các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật về thủy sản tại các đơn vị trong Ngành, các địa phương trên địa bàn Tỉnh.

+ Tham gia đề xuất giải pháp thực hiện chương trình, quy hoạch, kế hoạch về thủy sản được phê duyệt.

- Tổng hợp các văn bản chung của phòng.

- Nghiên cứu và hướng dẫn thực hiện các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

- Có trách nhiệm báo cáo Trưởng phòng nội dung các cuộc họp được Trưởng phòng phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

   

 

 

Chuyên viên: Phạm Khánh Linh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lâm nghiệp

Điện thoại VP: (0203)3.838.155

DĐ: 

Email: phamkhanhlinh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc Trưởng phòng, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về lĩnh vực liên quan tới Lâm nghiệp, phát triển lâm nghiệp bền vững, dược liệu; Công tác bảo tồn đa dạng sinh học lĩnh vực Lâm nghiệp. Cụ thể:

- Quản lý theo dõi và đề xuất các giải pháp để thực hiện chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp, phát triển Lâm nghiệp bền vững.

- Thẩm định các chuyên đề, dự án phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực lâm nghiệp.

- Tham gia xây dựng, kiểm tra việc thực hiện các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật trong việc triển khai các dự án, chương trình phát triển lâm nghiệp, cây dược liệu tại các đơn vị trong ngành, các địa phương trên địa bàn Tỉnh.

- Tham gia, phối hợp thực hiện công tác tập huấn, phổ biến kiến thức văn bản, chính sách pháp luật về môi trường lâm nghiệp.

- Tham gia phối hợp, hỗ trợ các địa phương Tiên Yên, Đầm Hà triển khai thực hiện Đề án phát triển cây ăn quả.

- Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm rà soát các nội dung liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế...

- Tham gia các lĩnh vực: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về Chuyên môn nghiệp vụ ngành Nông nghiệp và PTNT, quản lý, quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp, bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

- Tham gia Liên ngành giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn Tỉnh.

- Tham gia xây dựng và đánh giá xác định Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, công tác Cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan tới nhiệm vụ của Phòng, thủ tục hành chính nông nghiệp công nghệ cao.

- Có trách nhiệm báo cáo Trưởng phòng nội dung các cuộc họp được Trưởng phòng phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 856
Đã truy cập: 1612576