Phòng Kỹ thuật - Môi trường

23/08/2017

 

 

Phòng Kỹ thuật – Môi trường

 

Trưởng phòng: Bùi Xuân Thảo

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trồng trọt, bảo vệ thực vật

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: (0203)3.834.224

DĐ: 0912.005.777

Email: buixuanthao@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Chỉ đạo chung về các nội dung nhiệm vụ chuyên môn của Phòng theo Quyết định 923/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/10/2015.

- Trực tiếp phụ trách Lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y, Trồng trọt - Bảo vệ thực vật được quy định tại Tiểu mục b và c, điểm 5.2, khoản 5, Điều 3 Quyết định 923/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/10/2015 .

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đồng chí Đồng phụ trách, khi đồng chí Đồng đi vắng.

 

 

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Duy Huy

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trồng trọt

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại VP: (0203)3.838.155

DĐ: 0915.510.558

Email: nguyenduyhuy@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc Trưởng phòng, phụ trách các nội dung nhiệm vụ về quản lý đất đai nông nghiệp, giải phóng mặt bằng, nông nghiệp công nghệ cao, cụ thể như sau:

- Hướng dẫn các đơn vị trong ngành, các doanh nghiệp đăng ký, đề xuất các giải pháp bảo vệ và cải tạo đất, phục hồi môi trường nông nghiệp;

- Tham mưu thực hiện các chuyên đề, dự án bảo vệ và cải tạo môi trường trồng trọt;

- Tham mưu về các nội dung liên quan tới thẩm định, đề xuất, tiến độ thực hiện các Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về Trồng trọt. Tham mưu, tổng hợp báo cáo các nội dung liên quan đến Nông nghiệp công nghệ cao nói chung.

- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp; Tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, đề xuất quy hoạch sử dụng đất của tỉnh theo phân công;

- Tham gia Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của UBND tỉnh, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh; Tham gia Liên ngành giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia Tổ công tác của Sở về xây dựng và đánh giá xác định Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, công tác Cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp &PTNT liên quan tới nhiệm vụ của Phòng;

- Thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ ngành;

- Tham gia phối hợp với các Sở, ban, ngành về các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Có trách nhiệm báo cáo đồng chí Trưởng phòng nội dung các cuộc họp về lĩnh vực được phân công, phụ trách và những nội dung Lãnh đạo Sở trực tiếp phân công, chỉ đạo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở và Trưởng phòng phân công.

 

 

 

Phó trưởng phòng: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại VP: (0203)3.838.032

DĐ: 

Email: 

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Chung

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư QLMT và BVNL TS

Trình độ LLCT:

Điện thoại VP: (0203)3.838.032

DĐ: 0982072588

Email: nguyenthichung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc Lãnh đạo phòng các nội dung công việc liên quan tới lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học. Cụ thể:

- Theo dõi và tổng hợp báo cáo tình hình bảo vệ môi trường chung của toàn ngành (bao gồm: Môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm; môi trường trong sản xuất nông nghiệp; môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản...)

- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình việc triển khai thực hiện các Dự án đã được phê duyệt trong các Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh (báo cáo theo quý, năm).

- Tổng hợp và đề xuất các dự án có sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm của tỉnh. Hướng dẫn các đơn vị trong ngành đăng ký, đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp;

- Tham gia xây dựng văn bản qui phạm pháp luật về quản lý môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp;

- Tham gia thẩm định các qui hoạch, các dự án đánh giá tác động môi trường (ĐTM), các Phương án cải tạo phục hồi môi trường, các Báo cáo Xả nước thải vào nguồn nước...

- Tham gia xây dựng, thẩm định các dự án liên quan tới biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học;

- Thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ ngành;

- Tham mưu, thực hiện công tác Công đoàn, thi đua, khen thưởng của Phòng.

- Tổng hợp kết quả công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm báo cáo Lãnh đạo Phòng kịp thời; nhận công văn, tài liệu từ Văn phòng Sở chuyển tới đồng chí Trưởng phòng để xử lý thực hiện;

- Tham mưu vận động hưởng ứng các ngày lễ môi trường.

- Thực hiện tổng hợp báo cáo tháng của Phòng vào sáng ngày 14 hàng tháng.

- Thực hiện báo cáo tuần vào chiều thứ 5 hàng tuần, về nhiệm vụ lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực thủy sản khi đồng chí Hiệp đi vắng.

- Có trách nhiệm báo cáo đồng chí Trưởng phòng, Phó phòng phụ trách nội dung các cuộc họp về lĩnh vực được phân công, phụ trách và những nội dung Lãnh đạo Sở trực tiếp phân công, chỉ đạo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở, Phòng phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Huyên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Trồng trọt

Điện thoại VP: (0203)3.838.155

DĐ: 0981.988.188

Email: nguyenthihuyen.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc Lãnh đạo phòng về lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao và Khoa học công nghệ. Cụ thể:

- Về Nông nghiệp công nghệ cao:

+ Tham mưu các nội dung liên quan tới thẩm định, đề xuất, tiến độ thực hiện Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hồng Thái Tây, Đông Triều; Tổng hợp, báo cáo định kỳ. Giúp đồng chí Huy tổng hợp báo cáo các nội dung liên quan đến Nông nghiệp công nghệ cao nói chung.

- Về Khoa học công nghệ:

+ Chủ động xây dựng kế hoạch công tác cụ thể về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

+ Tham gia Hướng dẫn các Chi cục, Trung tâm thuộc Sở, các Doanh nghiệp trong tỉnh có hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đăng ký, đề xuất nhiệm vụ khoa học nghệ cấp Tỉnh, cấp Bộ..;

+ Tham gia kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ thuộc lĩnh vực Trồng trọt.

+ Tham gia thẩm định, nghiệm thu cấp cơ sở các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh do các đơn vị trong ngành thực hiện theo phân cấp. Tham gia thẩm định các qui trình kỹ thuật là sản phẩm của các nhiệm vụ KHCN theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Giúp đồng chí Hiệp theo dõi, tổng hợp, sửa đổi, bổ sung các quy trình kỹ thuật của ngành.

+ Tham gia công tác triển khai Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh hàng năm liên quan tới lĩnh vực Nông nghiệp.

+ Thực hiện các Chuyên đề nghiệp vụ ngành. Tham gia tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức, pháp luật về khoa học công nghệ trong ngành;

- Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực Khoa học công nghệ khi đồng chí Hiệp đi vắng; Thực hiện các nhiệm vụ về Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều khi đồng chí Huy đi vắng.

- Thực hiện báo cáo tuần, tháng về nhiệm vụ lĩnh vực được phân công phụ trách (Báo cáo tuần vào chiều thứ 5 hàng tuần; Báo cáo tháng vào chiều ngày 13 hàng tháng).

- Có trách nhiệm báo cáo đồng chí Trưởng phòng, Phó phòng phụ trách nội dung các cuộc họp về lĩnh vực được phân công, phụ trách và những nội dung Lãnh đạo Sở trực tiếp phân công, chỉ đạo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở, Phòng phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 722
Đã truy cập: 1306069